Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου 2018

Γέρoντας Σάββας Λαυριώτης: Ἀπάντηση καί ἀνοικτή πρόσκληση πρός τήν ἐπαρχιακήν «ψευδοσύνοδον» τῆς Κρήτης.


Ἀπάντησηκαί ἀνοικτή πρόσκληση πρός τήν ἐπαρχιακήν «ψευδοσύνοδον» τῆς Κρήτης. 

Τήν Κυριακήν 25-2-2018, ἡ ἐπαρχιακή ψευδοσύνοδος τῆς Κρήτης ἐξέδωσε μίαν κατάπτυστον ἐγκύκλιον,(ΕΔΩ) διά νά διαβασθεῖ εἰς τούς ναούς τῆς Μεγαλονήσου καί ἰδιαιτέρας πατρίδος μας. Γιά μία ἀκόμη φορά, ἀναφέρονται στούς ἀγῶνες καί στίς θυσίες τῶν Ἁγίων Πατέρων μας γιά τήν Ὀρθόδοξη Πίστη μας, καθώς καί γιά τό χρέος τους γιά τήν προάσπισή της, ἐνῶ τήν ἴδια στιγμή αὐτοί οἱ ἴδιοι τήν ἀρνοῦνται καί τήν ποδοπατοῦν μέ τόν χειρότερο τρόπο. Φυσικά, ὡς «διακριτικοί» καί «Ὀρθόδοξοι», ἀναφέρονται στόν Θρησκευτικό Φονταμενταμελισμό, ὡς τήν χειρότερη καί πιό ἐπικίνδυνη μορφή φανατισμοῦ, πού δυστυχῶς αὐξάνεται κατ’ αὐτούς ἐπικίνδυνα στό Σῶμα τῆς Ἁγίας τους Ἐκκλησίας.

Μάλιστα ἀναφέρεται, μεταξύ ἄλλων, καί στά πορίσματα τῆς 10ης Συνάντησης Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν γιά θέματα αἱρέσεων, καταδικάζοντας ὄχι τόν παπισμό καί τόν προτεσταντισμό, ἀλλά κάποιους Ὀρθοδόξους πού θέλουν νά κρατήσουν τήν πίστη πού παρεδόθη ἀπό τούς Ἀποστόλους καί ὄχι αὐτήν πού μᾶς διδάσκει ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί πού κατοχυρώθηκε ἀπό τήν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου.

Ὡς Ἁγιορείτης Μοναχός, ἀλλά καί ὡς τέκνον τῆς μαρτυρικῆς καί λεβεντογέννας Κρήτης μας, ὀφείλω μία κατάθεση ψυχῆς, τόσον πρός τούς συμπατριῶτες μου πού θέλουν νά βαστάξουν τήν πίστη μας ἀκεραία, ὅσο καί πρός τούς αὐτοονομαζομένους ποιμένες (μᾶλλον λυκοποιμένες καί ψευδοποιμένες) καί ἱεράρχες, ἤ ἀλλιῶς τσιράκια τοῦ ἀρχιαιρεσιάρχου Βαρθολομαίου.

Σταματῆστε πιά νά ἐμπαίζετε Θεῷ καί ἀνθρώποις. Εἴσαστε ἐκτός Ἐκκλησίας καί συμπαρασύρετε καί αὐτούς πού σᾶς ἀκολουθοῦν. Σέ ἐσᾶς ταιριάζει ἀπολύτως τό : «Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων· ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν» (Ματθ. 23, 14). Δέν φοβᾶσθαι τόν Χριστό πού ἀπευθυνόμενος λέγει σέ ἐσᾶς: «Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν; (Ματθ. 23, 15) ὄφεις, γεννήματα ἐχιδνῶν! πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης;» (Ματθ. 23, 34). Νομίζετε ὅτι ἐπειδή κατέχετε τούς θρόνους, κατέχετε καί τόν Χριστό καί τήν ἐξουσία τοῦ δεσμεῖν καί λύειν; Ταλαίπωροι ἄνθρωποι! Σᾶς παραθέτω τά λόγια τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, ὅπου θά τόν ἑορτάσουμε τήν ἐπομένη Κυριακή, μήπως καί βάλετε μυαλό καί ἐπιστρέψετε στήν Ὀρθοδοξία καί στήν Ὀρθοτόμηση τοῦ Λόγου τῆς Ἀληθείας: «Ἐφόσον ὁ Καλέκας (ἐδῶ ὁ Βαρθολομαῖος) εἶναι μέ αὐτόν τόν τρόπο καί τόσες φορές ἀποκομμένος ἀπό ὁλόκληρο τό πλήρωμα τῶν Ὀρθοδόξων, εἶναι κατά συνέπεια ἀδύνατο νά ἀνήκει στούς εὐσεβεῖς, ὅποιος δέν ἀποχωρισθεῖ ἀπό αὐτόν. Ἀντιθέτως, ὅποιος γιά τούς λόγους αὐτούς εἶναι ἀποχωρισμένος ἀπό τόν Καλέκα, τότε ἀνήκει πράγματι στόν κατάλογο τῶν Χριστιανῶν καί εἶναι ἐνωμένος μέ τόν Θεό κατά τήν εὐσεβή πίστη» (Ε.Π.Ε 15Γ). Ὅποιος λοιπόν εἶναι ἀποκομμένος ἀπό τούς Οἰκουμενιστές καί αὐτούς πού δέχονται τήν ψευδοσύνοδο τῆς Κρήτης, εἶναι ἐνωμένος μέ τόν Χριστό καί τό ἀντίθετο. Τί δέν καταλαβαίνετε; Ἤ πρέπει νά σᾶς ἀναφέρουμε τόν Ἅγιο Μᾶρκο τόν Εὐγενικό ὁ ὁποῖος μᾶς λέγει πώς: «Εἶμαι πεπεισμένος ὅτι ὅσον ἀπομακρύνομαι ἀπό τούτου (τόν πατριάρχη) καί ἀπό τούς τοιούτους (τούς λατινόφρονας καί στήν περιπτωσή μας τούς Οἰκουμενιστές) τόσον προσεγγίζω πρός τόν Θεόν καί πρός τούς Ἁγίους του, καί ὅσον περισσότερον χωρίζομαι ἀπό αὐτούς τόσον περισσότερον ἐνοῦμαι μέ τήν ἀλήθειαν» (Ν. Βασιλειάδη Μᾶρκος ὁ Εὐγενικός καί ἡ ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν, ἐκδόσεις ὁ Σωτήρ, Ἀθήναι, 1972).
Μπορεῖ κάποιος νά προφασισθεῖ πώς ἔχουμε ἀγωνιστές καί ἁγίους Ἱεράρχες. Σέ αὐτούς ἀπαντάει ὁ Ἅγιος Ἰγνάτιος ὁ Θεοφόρος: «Κάθε ἕνας πού λέει πράγματα διαφορετικά ἀπό τά διατεταγμένα, ἀκόμα καί ἀν εἶναι ἀξιόπιστος, ἤ νηστευτής, ἤ καί κάνει θαύματα καί ἀσκητεύει καί προφητεύει, ἄς σοῦ φαίνεται ὡς ἕνας λύκος ὁ ὁποῖος ἐνδεδυμένος μέ δέρμα προβάτου, σκοτώνει καί ἀφανίζει τά πρόβατα!!!» (

γ. Ἰγνάτιος Θεοφόρος, ΡG. 5, 912) .

Ποιός εἶναι αὐτός ὁ Ἱεράρχης πού παρρησίᾳ θά διδάξει τό ποίμνιό του νά μήν ἔχει κοινωνία μέ τούς οἰκουμενιστές ἐπισκόπους καί ἱερεῖς; Ποιός εἶναι ὁ Ἱεράρχης πού θά διακόψει τό μνημόσυνο τοῦ Βαρθολομαίου καί τοῦ Ἱερωνύμου καί τῶν σύν αὐτῷ, ἐγγράφως καί δημοσίως; Καί ποιός ἀπό τούς Ἱεράρχες, ἀνά τόν κόσμο, τό κάνει αὐτήν τήν στιγμή; Φυσικά, μπορεῖ κάποιος (καί δικαιολογημένα) νά μᾶς πεῖ πώς μέ αὐτόν τόν τρόπο ἰσχυριζόμαστε πώς δέν ἔχουμε πλέον Ὀρθόδοξους Ἱεράρχες καί πώς αὐτό εἶναι ἀκρότητα. Ἄν μποροῦν νά μᾶς ἀποδείξουν τό ἀντίθετο, τότε θά τό δεχθοῦμε μέ ἀνακούφιση καί χαρά. Ἀλλά τά πράγματα μιλᾶνε ἀπό μόνα τους. Ἄν μᾶς κατηγοροῦνε γιά αὐτό, τότε πρέπει νά κατηγορήσουν πρῶτον τόν Ἅγιο Μάξιμο, πού ὅταν τόν ρώτησαν μέ ποῖο Πατριαρχεῖο συντάσσεται, διότι ὅλα τά Πατριαρχεῖα τότε εἶχαν πέσει στήν αἵρεση καί μόνο αὐτός καί οἱ δύο μαθηταί του κρατοῦσαν τήν ἀλήθεια, αὐτός ἀπάντησε πώς συντάσσεται μέ τήν ἀλήθεια, ἔστω καί ἄν ὅλοι εἶχαν συμμαχήσει μέ τό ψεῦδος. «Ἔπειτα ἔρχονται καί ἄλλοι ἀπεσταλμένοι ἀπό τόν Πατριάρχη καί μέ ρωτοῦν: σέ ποία Ἐκκλησία ἀνήκεις; Στήν Ἐκκλησία τοῦ Βυζαντίου; Τῆς Ρώμης; Τῆς Ἀντιοχείας; Τῆς Ἀλεξανδρείας; Τῶν Ἱεροσολύμων; Γνώριζε ὅτι ὅλες ἑνώθηκαν μεταξύ τους, μαζί μέ τίς ἐπαρχίες τους. Ἐάν λοιπόν ἀνήκεις καί ἐσύ στήν Καθολική Ἐκκλησία ἑνώσου μαζί μας, γιά νά μήν πάθεις τίποτε ἀπροσδόκητο, εἰσάγοντας νέο καί ξένο τρόπο ζωῆς. Ἐγώ τότε ἀπάντησα: Ὁ τῶν ὅλων Θεός, ὅταν ἐμακάρισε τόν Πέτρο γιά τά λόγια μέ τά ὁποῖα Τόν ὁμολόγησε ὀρθά, διεκήρυξε ὅτι Καθολική Ἐκκλησία εἶναι ἡ ὀρθή καί σωτήριος ὁμολογία τῆς πρός Αὐτόν πίστεως. Ἄς μάθω τήν ὁμολογία μέ τήν ὁποία ἔγινε ἡ ἕνωσις τῶν Ἐκκλησιῶν καί ἄν πράγματι ἔγινε μέ καλό τρόπο, δέν σκοπεύω νά ἀπέχω ἀπό αὐτήν» (Οἱ ἀγῶνες τῶν μοναχῶν ὑπέρ τῆς Ὀρθοδοξίας, ἐκδόσεις ἱερᾶς Μονῆς Γρηγορίου, σελ. 152-3).

Ὅσον ἀφορᾶ στό ὅτι ΘΑ μᾶς κατηγορήσουν ΚΑΙ ὡς αἱρετικούς πρεσβυτεριανούς, τούς ἀπαντᾶμε πώς αὐτή ἡ αἵρεση δέν δέχεται τόν θεσμό τοῦ Ἐπισκόπου ἐκ φρονήματος. Ἐμεῖς τί σχέση ἔχουμε μέ αὐτό; Ἐμεῖς, ἐπειδή τιμοῦμε τόν Θεσμό τοῦ Ἐπισκόπου καί ὅ,τι ἄλλο ἔχει θεσπίσει ἡ Ὀρθόδοξη Εκκλησία μας, γιά αὐτόν τόν λόγο δέν μνημονεύουμε τούς Ἐπισκόπους μας καί ὄχι διότι δέν δεχόμαστε τόν Θεσμό!!

Ἐμεῖς ἐπαναλαμβάνουμε πώς θά συνεχίσουμε τήν πατερική γραμμή πού μᾶς ἔχει παραδοθεῖ διαχρονικά ἀπό τήν Ἁγία μας Ἐκκλησία, χωρίς νά ἐκκλίνουμε εἰς τά δεξιά, ἤ εἰς τά ἀριστερά, χάριτι θείᾳ πάντοτε.

Εὐχόμαστε οἱ ὀνομαζόμενοι Ἐπίσκοποι νά συνέλθουν καί νά ἐπανορθώσουν τόσο τόν σκανδαλισμό τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν, ὅσο καί νά ἐπανέλθουν εἰς τήν ἀληθινή καταπολέμηση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί ὄχι τῶν ἀδελφῶν τους, πού κρατοῦν τήν ἀκρίβεια. Τούς τό εὐχόμαστε καί προσευχόμαστε γιά αὐτούς.

Ἐμεῖς, ὡς Ἁγιορεῖτες Μοναχοί, τούς καλοῦμε σέ ἕναν διάλογο (καί ὅποιον ἀπό αὐτούς πού ὑποστηρίζουν τήν ψευδοσύνοδο τοῦ Κολυμπαρίου) δημοσίως, διά νά μπορέσει καί ὁ ἁπλός λαός νά καταλάβει ποῦ βρίσκεται ἡ Ἀλήθεια. Φυσικά, δέν περιμένουμε ἀπάντηση καί μάλιστα θετική, διότι γνωρίζουμε πώς φοβοῦνται τήν ἀντιπαράθεση, διότι δέν ἔχουν τήν ἀλήθεια μέ τό μέρος τους. Μόνο διαλόγους μέ τούς αἱρετικούς ξέρουν νά κάνουν καί προδοσίες στήν πίστη μας. Καί γιά τοῦ λόγου τό ἀληθές, ὡς ἀπόδειξη θά εἶναι ἡ σιωπή τους σέ αὐτήν τήν ἀνοικτή πρόσκληση γιά διάλογο.

Συγχαίρομεν δέ τόν εὐλαβέστατον πρεσβύτερον π. Σπυρίδων Δαμανάκη, πού ἀκολουθώντας τά βήματα τοῦ πατέρα του, Ἱερέως Mιχαήλ Δαμανάκη καί τοῦ συναγωνιστή π. Γεωργίου Χιωτάκη, ἀμφότεροι γεννήματα θρέμματα τῶν Σφακίων, δέν συμβιβάζεται μέ τό σάπιο καί αἱρετικό κατεστημένο καί ἐνημερώνει τό ποίμνιό του ὡς ἀληθινός ποιμένας, νά ἀποφεύγει τήν κοινωνία μέ τούς οικουμενιστές, μιᾶς καί αὐτός ἔχει διακόψει τήν κοινωνία μαζί τους.

Μετά τιμῆς, ἀληθείας καί ἀγάπης Γέρων Σάββας Λαυριώτης. 


Τήν ἐπιστολή αὐτή τήν προσυπογράφουν οἱ κάτωθι ὑπογεγγραμένοι Κρῆτες:

.
Γεώργιος Βλαμάκης, πρόεδρος συνάξεως Ὀρθοδόξων Κρητῶν, 

.Νικόλαος Κουκουράκης, ἀντιπρόεδρος συνάξεως Ὀρθοδόξων Κρητῶν, 

.Γερόντισσα Μελάνη, 

.Γερόντισσα Σεραφείμα, 

.Ἰωάννα Σμύρνωβα, 

.Ζαχαρένια Κουκουράκη, 

.Δήμητρα Παφίτη, 

.Άννα Βαρουδάκη, 

.Κυριακή Καρακατσάνη, 

.Γεώργιος Στουπακόπουλος, 

.Κωνσταντίνος Αρτεμάκης, 

.Ευαγγελία Παπαδάκη, 

.Σοφία Γκουραμάνη, 

.Ελένη Γκουραμάνη, 

.Γεωργία Ψαλιδάκη, 

.Κωνσταντίνος Ψαλιδάκης, 

.Πρώϊος Ευάγγελος του Νικολάου, 

.Πρώϊου Καλλιόπη του Γεωργίου, 

.Νικόλαος Παπαδογιάννης του Δημητρίου, 

.Σταμάτης Κουρινάκης του Ανδρέα, 

.Δήμητρα Φίττα Παναγούλια, 

.Διονύσιος Σέργιος Μαστοράκης, 

.Διαμάντω Φώτη, 

.Κρινιώ Κυριακοπούλου, 

.Αικατερίνα Κυριακοπούλου, 

.Μαριάννα Κυριακοπούλου, 

.Αγγελική Λαγκαδίνου, 

.Διονύσιος Τεφάνης,

.
Μιλτιάδης Σταυρόπουλος,

.Βασίλειος Βάθης,

.Αικατερίνα Βάθη,

.Ιωάννης Μπότσης.

.
Ευαγγελία Τούμπα,

.Νικόλαος Πετρολιάς,

.
Κωνσταντίνος Δημητρόπουλος,

.
Λουκάς Τσούρας,

.Ευαγγελία Αλεφαντινού,

.
Κωνσταντίνα Ξυπολιά,

.
Θεοδώρα Διδασκάλου,

.
Δημήτριος Διδασκάλου.


Ἡ συλλογὴ τῶν ὑπογραφῶν συνεχίζεται.Όποιος επιθημεί να υπογράψει ας μας στείλει μήνυμα στο email του μπλόγκ στου συλλόγου μας 'Σύναξη Ορθοδόξων Κρητών' 

synaksiorthodoxon1@gmail.comΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ