Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2017

Ο άγ. Γρηγόριος παραβάτης Ι. Κανόνων, ή γενναίος Ομολογητής της Πίστεως θέτων εν κινδύνω και αυτή την ζωήν του;
Ὁ ἅγιος Γρηγόριος ἀναφερόμενος στὴν ἐναντίον του κατηγορία, ὅτι ἄφησε τὴν περιφέρειά του καὶ εἰσῆλθε σὲ ξένη ἐκκλησιαστικὴ περιφέρεια, καταφεύγει στὴν ἕως τότε ἐκκλησιαστικὴ ἱστορία, καὶ μάλιστα στὴν Ἁγία Γραφή, καὶ ἀναφέρει ὅτι τὸ ἴδιο ἔκαναν οἱ Ἀπόστολοι καὶ οἱ Εὐαγγελιστές, ὅταν αὐτὸ ἀπαιτοῦσαν οἱ τότε ἀνάγκες τῆς πρώτης Ἐκκλησίας.


(Γρ. Θεολόγου, Ὁμιλία ΛΓ΄, Πρὸς Ἀρειανοὺς καὶ πρὸς ἑαυτόν,

Ἔργα 2, Πατερ. Ἐκδ., "Γρ. ὁ Παλαμᾶς", σελ. 108-111).


Καὶ βέβαια ἡ Ἐκκλησία διὰ τῶν Συνόδων της καθόρισε κάποιους Κανόνες, οἱ ὁποῖοι ἰσχύουν σὲ καιροὺς ὁμαλότητας καὶ εἰρήνης.

Κι ἐδῶ προκύπτει τὸ ἐρώτημα: Αὐτοὶ οἱ Κανόνες εἶναι δυνατὸν νὰ παρακάμπτονται σὲ καιροὺς ἀναστατώσεων καὶ αἱρέσεων, ἢ ἰσχύει ἡ θέση τῶν συγχρόνων Ποιμένων καὶ Ἐπισκόπων, οἱ ὁποῖοι διδάσκουν ὅτι δὲν ἔχουμε δικαίωμα νὰ ἐπεμβαίνουμε σὲ ἄλλες Μητροπόλεις, σὲ μέρες ποὺ διδάσκεται σ' αὐτὲς ἡ Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ;
Ἀσφαλῶς καὶ ναί. Ἤδη τὴν ἐποχὴ τοῦ Μ. Ἀθανασίου, τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, τοῦ ἁγίου Μαξίμου, τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ, παρεκάμφθησαν κατ’ οἰκονομίαν, παραδίδοντάς μας καὶ ἄλλον τρόπον στάσεως καὶ δράσεως σὲ περιόδους αἱρέσεων. Ἐκεῖνον τῆς
ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τοὺς παναιρετικοὺς Οἰκουμενιστές, οἱ ὁποῖοι σήμερα καὶ διὰ Συνόδου ἐπιβεβαίωσαν τὶς ἀπὸ καιροῦ ὁλοφάνερα κακόδοξες προθέσεις τους.

Εἶναι λοιπόν, κακόδοξη ἡ τοποθέτηση, ποὺ δυστυχῶς Οἰκουμενιστὲς καὶ ἀντι-Οἰκουμενιστὲς τὴν ἔχουν ὡς σημαία καὶ λέει:


Ἐγὼ στὴν Μητρόπολή μου δὲν αἱρετίζω καὶ δὲν εἶμαι ὑπεύθυνος τί γίνεται στὶς ἄλλες Μητροπόλεις! Ἐγὼ κάνω ὑπακοὴ στὴν Ἐκκλησία καὶ στὸν Πατριάρχη μας!!!

Ὥστε, Ἐπίσκοπε καὶ ποιμένα,
ἐὰν στὶς ἄλλες Μητροπόλεις δὲν ὑπάρχει Ἐπίσκοπος Ὀρθόδοξος καὶ ποίμνιο Ὀρθοδοξο, μπορεῖς ἐσύ, ἀλλὰ καὶ τὸ ποίμνιό σου νὰ ἐπικοινωνεῖ μὲ αὐτούς;
ἐὰν στὶς ἄλλες Μητροπόλεις ἐπικρατεῖ ἡ πλάνη, ἐσὺ ἀδιαφορεῖς γι' αὐτό;
ἐὰν στὶς ἄλλες μητροπόλεις μνημονεύονται αἱρετικοὶ Ἐπίσκοποι ποὺ κηρύττουν καὶ ἐμπεδώνουν τὴν παναιρέση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, τὴν ἐσχάτη αἵρεση τῆς ἱστορίας (κατὰ τὸν ἀείμνηστο π. Ἀθανάσιο Μυτιληναῖο)
μπορεῖς νὰ μένεις στὰ σχήματα τῆς ἐν καιρῷ εἰρήνης ἐκκλησιαστικῆς τάξεως; Γιατὶ διαγράφεις ὅσα ὁ ἅγιος Γρηγόριος καὶ τόσοι ἄλλοι Ἅγιοι μὲ λόγο καὶ πράξεις καὶ θυσίες μᾶς δίδαξαν;

Μήπως, τελικά, τὸ ὅλο προβλημα εἶναι ὅτι δὲν θέλουμε νὰ διωχθοῦμε γιὰ τὸ Χριστό;