Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2017

Οι Άγιοι Πατέρες , ο επίσκοπος Γόρτυνος, Ιερεμίας Φούντας, και οι αποτοιχισμένοι!!
Οι άγιοι πατέρες μας λένε για όσους πίπτουν σε αίρεση ή σχίσμα:

Τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ΚΑΝΩΝ 45ος.

Ὅποιος Ἐπίσκοπος, ἤ Πρεσβύτερος, ἤ Διάκονος ἤθελε συμπροσευχηθῆ μονάχα, ἀλλ' ὄχι καὶ νὰ συλλειτουργήση μὲ αἴρετικούς ἄς ἀφορίζεται. Επειδή ὅποιος μὲ τοῦς ἀφορισμένους συμπροσεύχεται (καθώς τοιούτοι εἶναι οἱ αἰρετικοί) πρέπει νὰ συναφορίζεται καὶ αὐτός, κατά τὸν 10ον Κανόνα τῶν Ἀγ.Αποστόλων. Εἰ δὲ καὶ ἐσυνχώρησεν εἰς τοῦς αἰρετικούς αὐτούς νὰ ἐνεργήσουν κανένα λειτούργημα ὡσάν Κληρικοί, ἄς καθαίρηται ἐπειδή ὅποιος Κληρικός συλλειτουργήσει μὲ καθηρημένους, (καθώς τοιούτοι εἶναι οἱ αἰρετικοί κατὰ τὸν β΄. καὶ δ΄. τῆς γ΄.) συγκαθαιρεῖται καὶ αὐτός κατὰ τὸν 11ον κανόνα τῶν Ἀποστόλων.

Κανών 33ος τῆς ἐν Λαοδικεία Τοπικής Συνόδου.

Διορίζει οὔτος ὁ Κανών νὰ μὴ συμπροσευχώμεθα οὔτε μὲ τοὺς αἰρετικοὺς, ἤτοι τοὺς σφάλλοντας περὶ τὴν πίστιν, οὔτε μὲ τοὺς σχισματικοὺς, ἤτοι τοὺς κατὰ τὴν πίστιν μὲν ὀρθοδόξους ὄντας, χωριζομένους δὲ ἀπὸ τὴν καθολικὴν Ἐκκλησίαν διὰ τινας παραδόσεις καὶ ἔθιμα ἰάσιμα, κατὰ τὸν α΄. τοῦ Μεγ.Βασιλείου.

Τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου.

Περὶ τῶν Σχισματικῶν ἱερέων ὅτι στεροῦνται οὗτοι τῆς θείας χάριτος.

† Ἀφοῦ δὲ μίαν φορὰν ἐσχίσθησαν ἀπὸ τὸ ὅλον σῶμα τῆς Ἐκκλησίας ἔχασαν αὐτὸ καὶ δὲν εἰμποροῦν πλέον νὰ βαπτίσουν ἄλλους, ἤ νὰ χειροτονήσουν ἤ ἁπλῶς νὰ δώσουν χάριν, τὴν ὁποίαν διὰ τοῦ σχίσματος ἐστερήθησαν, ὅθεν καὶ οἱ ὑπ’ αὐτῶν βαπτιζόμενοι λογίζονται ὅτι ὑπὸ λαϊκῶν ἐβαπτίσθησαν (Ἑρμηνεία α΄. Κανόνος). «Ὥσπερ μέλος τὶ ἀποκοπὲν τοῦ σώματος παύει μετέχον τῆς ζωτικῆς δυνάμεως, οὕτω καὶ πᾶς τις ἀποσχιζόμενος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ δὲν μετέχει τῆς χάριτος τοῦ Παναγίου Πνεύματος, ἥν ἔλαβεν ἐν τῷ βαπτίσματι» (Ἐκ τοῦ ἱεροῦ Πηδαλίου).
Οι άγιοι πατέρες μας λένε για το νέο ημερολόγιο και για τις ιερές παραδόσεις ( το ημερολόγιο είναι παράδοση 2000 χρόνων , θεσμοθετημένο και καθιερωμένο από την Οικουμενική σύνοδο):
Τῆς ἁγίας ἑβδόμης οἰκουμενικῆς Συνόδου.
† «... Ἡμεῖς τῇ ἀρχαίᾳ θεσμοθεσίᾳ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἐπακολουθοῦμεν, ἡμεῖς τοὺς θεσμοὺς τῶν Πατέρων φυλάττομεν, ἡμεῖς τοὺς πρσθέτοντας τι ἤ ἀφαιροῦντας ἐκ τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας ἀναθεματίζομεν».
Τῆς ἁγίας ἕκτης οἰκουμενικῆς Συνόδου.
† «Ὁρίζομεν ἑτέραν Πίστιν μηδενὶ ἐξεῖναι προφέρειν, ἥγουν συγγράφειν ἤ συντιθέναι ἤ φρονεῖν ἤ διδάσκειν ἑτέρως τοὺς δὲ τολμῶντας τοῦτο ποιεῖν ἀναθεματίζομεν».
Ἁγίου Ἰγνατίου τοῦ Θεοφόρου.
† «Πᾶς ὁ λέγων παρὰ τὰ διατεταγμένα κἄν ἀξιόπιστος ἤ κἄν νηστεύῃ καὶ παρθενεύῃ κἄν σημεῖα ποιῇ κἄν προφητεύῃ, λύκος σοι φαινέσθω ἐν προβάτου δορᾷ, προβάτων φθορὰν κατεργαζόμενος».
Τοῦ Ἁγίου Φωτίου.
† «Καὶ γὰρ ἐστιν ὄντως τὰ Κοινὰ πᾶσιν φυλάττειν ἐπάναγκες καὶ πρὸ γε τῶν ἄλλων τὰ περὶ Πίστεως· ἔνθα καὶ τὸ παρεκλῖναι μικρὸν ἁμαρτεῖν ἐστὶν ἁμαρτία τὴν πρὸς θάνατον». (Ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ρώμης Νικόλαον).
Δοσίθεου Ἰεροσολύμων.
† Τέσσαρα μεγάλα θηρία ἐγεννησεν ὁ ΙΣΤ αἰών : Τὴν αἴρεσιν τοῦ Λούθηρου, τὴν αἴρεσιν τοῦ Καλβίνου, τὴν αἴρεσιν τῶν Γιεζουβιτών καὶ τὴν αἴρεσιν τοῦ νέου Καλενδαρίου.
ΣΙΓΓΙΛΙΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
τοῖς ἁπανταχοῦ Ὁρθοδόξοις Χριστιανοῖς εἰς τὸ μὴ παραδέχεσθαι τὸ νεότερον Πασχάλιον ἤ Καλενδάριον τοῦ καινοτομηθέντος Μηνολογίου, ἀλλ’ ἐμμένειν τοῖς ἅπαξ ἁπλανῶς καὶ καλῶς διατυπωθεῖσει παρὰ τῶν Ἁγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἁγίας Οἱκουμενικῆς πρῶτης Συνόδου μετ’ Ἐπιτιμίου Ἀναθέματος.

†Ἱερεμίας ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνστ/πόλως καὶ Οἱκουμενικὸς Πατριάρχης.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ

Πρὸς τοὺς ἀπανταχοῦ Ὀρθοδόξους.

Κρατώμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον, παρά τηλικούτων ἀνδρῶν,
ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμόν, ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ Διαβόλου.
Ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλειπή τὴν κεκηρυγμένην Ὁρθόδοξον πίστην.
Ἀλλ’ αὔτη πεπληρωμένη ἤδη ἐσφράγισται, μὴ ἐπιδεχόμενη μήτε μείωσιν, μήτε αὔξησιν, μήτε ἀλλοίωσιν, καὶ ὁ τολμών ἤ πράξαι ἤ συμβουλεύσαι ἤ διανοηθήναι τοῦτο, ἤδη ἠρνήθη τὴν πίστιν τοῦ Χριστού, ἤδη ἐκουσίως καθυπεβλήθη εἰς τὸ αἰώνιον ἀνάθεμα, διὰ τὸ βλασφημεῖν εἰς τὸ Πνεύμα τὸ Ἅγιον, ὡς τάχα μὴ ἀρτίως λαλήσαν ἐν ταῖς Γραφαῖς καὶ Οἰκουμενικαῖς Συνόδοις…
Ἄπαντες οὐν οἱ νεωτερίζοντες ἤ αἰρέσει ἤ σχίσματιἐκουσίως ἐνεδύθησαν κατάρα ὡς ἰμάτιον (Ψαλμ-ΡΗ’18), κἄν τε Πάπαι, κἄν τε Πατριάρχαι, κἄν τε κληρικοί, κἄν τε λαϊκοί, κἄν Ἄγγελος ἐξ Οὐρανοῦ.


Ἄνθιμος ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κων/πόλεως Νέας Ρώμης ἤ Οἰκουμ. Πατρ.
Ἰερόθεος ἐλέω Θεοῦ Πάπας καὶ Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας καὶ πᾶσης Αἰγύπτου.
Μεθόδιος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἀντιοχείας.
Κύριλλος ἐλέω Θεοῦ Πατριάρχης Ἰεροσολύμων.
Καὶ αἱ περὶ αὐτοὺς Ἱεραὶ Συνόδοι.
Ἐν Κωνσταντινούπολει τὸ σωτήριον ἔτος 1848.
Ο νεοημερολογήτης Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ζερβάκος έγγραφε το 1968 :
Περί παλαιού και νέου ημερολογίου.

Επιστολή προς Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνο Καντιώτη.


«Επειδή το παλαιόν εορτολόγιον είναι παράδοσις έγγραφος, επειδή το νέον είναι καινοτομία παπικής και μασονικής προελεύσεως, όσοι καταφρονούν το παλαιόν εορτολόγιον και ακολουθούν το νέον είναι υποκείμενοι τω αναθέματι. Κάθε πρόφασις και δικαιολογία είναι αδικαιολόγητος και «πρόφασις εν αμαρτίαις». Ηναγκάσθην την παρελθούσαν Κυριακήν να ανέλθω εις την κορυφήν των Αγίων Πάντων και του προφήτου Ηλιού… και γονυπετήσας έμπροσθεν της πανσέπτου εικόνος αυτών μετά δακρύων εζήτησα παρ΄ αυτών να μοι αποκαλύψουν ποίον εορτολόγιον οφείλω καγώ ο ελάχιστος και οι αδελφοί μου, τα πνευματικά μου τέκνα και πάντες οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να ακολουθώμεν.

Πριν έτι τελειώσω την οικτράν ταπεινήν μου δέησιν, ήκουσα φωνής ένδοθέν μοι λεγούσης: «Το παλαιόν εορτολόγιον να ακολουθήσετε, το οποίον σας παρέδωκαν οι τας επτά αγίας Οικουμενικάς Συνόδους συγκροτήσαντες θεοφόροι πατέρες, και ουχί το νέον των παπών της Δύσεως, των την Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν σχισάντων και τας Αποστολικάς και πατρικάς παραδόσεις καταφρονησάντων» !!! 

Τοιαύτην συγκίνησιν, τοιαύτην χαράν, τοιαύτην ελπίδα, τοιαύτην ανδρείαν και μεγαλοψυχίαν ησθάνθην την στιγμήν εκείνην, οίαν σπανίας στιγμάς ησθάνθην εις όλην την ζωήν εν ώρα προσευχής… Μη νομίζομεν ως μηδαμινόν, το ότι ακολουθούμεν το παπικόν εορτολόγιον. Είναι παράδοσις και ως παράδοσιν οφείλομεν να την φυλάξωμεν, διότι υποκείμεθα εις ανάθεμα. «Ει τις πάσαν παράδοσιν έγγραφον ή άγραφον αθετεί, ανάθεμα», ορίζει η Ζ΄Οικ. Σύνοδος… Λοιπόν δεν είναι καιρός να σιωπάτε πλέον… μη αναβάλλετε, σπεύσατε».

(Πάρος 19-6-1968).

«… Εάν εξακολουθήσωμεν ακολουθούντες το παπικόν ημερολόγιον, δεν είναι δυνατόν να απαλλαγώμεν του αναθέματος. Η Ιερά Σύνοδος και οι άγιοι Αρχιερείς, ας φροντίσουν να επαναφέρουν το πατροπαράδοτον ημερολόγιον, δια να απαλλάξουν εαυτούς και τα ποίμνια αυτών των αναθεμάτων».

(Αρχιμ. Φιλοθέου Ζερβάκου: «Το νέον παπικόν ημερολόγιον και οι καρποί αυτού, σελ. 33).
Οι άγιοι του Θεού μας λένε ότι η Εκκλησία του Θεού αποτελείται από:
Ἁγίου Νικηφόρου.
(Τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ ἀποτελοῦν οἱ εὐσεβεῖς ὁσονδήποτε ὀλίγοι καὶ ἄν μείνουν. Οἱ ἀκολουθοῦντες τὴν καινοτομίαν, ἔξω τῆς Ἐκκλησίας εἶναι).
Εἴ τις πᾶσαν ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν ἔγγραφον ἤ ἀγραφον ἀθετεῖ, ἀνάθεμα (τρὶς). Ἡμεῖς τηροῦμεν καὶ κρατοῦμεν τὰ δόγματα καὶ τὰς παραδόσεις τῆς Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἁποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.Τοῦς δὲ νεοτερίζοντας καινοτόμους, καὶ πᾶσαν αἴρεσιν ἀναθεματίζομεν. Ἀνάθεμα (τρὶς).
Ο καθηγητής της θεολογικής του Α.Π.Θ. και πρωτοπρεσβύτερος π. Θεόδωρος Ζήσης μας λέγει:
Μέ ἁπλᾶ λόγια: Στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀνήκουν ὅσοι ἀκολουθοῦν τήν ἀλήθεια• ὅσοι δέν ἀκολουθοῦν τήν ἀλήθεια, αὐτοί δέν ἀνήκουν στην Ἐκκλησία. Αὐτό ἰσχύει πολύ περισσότερο γιά ὅσους ἐξαπατοῦν τους ἑαυτούς των αὐτοαποκαλούμενοι καί ἀλληλοαποκαλούμενοι ποιμένες καί ἱεροί ἀρχιποιμένες. Γιατί ἔχουμε διδαχθῆ ὅτι ὁ Χριστιανισμός δέν δίνει σημασία στά πρόσωπα, ἀλλά στήν ἀλήθεια καί στήν ἀκρίβεια τῆς πίστεως.
-------------------------------------------------------------------------

Και ο Γόρτυνος Ιερεμίας ,απευθυνόμενος προς το ποίμνιο του του παραπλανά και τους λέγει μισές αλήθειες μισά ψέματα ,ώστε να τους κρατήσει γαντζωμένους στην αίρεση του του συγκρητισμού-οικουμενισμού-νεοημερολογιτισμού:
Καί εγώ, αδελφοί μου χριστιανοί, ο Επίσκοπός σας, με την Χάρη του Θεού, δεν θέλω να είμαι δειλός, αλλά θέλω να εκφράζω σε σας και σε όλη την Εκκλησία του Χριστού τον πόνο μου και την διαμαρτυρία μου, όταν βλέπω πράγματα που φαίνονται ως ωμές παραβάσεις των Ιερών Κανόνων και όταν βλέπω να παραβιάζονται τα όρια, τα οποία έθεσαν οι Πατέρες μας.

Παρακαλώ την Κυρία Θεοτόκο να με φωτίζει και να με ενισχύει να είμαι σωστός ομολογητής της Ορθόδοξης πίστης μας και να εκφράζω παρρησία, και προφορικώς και γραπτώς, την ομολογία μου αυτή.

Προσέξτε όμως, αδελφοί μου, πολύ να προσέξετε ένα σοβαρό που θέλω να σας πω τώρα: Μερικοί, που φαίνονται ως «σούπερ» Ορθόδοξοι και πολύ ζηλωτές, μου αποστέλλουν προσωπικά γράμματα και με τα γραφόμενά τους τραβούν τα πράγματα προς τα άκρα, δηλαδή προς την αίρεση. Γιατί «αίρεση», αγαπητοί μου, είναι η αλήθεια τραβηγμένη στα άκρα!( Σημ.συντ. ο κ. Ιερεμίας θεωρεί άκρα την τήρηση των ιερών παραδόσεων , οι οποίες έχουν ισχύ αιώνιο και είναι ισάξιες με τους ιερούς κανόνες , <<Στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, ας εδιδάχθητε είτε διά λόγου είτε δι΄ επιστολής ημών (2 Θεσσαλ. 2,15)
(Να είσθε σταθεροί και να μένετε πιστοί στις διδασκαλίες που σας παραδώσαμε είτε προφορικά είτε με επιστολή μας)>> Τῆς ἁγίας ἑβδόμης οἰκουμενικῆς Συνόδου.
† «... Ἡμεῖς τῇ ἀρχαίᾳ θεσμοθεσίᾳ τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας ἐπακολουθοῦμεν, ἡμεῖς τοὺς θεσμοὺς τῶν Πατέρων φυλάττομεν, ἡμεῖς τοὺς πρσθέτοντας τι ἤ ἀφαιροῦντας ἐκ τῆς ἁγίας Ἐκκλησίας ἀναθεματίζομεν».)


Στις επιστολές τους λοιπόν αυτοί προς εμένα – φαντάζομαι και σε άλλους – μου γράφουν ότι όσοι θέλουν να είναι γενναίοι αγωνιστές της Ορθοδοξίας πρέπει να προχωρήσουν σε «αποτείχιση».

Να αποκηρύξουμε δηλαδή τον Πατριάρχη για τις συμπροσευχές του με τον Πάπα και μαζί με τον Πατριάρχη να αποκηρύξουμε και όσους έχουν κοινωνία μαζί του.

Οι συγγραφείς των επιστολών αυτών μου είναι επίμονοι στις προτάσεις τους, ακόμη δε μου τις γράφουν προκλητικά και σε ιστολόγια κρίνοντές με αυστηρά.

Σ᾽ αυτούς λοιπόν όλους δηλώνω με ευθύτητα στο κήρυγμά μου αυτό, ας με φυλάξει ο Χριστός και η Παναγία να μην κάνω τέτοιο κακό που μου προτείνουν.

Γιατί αυτό πάει για την αίρεση του Προτεσταντισμού, στον οποίο ο καθένας τους είναι «εκκλησία» και «υπέρ-εκκλησία».

Ακούστε, αδελφοί μου χριστιανοί, και προσέξτε ιδιαίτερα το σημερινό μου κήρυγμα, γιατί είναι ένα σύντομο και απλό μάθημα Ορθόδοξης εκκλησιολογίας.

Ακούστε: Γιά να σωθούμε πρέπει να ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού, την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Έξω από αυτήν δεν υπάρχει σωτηρία.

Στην Εκκλησία όμως υπάρχει ενότητα. Γι᾽ αυτό, κατά μία ερμηνεία, την Εκκλησία την λέγουμε «ΜΙΑ» και ομολογούμε πίστη εις «ΜΙΑΝ... Εκκλησίαν».

Είναι ΜΙΑ και για την εσωτερική της ενότητα. Η ενότητα αυτή της Εκκλησίας εκφράζεται ως εξής: Οι ιερείς μνημονεύουν το Επίσκοπο. Το ακούτε αυτό κάθε φορά από τον Ιερέα σε κάθε ιερή Ακολουθία και προπαντός το ακούτε στην θεία Λειτουργία, όταν ο Ιερέας λέει «Εν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών (τάδε)...».

Ο Επίσκοπος πάλι μνημονεύει την Ιερά Σύνοδο. Η δε Ιερά Σύνοδος μνημονεύει όλους τους Αρχιεπισκόπους, όλα τα Πατριαρχεία και ιδιαιτέρως μνημονεύει τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Έτσι, με την μνημόνευση αυτή υπάρχει ενότητα σε όλη την Εκκλησία. Εσείς οι λαικοί για να ανήκετε στην Εκκλησία πρέπει να μνημονεύετε κάποιον Επίσκοπο, ο οποίος όμως πρέπει να είναι ενωμένος με όλο το Σώμα της Εκκλησίας.

Καί το ότι ο Επίσκοπος είναι ενωμένος με όλο το Σώμα της Εκκλησίας το λέει φανερά σε όλο το πλήθος των πιστών στην θεία Λειτουργία.

Εμένα, για παράδειγμα, με ακούτε στα «Άγια» που μνημονεύω «της Αγίας και Ιεράς ημών Συνόδου».

Καί αργότερα, μετά τον καθαγιασμό των Τιμίων Δώρων, με ακούτε μπροστά στην Αγία Τράπεζα να λέγω πάλι, «Εν πρώτοις μνήσθητι, Κύριε, της Αγίας και Ιεράς ημών Συνόδου».

Εσείς λοιπόν οι λαικοί της Μητροπόλεώς μας, για να ανήκετε στην Εκκλησία, πρέπει να είστε ενωμένοι με εμένα τον Επίσκοπό σας.

Καί είστε ενωμένοι μαζί μου, επειδή με βλέπετε και με ακούτε ότι είμαι ενωμένος με την Ιερά Σύνοδο της Ελλαδικής μας Εκκλησίας.

Αλλά και εγώ μνημονεύω την Ιερά Σύνοδο, επειδή βλέπω ότι Αυτή μνημονεύει όλα τα Πατριαρχεία και τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Έτσι ανήκω στην καθόλου Εκκλησία του Χριστού και είμαι ενωμένος μαζί Της. Αν όμως τώρα εγώ, ο Επίσκοπός σας, παύσω να μνημονεύω την Ιερά Σύνοδο, κόβομαι από την Εκκλησία, αλλά αυτόματα και εσείς, που είστε ενωμένοι μαζί μου, αποκόπτεστε και εσείς από την Εκκλησία και βρίσκεσθε έξω απ᾽ Αυτήν.

Το ξαναλέγω, χριστιανοί μου: Όταν ένας Δεσπότης, μόνος του αυτός, χωρίς να το πούν και να συμφωνήσουν και οι άλλοι πατέρες Ιεράρχες, παύει το μνημόσυνο του Πατριάρχου, αυτός αποκόπτεται από την Εκκλησία, έκανε τον εαυτό του υπέρ-Εκκλησία και έκανε σχίσμα, το οποίο σχίσμα είναι φοβερό αμάρτημα, το φοβερώτερο, που δεν το ξεπλένει ούτε αίμα μαρτυρίου.
(σημ.συντ. αυτά που λέγει ο κ. Ιερεμίας , ισχύουν όταν ο επίσκοπος ΟΡΘΟΤΟΜΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ , εάν ο επίσκοπος όμως έχει καταφρόνηση τους ιερούς κανόνες και την παράδοση της εκκλησίας τότε: Τῆς ἁγίας ἕκτης οἰκουμενικῆς Συνόδου.
† «Ὁρίζομεν ἑτέραν Πίστιν μηδενὶ ἐξεῖναι προφέρειν, ἥγουν συγγράφειν ἤ συντιθέναι ἤ φρονεῖν ἤ διδάσκειν ἑτέρως τοὺς δὲ τολμῶντας τοῦτο ποιεῖν ἀναθεματίζομεν».
Τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ΚΑΝΩΝ 45ος.
Ὅποιος Ἐπίσκοπος, ἤ Πρεσβύτερος, ἤ Διάκονος ἤθελε συμπροσευχηθῆ μονάχα, ἀλλ' ὄχι καὶ νὰ συλλειτουργήση μὲ αἴρετικούς ἄς ἀφορίζεται. Επειδή ὅποιος μὲ τοῦς ἀφορισμένους συμπροσεύχεται (καθώς τοιούτοι εἶναι οἱ αἰρετικοί) πρέπει νὰ συναφορίζεται καὶ αὐτός, κατά τὸν 10ον Κανόνα τῶν Ἀγ.Αποστόλων. Εἰ δὲ καὶ ἐσυνχώρησεν εἰς τοῦς αἰρετικούς αὐτούς νὰ ἐνεργήσουν κανένα λειτούργημα ὡσάν Κληρικοί, ἄς καθαίρηται ἐπειδή ὅποιος Κληρικός συλλειτουργήσει μὲ καθηρημένους, (καθώς τοιούτοι εἶναι οἱ αἰρετικοί κατὰ τὸν β΄. καὶ δ΄. τῆς γ΄.) συγκαθαιρεῖται καὶ αὐτός κατὰ τὸν 11ον κανόνα τῶν Ἀποστόλων.
Ἁγίου Νικηφόρου.
(Τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ ἀποτελοῦν οἱ εὐσεβεῖς ὁσονδήποτε ὀλίγοι καὶ ἄν μείνουν. Οἱ ἀκολουθοῦντες τὴν καινοτομίαν, ἔξω τῆς Ἐκκλησίας εἶναι).
Εἴ τις πᾶσαν ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν ἔγγραφον ἤ ἀγραφον ἀθετεῖ, ἀνάθεμα (τρὶς). Ἡμεῖς τηροῦμεν καὶ κρατοῦμεν τὰ δόγματα καὶ τὰς παραδόσεις τῆς Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἁποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.Τοῦς δὲ νεοτερίζοντας καινοτόμους, καὶ πᾶσαν αἴρεσιν ἀναθεματίζομεν. Ἀνάθεμα (τρὶς).)
Το κακό αυτό, αδελφοί μου, το έκαναν οι Παλαιοημερολογίτες. Κακώς άλλαξε το Ημερολόγιο. Όταν όμως η Ελλαδική μας Εκκλησία δέχτηκε το Νέο Ημερολόγιο, αλλάζοντάς το με το Παλαιό, τότε οι άλλες Εκκλησίες και τα Πατριαρχεία, που ακολουθούσαν το Παλαιό Ημερολόγιο, ανέχτηκαν την Ελλαδική Εκκλησία για την αλλαγή του Ημερολογίου και δεν έπαυσαν να έχουν κοινωνία μαζί της.

Πολλοί όμως χριστιανοί της Ελλαδικής Εκκλησίας, που κράτησαν το Παλαιό Ημερολόγιο, αποκήρυξαν την Εκκλησία μας, επειδή αυτή προσχώρησε στο Νέο Ημερολόγιο, και αποκόπηκαν από αυτήν.
)


Και συνεχίζει:
Αποκοπέντες όμως αυτοί από την Ελλαδική Εκκλησία αποκόπηκαν αυτομάτως και από όλες τις άλλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες και απ᾽ αυτές ακόμη που ακολουθούσαν το Παλαιό Ημερολόγιο.

Γιατί και αυτές οι Εκκλησίες, που ακολουθούσαν το Παλαιό Ημερολόγιο, είχαν κοινωνία με εμάς, τους Νεοημερολογίτες, και όχι με αυτούς, τους Παλαιοημερολογίτες, ακριβώς για τον λόγο ότι αποκόπησαν από την Ελλαδική Εκκλησία.

Έτσι οι Παλαιοημερολογίτες βρέθηκαν ξεκρέμαστοι, γιατί καταδίκασαν όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες του κόσμου και θεώρησαν ως μόνη αληθινή Εκκλησία την δική τους παράταξη!.. Οι Παλαιοημερολογίτες λοιπόν δεν είναι Εκκλησία και τα μυστήριά τους δεν είναι έγκυρα.

σημ συντ. ποιος αποκόπηκε από την Εκκλησία του Χριστού?? Οι παλαιοημερολογίτες?? Οι οποίοι μήναν σταθεροί σε όσα μας δίδαξε η εκκλησία, ή οι ακολουθούντες τον μασώνο πατριάρχη Μελέτιο Μεταξάκη , επίσκοποι της τότε ιεραρχίας της εκκλησίας της ελλάδος??
Ἁγίου Νικηφόρου.
(Τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Θεοῦ ἀποτελοῦν οἱ εὐσεβεῖς ὁσονδήποτε ὀλίγοι καὶ ἄν μείνουν. Οἱ ἀκολουθοῦντες τὴν καινοτομίαν, ἔξω τῆς Ἐκκλησίας εἶναι).
Εἴ τις πᾶσαν ἐκκλησιαστικὴν παράδοσιν ἔγγραφον ἤ ἀγραφον ἀθετεῖ, ἀνάθεμα (τρὶς). Ἡμεῖς τηροῦμεν καὶ κρατοῦμεν τὰ δόγματα καὶ τὰς παραδόσεις τῆς Μίας Ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἁποστολικῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.Τοῦς δὲ νεοτερίζοντας καινοτόμους, καὶ πᾶσαν αἴρεσιν ἀναθεματίζομεν. Ἀνάθεμα (τρὶς).
ΣΙΓΓΙΛΙΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΩΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ
τοῖς ἁπανταχοῦ Ὁρθοδόξοις Χριστιανοῖς εἰς τὸ μὴ παραδέχεσθαι τὸ νεότερον Πασχάλιον ἤ Καλενδάριον τοῦ καινοτομηθέντος Μηνολογίου, ἀλλ’ ἐμμένειν τοῖς ἅπαξ ἁπλανῶς καὶ καλῶς διατυπωθεῖσει παρὰ τῶν Ἁγίων 318 Θεοφόρων Πατέρων τῆς Ἁγίας Οἱκουμενικῆς πρῶτης Συνόδου μετ’ Ἐπιτιμίου Ἀναθέματος.

†Ἱερεμίας ἐλέω Θεοῦ Ἀρχιεπίσκοπος Κωνστ/πόλως καὶ Οἱκουμενικὸς Πατριάρχης.
«… Εάν εξακολουθήσωμεν ακολουθούντες το παπικόν ημερολόγιον, δεν είναι δυνατόν να απαλλαγώμεν του αναθέματος. Η Ιερά Σύνοδος και οι άγιοι Αρχιερείς, ας φροντίσουν να επαναφέρουν το πατροπαράδοτον ημερολόγιον, δια να απαλλάξουν εαυτούς και τα ποίμνια αυτών των αναθεμάτων».

(Αρχιμ. Φιλοθέου Ζερβάκου: «Το νέον παπικόν ημερολόγιον και οι καρποί αυτού, σελ. 33).

Και συνεχίζει :
Το κακό τους ξεκίνησε όχι από το ότι κράτησαν το Παλαιό Ημερολόγιο – πολύ καλά έπραξαν σ᾽ αυτό – αλλά από το ότι αποκόπηκαν από την Ελλαδική Εκκλησία, έστω και αν αυτή έκανε το λάθος και ακολούθησε το Νέο Ημερολόγιο.

Έτσι, από έναν άκριτο και αθεολόγητο ζηλωτισμό χωρίς εκκλησιολογία, οι Παλαιοημερολογίτες της Ελλάδος έχασαν την ενότητά τους με την Εκκλησία. Αξίζει εδώ να αναφέρουμε ένα πολύ ωραίο λόγο του αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που είπε προς τους Ιουδαίζοντες της εποχής του, ότι και λάθος ακόμη να κάνει η Εκκλησία (όχι όμως δογματικό λάθος ή παραβάσεις ιερών Κανόνων), να μην δίνουμε σημασία σ᾽ αυτό, αλλά να προσέχουμε μόνο στο να μην χαθεί η μεταξύ μας ενότητα.

Αυτό είναι το κύριο. Λέγει επί λέξει ο άγιος πατέρας: «Πανταχού τη Εκκλησία μετ᾿ ακριβείας επώμεθα, την αγάπην και την ειρήνην προτιμώντες απάντων. Ει γαρ και εσφάλλετο η Εκκλησία, ου τοσούτον κατόρθωμα από της των χρόνων ακριβείας ην, όσον έγκλημα από της διαιρέσεως και του σχίσματος...Το μεν γαρ τώδε ή τώδε χρόνω νηστεύσαι ουκ έγκλημα, το δε σχίσαι Εκκλησίαν και φιλονεικώς διατεθήναι και διχοστασίας εμποιείν, και της Συνόδου διηνεκώς εαυτόν αποστερείν ασύγγνωστον και κατηγορίας άξιον και πολλήν έχει την τιμωρίαν» (Εις Άπαντα Αγίων Πατέρων, Ιερού Χρυσοστόμου έργα, τομ. 4, 615 A.DE).

Απαντώντας λοιπόν με το κήρυγμά μου αυτό στους συγγραφείς των επιστολών και μηνυμάτων προς εμένα και σε άλλους Ιεράρχες να προχωρήσουμε σε «αποτείχιση», τους λέγω ότι δεν είμαι καθόλου σύμφωνος με την πρότασή τους αυτή. Καί όχι μόνο δεν είμαι σύμφωνος, αλλά θα είμαι και πολέμιος.

Καλύτερα «να πάω να πνιγώ», όπως το λένε στην πατρίδα μου (πρβλ. Λουκ. 17,2), παρά να γίνω αιτία αποσχισμού εμού και άλλων χριστιανών από την Εκκλησία.

Τέλος και συμπέρασμα: Χριστιανοί μου, προσοχή! Θα είμαστε στενά ενωμένοι με την Ελλαδική μας Εκκλησία,(σημ.συντ. την εκκλησία του οικουμενισμού, συγκρητισμού ) επειδή αυτή είναι ενωμένη με όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες του κόσμου.(σημ συντ. εδώ σωστά το λέει η εκκλησία της Ελλάδος αποκόπηκε από την ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ και ενώθηκε με όλες τις αιρετικές εκκλησίες του αντιχρίστου Π.Σ.Ε.) Καί έτσι θα ανήκουμε στην καθόλου Εκκλησία του Χριστού.

Ο,τι κάνουμε θα το κάνουμε μέσα στην Εκκλησία και για την δόξα της Εκκλησίας. Όταν βλέπουμε παραβάσεις των Ιερών Κανόνων μας (για παράδειγμα, συμπροσευχές με τους Παπικούς και Οικουμενιστικές κινήσεις) δεν θα σιωπούμε, αλλά θα διαμαρτυρόμαστε.

Καί αν ακόμη μας διώξουν, πρόθυμα θα ακολουθήσουμε τον δρόμο του διωγμού, χωρίς να σιγάσουμε μάλιστα καθόλου την διαμαρτυρία μας. Αλλά αυτή την διαμαρτυρία μας, επαναλαμβάνω, θα την κάνουμε όντας μέσα στην Εκκλησία, μνημονεύοντες την Ιερά μας Σύνοδο και τον Οικουμενικό μας Πατριάρχη.

Ακόμη δε προσοχή και στο άλλο: Τούς αγώνες μας για την Ορθόδοξη πίστη να τους κάνουμε με ταπείνωση, με φόβο Θεού και με αγάπη και προς αυτούς τους αιρετικούς ακόμη (τους Παπικούς, για παράδειγμα), για τους οποίους επιθυμούμε την επιστροφή τους από την πλάνη και γι᾽ αυτόν ακριβώς τον λόγο κάνουμε τους διαλόγους μαζί τους.

Η αλήθεια είναι ότι βλέπουμε παραβάσεις των Ιερών Κανόνων. Αλλά δεν θα γίνει ο κάθε Επίσκοπος Σύνοδος για να τιμωρεί τους παραβάτες. Αφού τους παραβάτες των Ιερών Κανόνων τους ανέχονται (προς καιρόν ίσως) όλοι οι Ιεράρχες, υποχρεούμεθα όλοι να ακολουθούμε την γραμμή των Ιεραρχών της καθόλου Εκκλησίας.

Αγαπητοί μου Χριστιανοί, της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως! Επιθυμώ να είστε ζηλωτές των πατρώων παραδόσεων, αλλά ο ζήλος σας για την πίστη μας να ενεργείται ταπεινά και εκκλησιολογικά, όπως σας το είπα στο σημερινό μου κήρυγμα.

Μην ακούτε τους ακραίους που σας λένε για «αποτείχιση», για διακοπή δηλαδή εκκλησιαστικής κοινωνίας με το θρυλικό μας Πατριαρχείο για τις παρατηρούμενες συμπροσευχές του με τους παπικούς. Είναι εκ του πονηρού οι φωνές αυτές.
Σημ συντ. ο κ. Ιερεμίας θεωρεί ακραίους τους αγίους που λένε:Θα μείνουμε μέσα στην Εκκλησία μας, αγωνιζόμενοι για την σωτηρία μας, κλαίοντες μαζί με τα αμαρτήματά μας και για τις παρατηρούμενες παραβάσεις των Ιερών Κανόνων, από εκεί μάλιστα που δεν το περιμέναμε, και ως τέκνα πιστά και ζωντανά της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας θα διακηρύσσουμε, μαζί με τον τελευταίο άγιο της Εκκλησίας μας π. Ιουστίνο Πόποβιτς (βλ. βιβλίο του ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ), ότι ο Παπισμός είναι αίρεση και ο Οικουμενισμός παναίρεση!

Γιά καλή μαθητεία σε όσα σας είπα παραπάνω σας συνιστώ να διαβάσετε ένα ωραίο βιβλίο του μακαριστού αγίου Γέροντος πατρός Επιφανίου Θεοδωροπούλου ΤΑ ΔΥΟ ΑΚΡΑ («Οικουμενισμός» και «Ζηλωτισμός»).

Είναι και τοπικά δικός μας ο θεολόγος αυτός πατέρας, γιατί κατάγεται από εδώ κοντά μας, από την Καλαμάτα.

Με πολλές ευχές,
† Ο Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως Ιερεμίας
Οι δε αποτοιχισμένοι νεοημερολογίτες απαντούν στον Ιερεμία :
(σημ συντ. κάνουν όμως το ίδιο <<σφάλμα με αυτόν , αποτοιχιστήκαν από την αιρετική εκκλησία της ελλάδος ,αλλά δεν επιστρέψαν στην ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ,από οπου αποκόπηκαν το 1924!!)
Αρχιμανδρίτης Φιλόθεος Ζερβάκος :
Περί παλαιού και νέου ημερολογίου.

Επιστολή προς Μητρ. Φλωρίνης Αυγουστίνο Καντιώτη.

«Επειδή το παλαιόν εορτολόγιον είναι παράδοσις έγγραφος, επειδή το νέον είναι καινοτομία παπικής και μασονικής προελεύσεως, όσοι καταφρονούν το παλαιόν εορτολόγιον και ακολουθούν το νέον είναι υποκείμενοι τω αναθέματι. Κάθε πρόφασις και δικαιολογία είναι αδικαιολόγητος και «πρόφασις εν αμαρτίαις». Ηναγκάσθην την παρελθούσαν Κυριακήν να ανέλθω εις την κορυφήν των Αγίων Πάντων και του προφήτου Ηλιού… και γονυπετήσας έμπροσθεν της πανσέπτου εικόνος αυτών μετά δακρύων εζήτησα παρ΄ αυτών να μοι αποκαλύψουν ποίον εορτολόγιον οφείλω καγώ ο ελάχιστος και οι αδελφοί μου, τα πνευματικά μου τέκνα και πάντες οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί να ακολουθώμεν. Πριν έτι τελειώσω την οικτράν ταπεινήν μου δέησιν, ήκουσα φωνής ένδοθέν μοι λεγούσης: «Το παλαιόν εορτολόγιον να ακολουθήσετε, το οποίον σας παρέδωκαν οι τας επτά αγίας Οικουμενικάς Συνόδους συγκροτήσαντες θεοφόροι πατέρες, και ουχί το νέον των παπών της Δύσεως, των την Μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν σχισάντων και τας Αποστολικάς και πατρικάς παραδόσεις καταφρονησάντων» !!! Τοιαύτην συγκίνησιν, τοιαύτην χαράν, τοιαύτην ελπίδα, τοιαύτην ανδρείαν και μεγαλοψυχίαν ησθάνθην την στιγμήν εκείνην, οίαν σπανίας στιγμάς ησθάνθην εις όλην την ζωήν εν ώρα προσευχής… Μη νομίζομεν ως μηδαμινόν, το ότι ακολουθούμεν το παπικόν εορτολόγιον. Είναι παράδοσις και ως παράδοσιν οφείλομεν να την φυλάξωμεν, διότι υποκείμεθα εις ανάθεμα. «Ει τις πάσαν παράδοσιν έγγραφον ή άγραφον αθετεί, ανάθεμα», ορίζει η Ζ΄Οικ. Σύνοδος… Λοιπόν δεν είναι καιρός να σιωπάτε πλέον… μη αναβάλλετε, σπεύσατε».

(Πάρος 19-6-1968).(Σημ. γράφτηκε την ημέρα της Εορτής...)

Σήμερα πολύ μεγάλη Εορτή.

Σήμερα έπρεπε να είχε εγκαθιδρυθεί Θεία Λειτουργία υποχρεωτική σε όλη την Οικουμένη.
Σήμερα εορτάζει ο Μέγας και Επιφανής Άγιος Μεθόδιος ο Ομολογητής, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, ο εξέχων ιδρυτής και παρέχων καθιερωτής της Μεγάλης, Περιφήμου και Λαμπρής, της Ενδόξου και Θριαμβευτικής, μη σας φανεί παράξενο, της Δεσποτικής όντως Εορτής της Κυριακής της Ορθοδοξίας!

Ορθοδοξία σημαίνει Ορθό Δόγμα και Ορθή Λατρεία. Σημαίνει Ενυπόστατη Αλήθεια.
"Εγώ Ειμί η Οδός, (η Μέθ-οδος) η Αλήθεια και η Ζωή!" (Ιωάν. ΙΔ' 6).

Σήμερα λοιπόν, θα μιλήσουμε για μεθόδους.
Α. Για Αγιοπατερική Μέθοδο, (σε Ενικό, διότι είναι μία και Αποκλειστική),
Β. για Οικουμενιστικές μεθόδους, (σε Πληθυντικό διότι είναι πολλές, πληθωρικές και δεσπόζουσες) αλλά και το χειρότερον,
Γ. για Σιγονταροοικουμενιστικές μεθόδους, οι οποίες είναι οι δεινότερες, χειρότερες και καταστρεπτικότερες όλων, διότι:
• χαλαρώνουν αντιστάσεις,
• φιμώνουν υγιείς αντιδράσεις,
• συμβιβάζουν συνειδήσεις,
• παγειώνουν την ένοχη συμπόρευση με την αίρεση και ταυτοχρόνως
• προωθούν και διαιωνίζουν την παναίρεση του Οικουμενισμού.

Ο εορταζόμενος Άγιος Μεθόδιος ας μεθοδεύει τις καρδιές και τις διάνοιές μας στην αποκλειστική Ορθόδοξη μέθοδο της Αγιοπατερικής Αληθείας. Αυτή και μόνο αυτή πρέπει να είναι η αναζητουμένη και απαιτουμένη μέθοδος και όχι η διπλωματική, συνομωσιακή, σιμωνιακή, συμβιβαστική και ισοπεδωτική μέθοδος των πλείστων, μοντέρνων μοναχών, αρχιμανδριτών, ιερέων, αρχιερέων και προδοτικών Πατριαρχών, οι οποίοι ξεπουλούν και θυσιάζουν την Πίστη στο βωμό της φιλαρχίας, φιλοθρονίας, φιλοδοξίας, φιλαυτίας, φιλοφροσύνης και φιλοκολακείας, έτι δε και φιλοχρηματίας. Για αυτούς ορθοδοξία σημαίνει φιλοδοξία, φιλοκαριέρα και πορισμό της ευσεβείας (της Πίστεως).

Όσα πρεσβεύουν αυτοί, λέγει η Αγία Γραφή, δεν αποτελούν Ορθόδοξου Αληθείας διατριβές, αλλά... "παραδιατριβαί διεφθαρμένων ανθρώπων τον νουν, και απεστερημένων της αληθείας, νομιζόντων πορισμόν είναι την ευσέβειαν. Αφίστασο(Απομακρύνσου, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΟΥ) από των τοιούτων!" Εντολή, σε προστακτική, όχι "δυνητική"... Αλλοι λένε, όποιος θέλει κι' άλλοι θέλουν αλλά δεν μπορούν..." Άλλοι "για λόγους διακρίσεως" θα πουν, και έτσι να δικαιολογούν την πλάνα τους φοβία, την υποβόσκουσα δειλία και ένοχη σιωπή τους.

Σήμερα οι άπαντες σιωπούν
. Το Περιβόλι της Παναγίας κατήντησε χρυσό βόλι του Πατριάρχου και στόχος ύπουλος και πονηρός του παμπόνηρου Πάπα. Θέλει να πατήσει πόδι εκεί. Κι' οι πλείστοι Ηγούμενοι τον υποδέχονται και ροδοπέταλα σκορπούν. Τα Μοναστήρια, τα κάποτε Προπύργια, νεκρικά νυν σιωπούν. Η Ιερά Κοινότητα έγινε Βουβή Κοινότητα, σα παλιός βουβός σινεμάς. Βλέπουν στην Μεγάλη Οθόνη της Ωραίας Πύλης τα καμμένα σώματα, τα Αθωνικά Χώματα διαποτίζοντα αίματα και τα απάνθρωπα βασανιστήρια των επί Βεβήλου και Βλασφήμου Πατριάρχου Βέκκου μαρτυρησάντων Αγιορειτών Πατέρων και αντί να συλλογιστούν πως "σήμερα αυτοί, αύριο εμείς", αναπολούν και διαλαλούν "τω καιρώ εκείνω..."

Ανέχονται τα εν ου ανεκτοίς και παίζουν με τα εν ου παικτοίς. Δικαιολογούν τα αδικαιολόγητα και ξεστομίζουν αφορολόγητα λόγια της "καραβάνας". Παραπαίουν, τρικλίζουν και προτεσταντίζουν. Θεολογούν, θολολογούν και περιαυτολογούν πως ενοποιό στοιχείο και βάση ενότητος της Ορθοδοξίας είναι ο κάθε Αιρεσιάρχης Πατριάρχης-Πρόσωπο και όχι η Ενυπόστατη Αυτο-Αλήθεια, ο Θεάνθρωπος Χριστός.

Το Απολυτίκιο του Αγίου Μεθοδίου του Ομολογητού, σε Ήχο πλ. α' ξεκινά: "Ευσεβείας την μέθοδον προβαλλόμενος...". Εδώ, η ευσέβεια σημαίνει ΠΙΣΤΗ και όχι ηθική. Το ευ-σέβας είναι ομόνυμο της ευ-δοξίας, ταυτόσημο της ευ-δοκίας και συνώνυμο της Ορθής δόξης. Το χαρμόσυνο μήνυμα των Αγγέλων στη Θεία Εορτή των Χριστουγέννων δεν ήταν το άστοχο "εν ανθρώποις καλή θέληση", αλλά το "εν ανθρώποις Ορθοδοξία και επί γης ειρήνη!" Η Ορθή Λατρεία έγκειται στο να λατρεύεται πλεόν ο Αληθινός Ήλιος της Δικαιοσύνης Χριστός και όχι ο ψευτοθεός ήλιος "Σολ Ινβίκτιους".

Επειδή λοιπόν ενδυθήκαμε τον Χριστό κατά την Βάπτισή μας, ντυνόμαστε τώρα και την Αγιοπατερική Πανοπλία: "Ενδύσασθε (πάλι σε Προστακτική) την πανοπλίαν του Θεοὐ προς το δύνασθαι υμάς (αντι) στήναι προς ταςμεθοδείας του διαβόλου!" (Εφεσ. ΣΤ' 11). Εδώ πολλοί, εστιάζουν την προσοχή μόνο, στην μάχη εναντίον τωνπαθών μας. Ενώ και αυτή η μάχη, είναι άκρως σημαντική και ισόβια, δεν πρέπει όμως επ' ουδενί λόγω να ξεχνούμε πως σημαντικότερη όλων των μαχών, είναι η μάχη της Πίστεως την οποία εκράτυναν οι Πρόμαχοι της Πίστεως και Θριαμβευτές Πατέρες. Αυτοί είναι οι Ατρόμητοι και Ανίκητοι της Ορθοδοξίας Μονομάχοι.

Ο Λόγος του Θεού αλλά και ο Πατερικός ο Λόγος, μας μιλούν για ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ, για ΠΟΛΕΜΟ: «κρείσσον επαινετός πόλεμος, ειρήνης χωριζούσης Θεού» (Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής Τομ. 12, 15Ε). Ζούμε όμως στη πιο φρικτή, αντίχριστη εποχή, δίχως προηγούμενο, όπου αυτός ο πόλεμος εναντίον ων ορθοδόξων πιστών γίνεται "εκ των έσω". Επιτελείται από τους σημερινούς "Ποιμένες" υποτίθεται, οι οποίοι εκ των πραγμάτων αποδεικνύονται ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ και ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ όπως τους αποκαλούν οι Άγιοι Πατέρες.

Υπ' όψιν πως οι όροι αυτοί ΔΕΝ είναι δικοί μου και ΔΕΝ είναι υβριστικοί αλλά Αποστολικοί, Συνοδικοί και άκρως αποκαλυπτικοί. Οι "ποιμένες" όμως σύγχρονοι αυτοί, οι όλως εξαιρέτως Μεταπατερικοί, έρχονται να μας μιλήσουν για ηγουμενία, για υπακοή, για ενότητα εκκλησιολογική. Μας μιλούν για Σύνοδο, αλλά μόνο Σύνοδο δεν ακολουθούν. Μόνο Σύνοδο δεν συγκροτούν. Μάλλον δε, έχουν το ΔΑΙΜΟΝΙΚΟΝ ΘΡΑΣΟΣ να ΥΒΡΙΖΟΥΝ το Άγιο Πνεύμα (υπενθυμίζω το ασυγχώρητον της βλασφημίας αυτής) ανατρέποντας τις Συνόδους, ακυρώνοντας τους Αγίους Θεοφόρους Πατέρες και διαφθείροντες τον ΙΕ' Αποστολικό Κανόνα της Αγίας Πρωτοδευτέρας Συνόδου, η οποία μιλά για υποχρέωση και τιμή, για απομάκρυνση και Αποτείχιση, και έρχονται τώρα αυτοί και την αποκαλούν ΑΙΡΕΣΗ και σχίσμα!

Παράλληλα παραπονούνται πως αδικούνται διότι κρίνονται αυστηρά. Μα, κρινόμαστε άπαντες, ω "άγιοι" δεσποτάδες πάντες. Κατακρίνεις τη Μέθοδο των Πατέρων; Θα κριθείς, αυστηρά και αμείλικτα! Και εάν είσαι σοφός, θα δεχθείς την κριτική, έστω και ενός "καντηλαναύτη" ή μιάς ταπεινής, ασήμαντης καθαρίστριας η οποία "αγαπά την ευπρέπειαν του Οίκου".

Δεν είν' η Ορθοδοξία Καισαροπαπισμός, αυταρχισμός και αποκλεισμός των υγειών φωνών και τετραυματισμένων συνειδήσεων. Μην ρίχνεις τα πυρά σου στους απλούς πιστούς και όσους ακολουθούν την Μέθοδο των Πατέρων, την οποία εσύ "σταμπάρεις" ασεβέστατα ως αίρεση!

Δεν είναι ύποπτο αυτό; Δεν είναι ύπουλο και αντιφατικό; Να διαφημίζεις πως εφαρμόζεις "ακριβώς ότι λένε οι Πατέρες" και ταυτοχρόνως να απορρίπτεις τη Μέθοδο των Πατέρων ως αιρετική και σχισματοποιό. "Καλύτερα, λές, να πάω να πνιγώ!" Λες και οι Πατέρες ζητούν από μας πράγματα αντίθεα, αντικανονικά, σχισματικά και αιρετικά. Λες και μας επιβάλλουν μεθόδους άξιες αυτοκτονίας και πνιγμού. Σας δείχνουν οι Άγιοι Πατέρες τη μόνη αληθινή Οδό, και σεις υπερήφανα απαντάτε: "όχι ευχαριστώ, δε σφάξανε! Καλύτερα να πάω να πνιγώ!"

Ας σε φυλάξει ο Χριστός και η Παναγία να μην κάνεις το κακό της συνυπάρξεως, την κατάρα της συμπορεύσεως και την κατάντεια της διαιωνήσεως και προωθήσεως της Παναιρέσεως! Απ' αυτό, "Σεβασμιώτατε" να παρακαλείς, να δέεσαι να σε φυλάξουν! Από το να μην σιγοντάρεις την Αίρεση.

Μη με παρεξηγείς που απευθύνομαι σε σένα σε πρώτο πρόσωπο, στον Ευαγγελικό Ενικό, και προτρέχεις σε δικά σου αβίαστα συμπεράσματα. Τα βαθέα μου τα βλέπει ο Θεός. Εν πάση παρρησία λοιπόν και αληθεία ομολογώ:

Επίσκοπε Γόρτυνος Ιερεμία,

Όπως παρετήρησες σαφώς στην αρχή της επιστολής μου, θέτω το "Σεβασμιώτατε" εντός εισαγωγικών, διότι, αλήθεια, ΠΟΙΟΝ σεβασμό να δείξω σε Ψευδεπίσκοπο που ψεύδεται εναντίον των Αγίων Πατέρων και παρουσιάζει την Θεοφώτιστη και Θεοδίδακτη Μέθοδο της Απομακρύνσεως από τους αιρετικούς ποιμένες, ως"αιρετική και σχισματική;" Ολόκληρο Μέγα Φώτιο Ιερό δεν σεβάστηκες και θέλεις εγώ να σεβαστώ την πάντα νουν υπερέχουσα "Σεβασμιότητά σου"; ΠΟΙΑΝΟΥ Θεοπροβλήτου Μητροπολήτου να λιβανίσω εγώ τον έπαινο, όταν εσείς δυσφημείτε τους όντως Θεοπροβλήτους Πατέρες και την μόνη Θεοπρόβλητη Μέθοδο και Αγιοπατερική Οδό;

Απορώ, είστε σείς τόσο Μεταπατερικοί, ανώτεροι και σοφώτεροι των Πατέρων; Δεν γνωρίζανε αυτοί πρωτίστως, εάν προτρέπουν αίρεση και εάν συστήνουν σχίσμα; Και τολμείς και τους εγκαλείς εσύ σήμερα για σχισματοποιούς; Και εάν το αίμα του μαρτυρίου δεν ξεπλένει τους "σχισματικούς", τότες αυτοί που προτρέπουν εξ' ονόματος του Θεού την Αποτείχιση, ΠΟΥ πάνε και ΤΙ Θεό θα δούνε;

ΓΙΑΤΙ εθελοτυφλείς; ΓΙΑΤΙ αγνοείς και περιφρονείς την υπογράμμιση, την διαβεβαίωση και επεξήγησή τη δική τους πως σχίσμα ΔΕΝ επιτελείς όταν ακολουθείς τη Μέθοδό τους;"Ου γαρ Επισκόπων, αλλά ψευδεπισκόπων και ψευδοδιδασκάλων κατέγνωσαν, και ΟΥ σχίσματι την ένωσιν της Εκκλησίας κατέτεμον, αλλά σχισμάτων και μερισμών την Εκκλησίαν εσπούδασαν ρύσασθαι".

Θέτω επίσης και το "κ" εντός εισαγωγικών. ΠΟΙΟΝ κύρος και ΠΟΙΑ κυριότητα να αποδώσω σε Λυκοποιμένα που ενδύεται διαποιμάνσεως προβιά και εκμεταλλεύεται την εξουσία και καταχράται τον Δεσποτοκρατικό του θρόνο, προκειμένου να ακυρώσει την Αγιοπατερική Μέθοδο και να προβάλλει πονηρώ τω τρόπω την δική του συμβιβαστική, σιγονταροοικουμενιστική μέθοδο η οποία διδάσκει πως μπορούμε να συνυπάρχουμε ελευθέρως με τους αιρετικούς, να διατηρούμε άμεση κοινωνία με αυτούς και να συμπορευόμαστε μαζί τους "αβρόχοις ποσί" με την φρικτή παναίρεση του Οικουμενισμού!
Επίσκοπε Γόρτυνος Ιερεμία,

ΔΕΝ είμαι Παλαιοημερολογίτης και ντρέπομαι πραγματικά που δεν δύνασαι φυσιολογικά να διακρίνεις τη μεγίστη μας διαφορά.
ΔΕΝ δημιουργήσαμε δικές μας νέες, πολυκλαδικές, πολυκέφαλες και αλληλοεχθρευόμενες Συνόδους.
ΔΕΝ προχωρήσαμε σε πολυδιάστατες και ανεξέλεγκτες χειροτονίες. Δεν... δεν... δεν....

Και θλίβομαι και απορώ πως εσύ, Πανεπιστημιακός και Ακαδημαϊκός ων, δεν μπορείς να το ξεχωρήσεις. Πως επιτρέπεις στον γνωσιολογικό εαυτό σου και πίπτεις στο παντελώς ανεπίτρεπτο και πτωχαδέστατα αδιάκριτο σφάλμα της τυφλής γενικεύσεως και εσπευσμένου "τσουβαλιάσματος" των πάντων, στο αυτό φλεγόμενο καζάνι του εμπαθούς καταδικασμού σου;

Και επιδίδεσαι μάλιστα σε ένα "κουφό" κρεσέντο και κύκνειο άσμα φθηνού εντυπωσιασμού, σε ένα φρούδο φανφαρισμό αφηρημάδος και επικίνδυνης επιπολαιολογίας: "Καλύτερα, μας λες να πάω να πνιγώ παρά να γίνω αιτία αποσχισμού!" Παραβἀλεις μάλιστα και το ανατριχιαστικό ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΣΟΥ χωρίο του Κατά Λουκάν 17, 2: "Λυσιτελεί αυτὠ ει λίθος μυλικός περίκειται περί τον τράχηλον αυτού και έρριπται εις τηνθάλασσαν, ή ίνα σκανδαλίση ένα των μικρών τούτων!"

Επίσκοπε Γόρτυνος Ιερεμία,

ΚΑΛΥΤΕΡΑ θα ήταν λοιπόν, για την ψυχή σου, εφ' όσον εσύ ο ίδιος το λες, ΚΑΛΥΤΕΡΑ θα ήταν ΝΑ ΠΝΙΓΟΣΟΥΝ με ΛΙΘΟ ΜΥΛΙΚΟ στον τράχηλό σου, ΠΑΡΑ να αποκαλείς τους Πατέρες σχισματοποιούς και να ανατρέπεις την Διαχρονική Διδασκαλία τους, να ίστασαι υπεράνω αυτών και να σκανδαλίζεις εμάς τους μικρούς, ελαχίστους και μηδαμινούς με τις Αντιγραφικές, Αντιπατερικές και Αντίχριστες διδασκαλίες σου περί συμπορέυσεώς μας με τους αιρετικούς!

Κηρύττεις ΑΙΡΕΣΗ, Επίσκοπε Ιερεμία, με τη μεγάλη πλάνη της Μνημονεύσεως Επισκόπων... Και εξηγούμαι. Ορθώς ο ίδιος εξηγείς το του Αγίου Πολυκάρου Σμύρνης πως "για να σωθούμε πρέπει να ανήκουμε στην Εκκλησία του Χριστού, την Ορθόδοξη Εκκλησία μας. Έξω από αυτήν, δεν υπάρχει σωτηρία!" Μάλιστα. Πολύ ωραίο και αληθινό!

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ όμως όταν ο Πατριάρχης και η περί αυτού "βουλή ασεβών" και καθέδρα βλασφήμων Οικουμενιστών, ΘΕΤΟΥΝ τον αχρείο εαυτό τους αυτομάτως ΕΚΤΟΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ και καθίστανται "εκκλησία" μολυσματική πονηρευομένων και μοιχευομένων μετά του Αιρεσιάρχου και Αντιχρίστου Πάπα; Για ΠΟΙΑ "εκκλησία" μιλάμε;
- Αυτή που Μνημονεύει Πάπα, προσκυνά Πάπα, ενώνεται με τα είδωλα των ΕΘνών πανδαιμόνια και τις πάσης φύσεως ανωμαλίες στο Εωσφορικό Π.Σ."ε";
- Αυτή που μοιράζει "άγια" βιβλία και "ιερά Κοράνια" που του Μωάμεθ τα "τσογλάνια" επιδίδονται σε βάρβαρο, "ιερό" τάχα πόλεμο "Τζιχάντ" σε βιασμούς δεκάχρονων, αποκεφαλισμούς χριστιανών και μαζικών βομβαδιστών;
- Αυτή που δηλώνει ομοθεϊα και κοινή λατρέια με τον ερχόμενο και αναμενόμενο Αντίχριστο της Εβραϊκής Συναγωγής;

ΣΕ ΑΥΤΗΝ "Σεβασμιώτατε" πρέπει να ανήκω για να σωθώ; Μη σώσεις! Με αυτήν την ΠΣΕκιασμένη και διαβολοψεκασμένη πρέπει να ενωθώ για να αποδεχθώ έμεσα - και εντός ολίγου άμεσα - το Πρωτείο και το Αλάθητο του Κερατοφόρου Θηρίου της Αποκαλύψεως με παντούφλα που όζει πύρινο ποταμό και σατανόστεπτη, πενταόροφη Τιάρα; Που "υπανδρεύονται" και ενηγκαλίζονται επί του Πανιερωτάτου Τάφου του Χριστού με την κάθε αιρετική "σάρα", πλανεμένη "μάρα" και κουμπάρα το κακό συναπάντημα; Που εκτοπίζουν την Αληθινή, Αγία Πεντηκοστή και εορτάζουν δική τους μοιχειακή πεντηκοστή, με διαβολικές γλώσσες πεντηκοστιανών να εκκέχυνται επί των κεφαλών αυτών; ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΝΑ ΑΝΗΚΩ και ΑΥΤΗΝ θέλεις να ομολογώ και να αναγνωρίζω ως "Σώμα Χριστού";

ΥΠΟΚΡΙΝΕΣΑΙ όταν υποδύεσαι τον σιχαμερό ρόλο του ανίδεου.ΔΕΝ γνωρίζεις πως η Μνημόνευση σημαίνει ΑΥΤΟΜΑΤΗ και πλήρη ΑΠΟΔΟΧΗ ολοκλήρου του "πιστεύω" του Μνημονευθέντος; Αποδοχή από τον μνημονεύοντα αλλά και από τον Λαό που εκπροσωπείται από αυτόν και ανέχεται αυτόν;

ΥΠΟΚΡΙΝΕΣΑΙ όταν λέγεις πως πρέπει "να ομολογούμε την Ορθόδοξη Πίστη μας έτσι ακριβώς όπως αυτή διατυπώθηκε στις Άγιες και Οικουμενικές Συνόδους από τους Θεοφόρους Πατέρες!"ΜΟΝΟ που εσύ ΔΕΝ την ομολογείς "έτσι ακριβώς" και ΔΕΝ την διατυπώνεις όπως οι Θεοφόροι Πατέρες. Η Αγία Ζ' Οικουμενική Σύνοδος ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΖΕΙ όχι μόνο τους Αιρετικούς, με τους οποίους συ ΚΟΙΝΩΝΕΙΣ και τους οποίους ΣΥ ασύστολα ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΙΣ, αλλά "ΚΑΙ ΤΟΙΣ ΣΥΝΕΥΔΟΚΟΥΣΙ!" Εσύ συνευδοκείς μετ' αυτών, όταν τους Μνημονεύεις. Προς τα έξω, με "τα ψεύτικα τα λόγια, τα μεγάλα" διαφωνείς, αλλά με τις Λειτουργικές σου πράξεις και ιερουργίες συμφωνείς, συνευδοκείς, λιβανίζεις, επικυρώνεις και δογματικώς ενώνεσαι όταν Μνημονεύεις!

ΥΠΟΚΡΙΝΕΣΑΙ όταν μιλάς για "σούπερ ορθοδόξους και ζηλωτές" όταν εσύ κάνεις "ΣΟΥΠΕΡ-ΝΤΟΥΠΕΡ" δηλώσεις πως ο Πατριάρχης είναι αιρετικός και πρέπει να καθαιρεθεί! Ενώ γνωρίζεις όμως και ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ την δυναμική διαδικασία της αναγκαιοτάτης και επιβαλλομένης καθαιρέσεώς του, αποποιείσαι των ευθυνών σου και σκεπάζεις "ασκεπής" την φτηνή δικαιολογία σου:

"Βλέπουμε παραβάσεις των Ιερών Κανόνων (πάλι καλά, δόξα τω Θεώ, ακούμε και αλήθειες). Αλλά δεν θα γίνει ο Επίσκοπος Σύνοδος για να τιμωρεί τους παραβάτες! Αφού τους παραβάτες των Ιερών Κανόνων τους ανέχονται (προς καιρόν ίσως) = τους "ανέχονται" με κατά πάντα ένοχη ανοχή, Αντιγραφική, Αντι-Αποστολική και Αντιπατερική ανοχή, ασυμβίβαστη με τους Πατέρες μα συμβιβασμένη ανοχή, η οποία ενοχή εξελίσσεται ενδόμυχα σε ψυχοπαθολογική, απωθημένη ΕΝΟΧΗ! Και μετά σου λέει "προς καιρόν ίσως"... Ίσως ζωντανός, ίσως και νεκρός. Ίσως Ορθόδοξος, ίσως και αιρετικός. Θα το δείξει ο καιρός...
Δηλαδή πόσο καιρό;
Πόσους αιώνες απατεώνες θα προσμένουμε και θα ανεχόμαστε τους Εκκλησιαστικούς Απατεώνες;
Πόσο καιρό θα κοινωνούμε με τους ακοινώνητους και αυτοκαθηρημένους;
Πόσο καιρό θα Μηνομεύουμε τους ΑΝΑΘΕΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥΣ;;; Μόνο που αυτό το "ίσως" επεκτείνεται "ίσως" μέχρι και τη Δευτέρα Παρουσία!)

ΨΕΥΔΕΣΑΙ και ΠΛΑΝΑΣΑΙ πλάνην οικτράν όταν ξεστομίζεις διπλωματίαν φοβεράν,ότι "όλοι οι Ιεράρχες υποχρεούμεθα όλοι να ακολουθούμε την γραμμή των Ιεραρχών της καθόλου Εκκλησίας!" ΛΑΘΟΣ "Σεβασμιώτατε!" Σεβάσου λιγάκι και των Αγίων Πατέρων το Χορό και άσε κατά μέρος τον Δεσποτοκρατικό Χορό της Ιεζάβελ AIDS.

Όλοι οι Ιεράρχες ΥΠΟΧΡΕΩΟΥΣΘΕ (πολύ σωστά το αναφέρεις ως υποχρέωση) να ακολουθείτε την Μοναδική και Διαχρονική Γραμμή των Αγίων Πατέρων και ΟΧΙ των ξεπουλημένων Ιεραρχών της ΑΝΙΕΡΗΣ "Ιεράς" ημών Συνόδου που "Αγιογράφησαν" ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ ΨΕΥΤΟ-"αγίους" και τους προσέφεραν δώρο στον εορταζόμενο Αιρεσιάρχη εκπροσωπούντες την καθ' όλη Ιερά Σύνοδο! ΠΟΥ ΤΟ ΒΡΗΚΕΣ ΑΥΤΟ δέσποτα, πως υπόδειγμα διαχρονικό και παράδειγμα προς μίμηση είναι η επικρατούσα, τυρρανο-αρχούσα, δεσποτοκρατούσα Ιεραρχία;

Φταίτε σεις οι άγαμοι που εμείς οι έγγαμοι βυθιζόμαστε στην επάρατη κοσμικότητα και στα ακόλαστα πάθη. Αν και σε μας ευλογημένη η σμίξις είναι και η κοίτη αμίαντος, η δική σας όμως εκκλησιολογική συνουσία ως Διαθρησκειακή πορνεία προσδιορίζεται και παρατεινόμενη πνευματική μοιχεία ενώ παράλληλα επισύρει θεομηνίες και επιφέρει καταστροφές ανυπολόγιστες στο Ορθόδοξο πλήρωμα. Πέραν τούτου, "πέρα βρέχει", περιμένετε που και που κάνας χαρισματούχος Γέροντας να αναφανεί για να αρπάξετε την ευκαιρία της (ευτυχώς για σας) Αγιοκατατάξεως, διότι κατ' επέκτασιν, "κοντά στον Βασιλικό, ποτίζεται και η γλάστρα..." Θα σας συντρίψει όμως ο Κύριος, ως σκεύει κεραμέως και γλάστρες του Οικουμενισμού.

Φταίτε σεις που συνυπάρχετε και ΣΥΖΕΙΤΕ με την παναίρεση και δημιουργείτε ΣΧΙΣΜΑΤΑ που έρχονται εκ των υστέρων να"σπουδάσουν" σπουδή αγία (κατά τον Μέγα Φώτιο τον Ιερό) να θεραπεύσουν "οι Αποτειχίζοντες εαυτούς της του προέδρου κοινωνίας!" Και αντί να επιδείξετε την οφειλόμενη αξιοπρέπεια και να αποδώσετε την πρέπουσα τιμή, την οποία ΔΕΝ επιζητούμε, μας επικολλάτε την βρώμικη ρετσινιά των "σχισματικών" διότι έτσι σας βολεύει.

Ούτε ένα Αγιοπατερικό χωρίο δεν προσκόμισες "Σεβασμιώτατε" στο όντως Σεβασμιώτατο κοινό, προς στηριγμό της φαύλης κοινωνίας σου με τον αιρετικό σου προϊστάμενο. Και αντί να εφαρμόσεις ακριβώς αυτό που σου επιτάσσουν οι Άγιοι Πατέρες, κάθεσαι και διαμαρτύρεσαι για "κάποια γράμματα" που σου έστειλαν κάποια πρόβατα που εγκατέλειψες έρμαια στου λύκου-καρχαρία τα σιαγόνια. Και αντί να προστρέξεις για το ένα το "απολωλός" - αποφαίνεσαι πως στέκεσαι ορθώς, στην αγκαλιά του Πάπα, με τα λοιπά τα πρόβατα τα 99, και αναπαύεσαι και λες "ωραία", λες και η Ορθοδοξία βρίσκεται στις ποσότητες, στους αριθμούς, λες και οι ταλαίπωροι "δύο-τρείς συνηγμένοι εις το όνομα του Χριστού" πήγανε περίπατο και πήγαν να "φουντάρουν"...

Όσο για το κείμενο του Αγ. Ιωάννου του Χρυσοστόμου που παραπέμπεις, συγγνώμη, είναι εκτός θέματος, εκτός χώρου και χρόνου. Όταν λέγει ο Άγιος πως "και λάθος ακόμη να κάνει η Εκκλησία μας, να μη δίνουμε σημασία σ' αυτό" ΔΕΝ εννοεί βέβαια λάθος Δογματικό, αλοίμονο, το υπογραμμίζεις και εσύ ο ίδιος εντός δικών σου παρενθέσεων: (όχι όμως δογματικό λάθος ή παραβάσεις Ιερών Κανόνων). Εφ' ὀσον όμως εδώ αναφέρεται σεθέματα νηστείας, εορτολογίου κλπ, τότε ΠΡΟΣ ΤΙ η άκαιρος και άσκοπος χρήση του χωρίου αυτού, δέσποτα;

Η Μνημόνευση Αιρεσιάρχου είναι λάθος Δογματικό! Εάν απαγορεύεται ακόμη και στην Αγία Πρόθεση να μνημονευθούν ονόματα ετεροδόξων (που ίσως είχαν και καλή θέληση και αγαθή καρδιά δίχως ιδιαίτερη συνείδηση της πλάνης τους) ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΝ ΚΑΙ ΚΑΚΙΣΤΟΝ ΟΝΟΜΑ ΕΝΟΣ ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΥ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ ΠΑΠΑ;

Οι πολλαπλές, πολύχρωμες και πολυδιάστατες Συμπροσευχές επίσης συνιστούν ΠΑΡΑΒΑΣΗ απαρασάλευτων Ιερών Κανόνων. ΔΕΝ μιλούμε λοιπόν για απλό, δευτερεύον "λάθος". Και μόνο που διατυμπανίζεις αυτό το τελείως ΑΣΧΕΤΟ χωρίο, δείχνει πως, ή δεν έχεις ακόμη συλλάβει το ΜΕΓΕΘΟΣ της Μολυσματικής σας κοινωνίας και πλάνης, ή ΣΚΟΠΙΜΩΣ ποιείς τούτη τη μέθοδο προς αντιπερισπασμό!

Τί να πω εγώ ο "μιγάς" εν τω κόσμω! Είσαι Αρχιερεύς και θαυμάζω το αξίωμά σου. "Ουκ εμολύνθης μετά γυναικός" (Αποκαλ ΙΔ' 4). Είσαι όχι μόνο καθαρός από ρύπου, αλλά στ' αλήθεια άγγελος! "Τω αγγέλω Μεγαλοπόλεως γράψον: ἐχω κατά σου...." Δυστυχώς, δέσποτα, δεν πείθομαι σε σένα. Πείθομαι προθύμως και ανεξετάστως στον Μέγα Χρυσόστομο. "Εί μεν γαρ δόγμα έχει διεστραμμένον, καν άγγελος ή, ΜΗ ΠΕΙΘΟΥ!" Πρόσεχε πάλι, "δεν προσέχω τω σω βίω αλλά σοις ρήμασιν" εξετάζω εάν βρίσκονται σε απόλυτη συμφωνία με την Πατερική Παράδοση. Προσπαθείς να μας πείσεις διά πονηρών ρημάτων, πως η διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και η Μέθοδος απομακρύνσεως από τους αιρετικούς είναι αυτή καθ' εαυτή αίρεση. Αυτό κι' αν είναι διεστραμμένον δόγμα!

Και πάλι παραπονιέσαι σα παραπικραμένος: "Δεν είμαι καθόλου σύμφωνος με την πρότασή τους αυτή!" Μα, άγιε του θεού άνθρωπε, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΟΥ "δική μας πρόταση" αλλάΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΕΠΙΤΑΣΣΟΥΝ ΟΙ ΠΑΝΤΑ ΚΑΛΩΣ ΔΙΕΤΑΞΑΜΕΝΟΙ ΑΓΙΟΙ ΠΑΤΕΡΕΣ, τους οποίους συχνά πυκνά βάζεις στο αρχιερατικό σου στόμα, οι δε όμως πράξεις σου και προφανώς η καρδιά σου πόρρω απέχουν από την Αγιοπατερική Οδό.

Συγχώρεσέ με δέσποτα, ΑΛΛΟ πάλι και τούτο!! Τι αποπροσανατολισμός φοβερός ειναι αυτός;;; ΝΑΙ, βεβαίως, ΕΝΝΟΕΙΤΑΙ, όπως το λες, έτσι είναι: "Τους Αγώνες μας για την Ορθόδοξη Πίστη να τους κάνουμε με ταπείνωση, με φόβο Θεού και με αγάπη και προς αυτούς τους αιρετικούς ακόμη, τους Παπικούς, για παράδειγμα, για τους οποίους επιθυμούμε την επιστροφή τους από την πλάνη και γι' αυτον ακριβώς τον λόγο κάνουμε τους διαλόγους μαζί τους..." Εξετάζουμε τον εαυτό μας και προχωρούμε μόνον εφ' όσον θεωρούμε πως κατά δύναμιν πληρούμε τις προαναφερθείσες προυποθέσεις. Έλα όμως που πάλι, εκ των λόγων σου κρίνεσαι, δέσποτα διπλωματικέ!

ΠΟΙΑ ταπείνωση επιδεικνύει ο Πατριάρχης όταν ακυρώνει την Μέθοδο και Μαχητικότητα των Αγίων Πατέρων, αχρηστεύει, στηλιτεύει, αποδοκιμάζει και καταδικάζει τους αγώνες τους ως "φανατισμούς, ακρότητες και μισαλλοδοξίες" και τους πλασάρει ύπουλα και πονηρά την κακόβουλη και "πρόστυχη" (με συγχωρείς) ρετσινιά πως ΑΥΤΟΙ μας κληροδότησαν την διάσπαση; Επικοινωνούμε ή εθελοτυφλούμε και διαβολοπροσκυνούμε;;;;;;

"ΘΥΜΑΤΑ λοιπόν του αρχεκάκου όφεως οι Άγιοι Πατέρες οι οποίοι βρίσκονται πια εις χείρας Θεού Ζώντος;" ΝΑΙ;;;; Και ο Πάπας δηλαδή Παύλος και ο Αθηναγόρας ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ;"Στου παράδεισου τη Πύλη" να παίζουν τάβλι με τους αλφαμήτες-λωποδύτες Οικουμενιστές; Μήπως και ο αυτός ο Άρειος άκουσε το "Αμήν λέγω σοι, σήμερον μετ' Εμού εν τω Παραδείσω ει" και δεν το άκουσε κανείς και δεν το πήραμε χαμπάρι... ΠΟΥ ΝΑ ΠΑΡΕΙ! Για ΠΟΙΑ ταπείνωση μιλάμε;

Και πες μου, δέσποτα, σε παρακαλώ, για ΠΟΙΟΝ ΦΟΒΟ ΘΕΟΥ μιλάμε, όταν ο αθεόφοβος Πατριάρχης ΜΠΑΖΕΙ (με ΠΟΙΟ δικαίωμα ξεδιάντροπε και ανισόρροπε Αιρεσιάρχη του Αντιχρίστου Γένους) δίχως ΚΑΜΙΑ εντροπή, δίχως ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΒΟ Θεού, ΜΠΑΖΕΙ (μπάτε σκύλοι αλέστε) τον Μέγα αυτό και τρισκατάρατο Αντίχριστο Πάπα στο Πανοικουμενικό Ναό να τον θυμιάσει, να τον δοξάσει και να τον ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕΙ γυμνή τη κεφαλή και εν πλήρη καταστολή επιτελώντας ΕΝΩΣΗ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΥΣΤΗΡΙΑΚΗ; Και μετά μας λένε, "έλα μωρέ, απλή αίτηση ήταν..."

ΠΑΤΕ ΚΑΛΑ ΚΥΡΙΟΙ, ΑΛΗΤΗΡΙΟΙ και ΠΡΩΤΟΠΑΛΗΚΑΡΑ ΚΟΠΕΛΙΑ ΤΟΥ ΠΑΠΑ;;;; ;;;; Μας περνάτε για ηλιθίους ή καθυστερημένους και ΔΕΝ επιθυμείτε σκεπτομένους και άρα υπάρχοντες; Διαβολοάρχοντες της κακιάς οικουμενιστικής ώρας, της πουλημένης και χιλιοπροδομένης Χώρας!

Όσο, τέλος, για την υποτιθέμενη "αγάπη και προς αυτούς τους αιρετικούς ακόμη" που πάλι ηθικίστικα διακυματίζεις, μου φαίνεται ανέκδοτο και αυτό! Πες μου δέσποτα, ΓΙΑ ΠΟΙΑΝ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ ΜΙΛΑΣ, όταν ο υπέρτατος, κράτιστος και εξοχώτατος Ευαγγελιστής της αγάπης, Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Επιστήθιος Μαθητής και Διαπρύσιος Κήρυξ της αγάπης που μέχρι τελευταίας του αναπνοής αντιλαλούσε και απλόχερα σκορπούσε το "αγαπάτε αλλήλους", όταν ΑΥΤΟΣ λοιπόν ο ΑΓΙΟΣ ΠΑΤΗΡ που αυτός μόνος αξιώθηκε του της Αποκαλύψεως Θείου Οράματος, μας λέγει "μετά πρώτης και δευτέρας νουθεσίας ΠΑΡΑΙΤΟΥ, ΠΑΡΑΤΗΣΤΕ ΤΟΥΣ, και στα σπίτια σας ΜΗΝ ΤΟΥΣ μπάζετε (πόσο μάλλον σε Περίλαμπρο, Πανένδοξο Πατριαρχικό Ναό) και ΧΑΙΡΕΙΝ ΑΥΤΩ ΜΗ ΛΕΓΗΤΕ διότι με αυτο τον τρόπο ΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ τοις έργοις τοις ακάρποις του σκότους;"

Και δεν είχαν οι Άγιοι Απόστολοι ΑΓΑΠΗ, ΚΑΙ ΕΧΕΙ αγάπη ο ΜΙΑΡΟΣ και ΘΕΟΜΙΣΗΤΟΣ Βαρθολομαίος; Και με ποιές προυποθέσεις μοιράζεται και βιώνεται αυτή η αγάπη;;; Με ποια κριτήρια και κάτω από ΠΟΙΑ κίνητρα σκορπάται και πετιέται και πετάει στο άπειρο και πάει και χάνεται;

Και πες μου, δέσποτα, αυτός ακριβώς ο λόγος που κάνουμε τους διαλόγους, ο σαπρός και σάπιος λόγος που δεν έχει λόγο να λέγεται και δεν έχει ΚΑΜΙΑ ΜΑ ΚΑΜΙΑ σχέση με τον ΥΙΟ και ΛΟΓΟ του Θεού, η χιλιοπιπιλισμένη έγνοια μας, η καραμελένια μας, αχ ΠΟΣΟ διαρκεί, ΠΟΣΟΥΣ αιώνες και πόσες ακόμη πορνικές "Πεντηκοστές" θα εορτάσουν επάνω στο Πανιερώτατο Τάφο του Χριστού μας;
Όταν βλέπουμε ΟΛΟΚΑΘΑΡΑ και ΣΑΦΕΣΤΑΤΑ πως ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΔΕΜΙΑ προοπτική της επιστροφής τους και όταν ο ίδιος ο Πάπας, δηλώνει, προδηλώνει και προειδοποιεί πως ΔΕΝ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ επ' ουδενί, με τίποτα και με ΚΑΜΙΑ παγκόσμια κυβέρνηση να θέσει στην τράπεζα του διαλόγου τα δύο παντελώς αδιαπραγμάτευτα για τη Λατινική τους Τράπουλα: ΤΟ ΠΡΩΤΕΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΑΘΗΤΟΝ;

Λοιπόν, εμεις οι ΚΑΤΑΛΑΝΘΑΣΜΕΝΟΙ και ψωρο-τιποτένιοι θα ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ, τρομάρα μας, αυτά που ΔΕΝ κατάφεραν οι "αξιοθρήνητοι" ταλαίπωροι και απηρχιωμένοι Άγιοι Πατέρες;;;;; Εδω γελάμε ή κλαίμε; Εδώ φωνἀζουμε ή τραβάμε τα μαλιά μας και χτυπάμε χαρωπά τα δυό μας τα χεράκια σαν ανέμελα παιδάκιατου κατηχητικού, επειδή, όπως διέγνωσε ο κάθε Κώστας Νούσης, μετενόησε ο Πάπας και έκανε σημαντικάβήματα και μας φίλησε τα χέρια και τα πόδια.

Και μεις πρέπει τώρα να σκύψουμε τις κούτρες μας στον αφέντη και να υποταχτούμε και να παακαλούμε τον Δημηριάδος Ιγνάτιο να μας ψάλλει "τον Αναβαλλόμενο" σε κάνα δημοτικίστικο, ανανεωτικό, οκτάηχο, πολυφωνικό και αεροπλανίστικο πιλοτικό, αλλοπρόσαλλο πειρασμικό τραλαλα-τσαρλατάν-μαχαραγιάν;;;;;;;;;

Και έρχεστε τώρα εσείς, ο αριστοκράτης της συμπορεύσεως και δεσποτοκράτης της διπλωματικής συνυπάρξεως, ο μολυσμένος λόρδος του συμβιβασμού να συμβουλεύεσετε το ποίμνιό σας "να μην ακούτε τους ακραίους που σας λένε για Αποτείχιση και γιαδιακοπή δηλαδή εκκλησιαστικής κοινωνίας μέ τό θρυλικό μας Πατριαρχείο!" ΟΠΑΑΑ! Θρύλος, ομαδάρα, Πατριαρχείο "θεός"! Δώσαμε τα άγια τοις κυσί, μας γαυγίζει ο παπικός ο σκύλος και εμάς μας έμεινε ο θρύλος του θρυλικού, πάλαι τε και επ' εσχάτων και πασών των Ρωσιών, δι' ευχών των σαχλών σιγονταροοικουμενιστών! ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΜΑΣ. ΔΕΝ ΠΑΜΕ ΚΑΛΑ.

Έχεις όμως και καλά. Ας μη σε αδικώ. "Κακώς άλλαξε το Ημερολόγιο" απερίφραστα δηλώνεις. Και προσθέτω επίσης "και ενός κακού μύρια έπονται!" Και διαιωνίζεται αυτή η κακότητα διά της παρατάσεως των κακώς γενομένων, της υποστάσεως και της κακίας επέκεινα!

Ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος, διά της επισήμου Μνημονεύσεως εντός του Κεντρικού, Οικουμενικού Ναού εκ της Ωραίας (κακάσχημης πια) Πύλης, γυμνή τη κεφαλή και εν πλήρη μάλιστα καταστολή, ΕΝΩΘΗΚΕ σύμφωνα με την ορθή και αληθινή δική σου ανάλυση, με τον Αιρεσιάρχη και μετ' αυτού ενώνονται αδιαρρήκτως και αδιαιρέτως άπαντες οι Μνημονεύοντες τον Αιρετικόν Πατριάρχην!

Ενώνεται κατ' αυτόν τον τρόπο και ο Αντίχριστος Πάπας με την Εκκλησία του Χριστού και σεις νομίζετε πως ο Χριστός παραμένει ηνωμένος και ανεπαυμένος σε κοινωνία και μετοχή με τον Πάπα! Ω βλάσφημοι και πωρωμένοι τω νοϊ και τη καρδία! «Τις γαρ κοινωνία φωτί προς σκότος; Τίς δε συμφώνησις Χριστώπρος Βελίαλ ή τις μερίς πιστώ, μετά απίστου; τις δε συγκατάθεσις ναώ Θεού μετά ειδώλων;» (Β' Κορ. ΣΤ' 14-15).

Η πονηρή ένωση, η ορχηστρική σατανική συμφωνία και διαβολική μερίδα, ολοκληρώνεται διά της Μνημονεύσεως! Η ένωση αυτή, δεν είναι μόνον εκκλησιολογική, περιφερειακή αλλά κυρίως δογματική και μυστηριακή! ΑΜΕΣΩΣ λοιπόν,ΠΑΡΑΥΤΑ, έχουμε ΑΜΕΣΗ αποχώρηση του Αγίου Πνεύματος από αυτόν τον Πανδαιμόνιο Συνασπισμό (ουδέν πολιτικό υπονοούμενο).

Ξαφνικά συνιστάται βδελυρά Ομοσπονδία και βέβηλη Ταυτοπροσωπία Θεών! Το Αγιογραφικόν "πάντες οι θεοί των εθνών ΔΑΙΜΟΝΙΑ" καταργείται διά της Μνημονεύσεως και συνταυτίζεται εν τη Μοιχή Μυστηριακή ταύτη Ενώσει:
* ο Θεός του Πατριάρχου και ο θεός του Πάπα,
* ο θεός των Θεοκτόνων ΕΒραίων με το θεό ΜΑΤΣ των Μασόνων,
* ο θεός των σεκτών και διαθρησκειακών ομολογιών με το θεό/τη θεά των ιέρειων, λεσβίων και αρσενοκοιτών, και των λογής σατανολάτρων, φυσιολάτρων και κοιλιολάτρων.

Λοιπόν, σε ΠΟΙΟΝ Θεό υπακούμε;

"Τούτο γαρ μάλιστα πίστεως, το μη ζητείν ευθύνας των προστεταγμένων, αλλά πείθεσθαι τοις επιταττομένοις μόνον". Αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη πίστεως· να μη ζητής το νόημα της διαταγής, αλλά να πείθεσαι μόνο σ’ αυτή. (Άγιος Ιωάννης ο Χρυσ. Εις την Κυριακήν Μετά της Χριστού Γεννήσεως).

Και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος προσδιορίζει την υπακοή ως"ανεξέταστος κίνησις!" Και σεις ΔΕΝ υπακούτε στους Θείους και Παναληθείς σας Ηγουμένους Αγίους Πατέρες αλλά κάθεστε και εξετάζετε το νόημα της διαταγής και το ενδεχόμενον "δυνητικόν" αυτής. Και μακάρι να ήταν μόνο αυτό...

Το χειρότερον όμως είναι ότι προχωρείτε στην αλαζονία και εωσφορική υπερηφάνεια να αποκαλείτε τη Μέθοδο Αποτειχίσεως ως αίρεση! Ντροπή και αίσχος. Να τα λέγει αυτά κάποιος αμαθής, ημιμαθής και εμπαθής αγράμματος, "πάει κι' έρχεται!" Να τα διατυπώνει όμως με εξοργιστική, υπεροπτική αυτοπεποίθηση και παραπλανητική σοβαροφάνεια, ένας γνώστης και σπουδαγμένος αρχιερέας που έχει κακό όνομα για άριστες σχέσεις, συλλειτουργιακές περιπτύξεις και "ήξεις-αφήξεις" με συνεπισκόπους οικουμενιστές, τότε κρίμα και πάλι κρίμα το "ανάστημα", η να δανειστώ κι' εγώ δική σου έκφραση, "όπως λένε στα μέρη μου" δηλαδή στη Λάρισα, "κρίμα στο μπόϊ!" Είστε "κι από σόϊ" αντιοικουμενιστών και "από πάστα" δυναμικών, τολμηρών ιεραρχών.

Εδώ όμως ΣΥΜΒΙΒΑΖΕΣΘΕ, διπλωματείτε, λοξοδρομείτε και τραγικώς ΛΑΝΘΑΝΕΤΕ αποκαλούντες την Αγιοπατερική Μέθοδο ως "λάθος και σχίσμα" το οποίο "ουδ' αίμα μαρτυρίου δύναται ταύτην την αμαρτίαν εξαλείψαι!" Λυπούμαι και ΝΤΡΕΠΟΜΑΙ που κωδικοποιείς και συναρμαλογείς με "ευφυιή" πανουργία αυτό το πασίγνωστο και ανατριχιαστικότερο χωρίο του Ιερού Χρυσοστόμου ενώ σκοπίμως αποκρύπτεις και διαστρέφεις την αληθή έννοια και θεματική αναφορά του χωρίου. Αναφέρεται στο σχίσμα της δημιουργίας ετέρας "εκκλησίας" και νέας ανυποστάτου συνόδου μετά ιερατείου αντιθέου.

Αλήθεια, για σκέψου λογικά λιγάκι, ΔΕΝ θα ήταν παράλογο, "θεότρελλο" και άκρως σχιζοφρενικό, από τη μιά να δίδει εντολή στους πιστούς "ένεκα πίστεως" (διεφθαρμένης) να αποκόπτωνται πάραυτα (να Αποτειχίζονται) από τον αιρετικό τους επίσκοπο, "καν άγγελος ή εξ' ουρανού" και από την άλλη να κατηγορεί πάλιν αυτούς τους ίδιους απομακρυνομένους (αποτειχιζομένους) πιστούς ως "κολασμένους σχισματικούς που δεν συγχωρούνται ούτε με μαρτύριο;;" Στέκουν αυτά;; Λέτε τόσο πολύ να φάσκει και να αντιφάσκει ο Μέγας αυτός Πατήρ και Ερμηνευτικός Αστήρ και να αναιρεί τόσο τραγικά ο ίδιος τον εαυτό του με τέτοια κολάσιμη και ασυγχώρητη σύγχυση;;;
Ή ΜΗΠΩΣ η σύγχυση αυτή πρέπει να αναζητηθεί αλλού, στα "μολυσμένα μυαλά" των μοντέρνων μεταπατερικών και συμβιβασθέντων σιγονταροοικουμενιστών;; Μήπως "πάει μακρυά η βαλίτσα" και μας έχει "πάρει χαμπάρι ο κόσμος" ότι κοινωνούμε με ακοινώνητους και "το παίζουμε" κανονικοί με κοινωνία ορθή ενώ η εκκλησιολογία μας "σάπισε μέχρι κόκκαλο" και όζει ανυπόφορα γενεές δεκατέσσερις;

Και θα περιμένουμε το 2025 "μέχρι να 'ρθουν οι Ρώσοι" (που λέει κι' ο Ρακιντζής) να σωθεί η κατάσταση και να καταδικάσει ο Βαρθολομαίος την ίδια του την αφεντιά και τον φίλτατό του "τγουίτερίτη" Πάπα, για δε κρατιέται να τον δεί, θερμώς να τον εναγκαλιστεί και μιας και ανταμώσανε σ' αυτό το "βλάχικο" αντάμωμα του Rum Ortodox invitados por el pontífice de lacirco Romano Vatikano la parla", δε σκάβουν και κάνα δυό ακόμη νέες τρύπες στο χώμα, ειδἀλλως "τί σοί πράσινοι Πατριάρχες" είμαστε και "πράσινα κουραφέξαλα;"

Που θα πάει το παραμύθι;
Με το σκάβε-σκάβε αθίγγανε στα λευκά παποτσαντίρια, θα χτυπήσουνε σίγουρα φλέβα αιρεσιαρχικού νερού και θα βρουν "καθάρια, γάργαρα νερά" να κάνουν γαργάρα την οικουμενιστική τους τρομάρα!

Εσκαψαν όμως "τρύπες στο νερό" και ώρηξαν λάκκον εαυτών,«ώρυξαν λάκκον συντετριμμένον, μη δυνάμενον ύδωρ συνέχειν» καθώς βοά και αντιλαλεί με αντίλαλο σεισμογενή, ο συνονόματός σου Προφήτης Ιερεμίας στο 2,13. Όμως, το οικουμενιστικό τους ύδωρ "μούχλιασε, εβρώμισε και μπαγιάτισε του θανατά απ' το καιρό του Αθηναγόρα" και σεις ακόμη νομίζετε πως πίνετε από νάματα Ιορδάνεια ενώ είναι παρασκηνιακώς Βατικάνεια και Παπική Διαβολοφάνεια βάρεσε "κατακούτελα" την Δεσποτοκρατική "Αφρόκρεμα" και Οικουμενιστική σας "Ελίτ!"

Αλλά ΔΕΝ θα αναφερθώ στον τοπικό σου "θεολόγο και Πατέρα" και των Δύο Άκρων τον αστέρα διότι εάν "τολμήσω" και υποδείξω τα δικά του εσφλαμένα και πλανεμένα άκρα, θα με πείτε ούλοι κυριολεκτικά δαιμονισμένο! Να τα χαίρεστε τα δεκαδύο άκρα και να κοινωνείτε επ' άκρον και επ' αόριστον... με τους αιρεσιάρχες σας Πατριάρχες! Τοιούτοι σας πρέπουν Αρχιερείς...

Και μιας και αναφέρθηκα στον Προφήτη σου Ιερεμία, επέτρεψέ μου να σου θυμίσω, διότι τα γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα, ολόκληρο σχεδόν το Κεφάλαιο:

5 "Τάδε λέγει Κύριος· τι εύροσαν οι πατέρες (Πατριάρχες) υμών εν εμοί πλημμέλημα, ότι απέστησαν μακράν απ' εμού και επορεύθησαν οπίσω των ματαίων και εματαιώθησαν;
6 και ουκ είπαν· που εστι Κύριος ο αναγαγών ημάς εκ γης Αιγύπτου, ο καθοδηγήσας ημάς εν τη ερήμω, εν γη απείρω και αβάτω, εν γη ανύδρω και ακάρπω, εν γη, ή ου διώδευσεν εν αυτή ανήρ ουθέν και ου κατώκησεν εκεί υιος ανθρώπου;
7 και ήγαγον υμάς εις τον Κάρμηλον του φαγείν υμάς τους καρπούς αυτού και τα αγαθά αυτού. Και εισήλθατε (στο ΠΣΕ) και εμιάνατε (ΜΟΛΥΣΜΟΣ Μυστηρίων) την γην μου και την κληρονομίαν μου έθεσθε εις βδέλυγμα (μετακινήθηκε η Λυχνία, δεν είστε πλέον η Εκκλησία του Χριστού αλλά μέλος του Βατικανού)
8 Οι ιερείς ουκ είπαν· που εστι Κύριος; και οι αντεχόμενοι του (Αγιοπατερικού) νόμου ουκ ηπίσταντό με (περί Απομακρύνσεως αυτών), και οι ποιμένες (διά της Μνημονεύσεως) ησέβουν εις εμέ, και οι προφήται επροφήτευον τη Βάαλ (πηγή χαρισμάτων και προφητειών ο ΒΑΑΛ και όχι το Άγιον Πνεύμα!!!) και οπίσω ανωφελούς επορεύθησαν.
9 Δια τούτο έτι κριθήσομαι προς υμάς λέγει Κύριος, και προς τους υιούς των υιών υμών κριθήσομαι.
10 διότι διέλθετε εις νήσους Χεττιείμ και ίδετε, και εις Κηδάρ αποστείλατε και νοήσατε σφόδρα, και ίδετε ει γέγονε τοιαύτα.
11 Ει αλλάξωνται έθνη θεούς αυτών· (άλλαξε ποτέ κάποιος Πάπας τη θεότητα του Πρωτείου) και ούτοι ουκ εισί θεοί. ο δε λαός μου ηλλάξατο την δόξαν αυτού, (διέφθειρε την Ορθοδοξία) εξ ης ουκ ωφεληθήσονται.
12 Εξέστη ο ουρανός επί τούτω και έφριξεν επί πλείον σφόδρα, λέγει Κύριος.
13 Ότι δύο και πονηρά εποίησεν ο λαός μου· εμέ εγκατέλιπον πηγήν ύδατος ζωής, και ώρυξαν εαυτοίς λάκκους συντετριμμένους, οί ου δυνήσονται ύδωρ συνέχειν.
14 Μή δούλός (του Πάπα) εστίν Ισραήλ ή οικογενής εστι; διατί εις προνομήν εγένετο;
15 επ' αυτόν ωρύοντο λέοντες (Πειραιώτες) και έδωκαν την φωνήν αυτών (στους Φαναριώτες), οί έταξαν την γην αυτού εις έρημον, και αι πόλεις αυτού κατεσκάφησαν παρά το μη κατοικείσθαι.
16 Και υιοί Μέμφεως και Τάφνας έγνωσάν σε και κατέπαιζόν σου.
17 ουχί ταύτα εποίησέ σοι το καταλιπείν σε εμέ; λέγει Κύριος ο Θεός σου.
18 Και νυν τι σοι και τη οδώ Αιγύπτου (ερημώσεως του "Νέου Ισραήλ") του (καταδέχεσθαι) πιείν ύδωρ Γηών (Οικουμενισμού); και τι σοι και τη οδω Ασσυρίων του πιείν ύδωρ ποταμών;
19 παιδεύσει σε η αποστασία σου, (αντί για Θεάρεστη Αποτείχιση, ποιείτε Θεομίσητη Αποστασία και αυτή η Οικουμενιστική σας ΑΣΕΒΕΙΑ θα σας παιδεύει εις τον αιώνα!) και η κακία σου ελέγξει σε (όχι εμείς ποθυ απλώς σου θυμίζουμε τα ιερό και ύστατο της Αποτειχίσεως καθήκον)· και γνώθι και ιδέ, ότι πικρόν σοι το καταλιπείν σε εμέ, λέγει Κύριος ο Θεός σου· και ουκ ευδόκησα επί σοί, (ΟΥ γαρ ευδοκεί ο Θεός τοις Αναθεματισμένοις Συνευδοκούσι = αυτούς που μνημονεύουν τον Πάπα!) λέγει Κύριος ο Θεός σου.
20 Ότι απ' αιώνος συνέτριψας τον ζυγόν σου, διέσπασας τους δεσμούς σου και είπας· ου δουλεύσω σοι, αλλά πορεύσομαι επί πάντα βουνόν υψηλόν και υποκάτω παντός ξύλου κατασκίου, εκεί διαχυθήσομαι εν τη πορνεία μου. (περιπλανιέστε εκπορνεύοντας = για να ΜΗ λέτε πως ο Πανταζής βρίζει και αισχρολογεί...)
21 Εγώ δε εφύτευσά σε άμπελον καρποφόρον πάσαν αληθινήν· Πως εστράφης εις πικρίαν, η άμπελος η αλλοτρία;
22 εάν αποπλύνη εν νίτρω (ακόμη και με νιτρικό οξύ και θειάφι να πλυθείτε, ΔΕΝ ξεπλένεστε από την ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΗ σας κοινωνία!) και πληθύνης σεαυτή πόαν, κεκηλίδωσαι εν ταις αδικίαις σου εναντίον εμού, λέγει Κύριος.
23 Πως ερείς· ουκ εμιάνθην (πως λέτε και κλαίγεστε πως δεν μολύνεστε;) και οπίσω της Βάαλ (του ΠΣΕ) ουκ επορεύθην; ιδέ τας οδούς σου εν τω πολυανδρίω και γνώθι τι εποίησας. οψέ φωνή αυτής ωλόλυξε,
24 ("άγρια γαϊδούρια" σας αποκαλεί ο Λόγος του Θεού, εσάς τους Σιγονταροοικουμενιστές...) τας οδούς αυτής επλάτυνεν εφ' ύδατα ερήμου, εν επιθυμίαις ψυχής αυτής επνευματοφορείτο, παρεδόθη· τις επιστρέψει αυτήν; πάντες οι ζητούντες αυτήν ου κοπιάσουσιν, εν τη ταπεινώσει αυτής ευρήσουσιν αυτήν.
25 Απόστρεψον τον πόδα σου (Απομακρύνσου, ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΟΥ!) από οδού τραχείας (οδού Οικουμενισμού) και τον φάρυγγά σου από δίψους. η δε είπεν· ανδριούμαι· ότι ηγαπήκει αλλοτρίους και οπίσω αυτών επορεύετο.
26 Ως αισχύνη κλέπτου όταν αλω, ούτως αισχυνθήσονται (ΘΑ ΕΞΕΦΤΕΛΙΣΤΟΥΝ) οι υιοί (του Νέου) Ισραήλ, αυτοί και οι βασιλείς αυτών και οι άρχοντες αυτών και οι ιερείς αυτών και οι προφήται αυτών (ακόμη και οι δεινοί αντιοικουμενιστές αυτών)
27 τω ξύλω είπαν, ότι πατήρ μου ει συ, και τω λίθω· συ εγέννησάς με, (τα είδωλα των Εθνών-ιερόδουλες μανάδες των Οικουμενιστών) και έστρεψαν επ' εμέ νώτα και ου πρόσωπα αυτών· και εν τω καιρώ των κακών αυτών ερούσιν· ανάστα και σώσον ημάς." (Ιερεμ. 2, 5-27).

Ανάστα ο Θεός κρίνον την γην, την μοντέρναν, σιγονταροοικουμενιστικήν σου γη η οποία ΦΟΒΕΙΤΑΙ και ΔΕΙΛΙΑ την εκκοπήν Μνημοσύνου ενώ ου πτοείται της συκής την εκκοπήν και την ακαρπίαν αυτής.

Επίσκοπε Γόρτυνος Ιερεμία,

Δυστυχώς, είσαι και ανέχεσαι να ΠΑΡΑΜΕΝΕΙΣ ΜΕΛΟΣ, έστω και ανενεργό, του Εωσφορικού Παγκοσμίου Συμβουλίου Βλασφημιών; Εγκατέλειπες Πηγήν Ύδατος Ζωής! Πηγή σας πλέον το ΠΣΕ να αναζητείτε το Θεό στην Παπική θεότητα και Σατανική Ενότητα.

ΠΩΣ, δέσποτα, καταδέχεσαι να σε εκπροσωπεί ο Πατριάρχης σου;
ΠΩΣ ανέχεσαι και μνημονεύεις πρόεδρο ο οποίος διά της δικής του Μνημονεύσεως ασπάζεται αυτομάτως το πιστεύω του Βαρθολομαίου και διοχετεύει το βλάσφημον Παπικόν δόγμα περί δήθεν της των πάντων ενώσεως;

Και συ, τάχα, ΔΕΝ ενώνεσαι μαζί τους;

Εάν ενώνεσαι, και σίγουρα ενώνεσαι, γιατί δεν διακόπτεις αυτή την μολυσματική κοινωνία και καταφέρεσαι εναντίον αδελφών σου εν Χριστώ ψυχών που απομακρύνονται από την παναίρεση και τους τους "βαπτίζεις" με τη ρετσινιά του σχισματικού και τους ΘΑΒΕΙΣ στη κόλαση του μη αποδεκτού αίματος μαρτυρίου; Και το δικό σας μαρτύριο ΠΟΙΟ είναι; Και ΠΟΣΟ αίμα μαρτυρίου χύσατε και χύνετε για την ανέσπερη ομολογία ΠΙΣΤΕΩΣ που ούτε ΜΙΑ υπογραφούλα δεν καταφέρατε να βάλετε εις μαρτύριον και μνημόσυον αιώνιον;

Και μνημονεύετε Βαρθολομαίο.
Και μνημονεύει Πάπα.
Και σας έχει όλους γραμμένους ο Αντίχριστος στα Δίπτυχα της δικής του αναφοράς
και Μνημονεύσεως προς τον αφέντη Εωσφόρο.

Αναπόσπαστο μέρος της Αποστολικής Διαδοχής είναι και η Μνημόνευση. Αδιάκοπο μέλος της Σατανικής Μνημονεύσεως είναι η Μνεία του Πάπα. Ενωθήκατε ΕΚΟΥΣΙΩΣ και εν ΓΝΩΣΕΙ με τον Εωσφόρο και κατά τα άλλα σας φταίνε οι Αποτειχισθέντες. Όπως έγραψα και άλλοτε, διαβολικό σας παρασύνθημα και μεθυσμένο σας παρατράγουδο το "Βαράτε γιατί χανόμαστε!" Και μας βαράτε αλύπητα... Ενώ βρίσκεστε ΗΔΗ στα πρόθυρα της κολάσεως, κολάζετε και εμάς με κολασμούς σχίσματος που δεν το αποπλένει ουδέ αίμα μαρτυρίου, ΕΤΣΙ για να ελαφρύνετε λιγάκι την βεβαρυμένη και καταπατημένη σας συνείδηση.

ΚΑΝΑΤΕ ΕΣΕΙΣ το τρισκατάρατο ΣΧΙΣΜΑ την ίδια στιγμή που γίνατε εξέχον, ηγετικό ΜΕΛΟΣ του Εωσφορικού θυσιαστηρίου του ΠΣΕ (του οποίου τα Μέλη Άπαντα και άπασαι αι ομολογίαι - κατά τον Αιρεσιάρχη Πατριάρχη σας - παρέχουσι σωτηρίαν!) και τολμάτε και αποκαλείτε ΕΜΑΣ "σχισματικούς" για να ελαφρύνετε πάλι την κολασμένη σας ουρά, για να την κόψουμε και μεις μαζί σας και να είναι ελαφρύ το χώμα που θα σας σκεπάσει! Χειροτονία και κουρά δεχθήκατε από Οικουμενιστές, πνιγμένους μέσα στη πορνική χλυδή των Διαθρησκειακών οργίων, και μετά δηλώνετε και διατρανώνετε το "καλύτερα να παώ να πνιγώ!" Ο βρεγμένος τη βροχή ΔΕ τη φοβάται κι' ο πνιγμένος δε λογάται μάσκα οξυγόνου! ΛΙΓΗ ΤΣΙΠΑ δε βλάπτει!

Έχεις καιρόν επανορθώσεως! Ιδού καιρός αναιρέσεως και ευπροσδέκτου Αποτειχίσεως. Κλείνω αυτή μου την απολογία, πάλι με τα λόγια του Προφήτου σου Ιερεμία:

1 ΕΑΝ εξαποστείλη ανήρ την γυναίκα αυτού, και απέλθη απ' αυτού και γένηται ανδρί ετέρω, μη ανακάμπτουσα ανακάμψει προς αυτόν έτι; ου μιαινομένη μιανθήσεται η γυνή εκείνη;(ΔΕΝ θα μολυνθεί για τα καλά η Εκκλησία εκείνη που ΜΝΗΜΟΝΕΥΣΕ ανδρί ετέρω;;;;;) και συ εξεπόρνευσας εν (ΨΕΥΔΟ και ΛΥΚΟ) ποιμέσι πολλοίς· και ανέκαμπτες προς με; λέγει Κύριος.
2 Άρον τους οφθαλμούς σου εις ευθείαν και ιδέ· Πως ουχί εξεφύρθης; επί ταις οδοίς εκάθισας αυτοίς ωσεί κορώνη ερημουμένη και εμίανας την γην (την Εκκλησίαν) εν ταις (Διαθρησκειακαίς) πορνείαις σου και εν ταις κακίαις σου (που κακίζεις εμάς ως σχισματικούς)
3 και έσχες ποιμένας πολλούς (οι οποίοι ΔΙΕΦΘΗΡΑΝ τον Αμπελώνα Κυρίου!) εις πρόσκομμα σεαυτή· όψις πόρνης εγένετό σοι, απηναισχύντησας προς πάντας. (απέβαλες κάθε ντροπή)
4 Ουχ ως οίκόν με εκάλεσας και πατέρα και αρχηγόν της παρθενίας σου;
5 Μη διαμενεί εις τον αιώνα ή φυλαχθήσεται εις νίκος; ιδού ελάλησας και εποίησας τα πονηρά ταύτα και ηδυνάσθης.".....
11 και είπε Κύριος προς με· εδικαίωσε την ψυχήν αυτού Ισραήλ από της ασυνθέτου Ιούδα.
12 Πορεύου και ανάγνωθι τους λόγους τούτους προς βορράν και ερείς· επιστράφηθι προς με, η κατοικία του Ισραήλ, λέγει Κύριος, και ου στηριώ το πρόσωπόν μου εφ' υμάς· ότι ελεήμων εγώ ειμι, λέγει Κύριος, και ου μηνιώ υμίν εις τον αιώνα.
13 Πλήν, γνώθι την αδικίαν σου, (μας ΑΔΙΚΗΣΕΣ Σεβασμιώτατε) ότι εις Κύριον τον Θεόν σου ησέβησας (διά της Ενωτικής και Μολυσματικής σου Μνημονεύσεως) και διέχεας τας οδούς σου εις αλλοτρίους υποκάτω παντός ξύλου αλσώδους, της δε φωνής μου ουχ υπήκουσας, λέγει Κύριος. (ΔΕΝ ακούσατε της φωνής Κυρίου Παντοκράτορος που έκραζε λέγων: Εξέλθετε εκ μέσου αυτών και αφορίσθητε!)
14 Επιστράφητε, υιοί αφεστηκότες, λέγει Κύριος, διότι εγώ κατακυριεύσω υμών και λήψομαι υμάς ένα εκ πόλεως και δύο εκ πατριάς και εισάξω υμάς εις Σιών
15 ΚΑΙ ΔΩΣΩ ΥΜΙΝ ΠΟΙΜΕΝΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ ΜΟΥ, ΚΑΙ ΠΟΙΜΑΝΟΥΣΙΝ ΥΜΑΣ ΠΟΙΜΑΙΝΟΝΤΕΣ ΜΕΤ' ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (Ποιμαντικής και Ορθοδόξου!). (Ιερεμ. 3, 1-5 και 11-15).

Όλην συγκροτήσαντες ποιμαντικήν Επιστήμην, Ορθοδοξίας Μέθοδον, Αποτειχίσεως Οδόν!

"ΔΙ' ΕΥΧΩΝ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΗΜΩΝ...!!!"
Πηγή κειμένου :http://apotixisi.blogspot.gr/2014/06/blog-post_16.html#more
Τελικά τι συμβαίνει??? Τρικυμία εν κρανίο ή ηθελημένη παραπλάνηση του λαού??