Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου 2018

Φεύγετε αυτούς, αδελφοί, και την προς αυτούς κοινωνίαν. Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός.«Φεύγετε αυτούς, αδελφοί, και την προς αυτούς κοινωνίαν. 


Αποτέλεσμα εικόνας

«Φεύγετε αυτούς, αδελφοί, και την προς αυτούς κοινωνίαν.Οι γαρ τοιούτοι ψευδαπόστολοι, εργάται δόλιοι, μετασχηματιζόμενοι εις αποστόλους Χριστού. Και ου θαυμαστόν. Αυτός γαρ ο σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Ου γαρ ουν, ει και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζονται ως διάκονοι δικαιοσύνης, ων το τέλος έσται κατά τα έργα αυτών… Στήσετε, κρατούντες τας παραδόσεις, ας παρελάβατε, τας τε εγγράφους και αγράφους, ίνα μη τω των αθέσμων πλάνη συναπεχθέντες εκπέσητε του ιδίου στηριγμού». 

Άγιος Μάρκος ο Ευγενικός


ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ