Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 2017

ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ……ΤΕΧΝΗ.
(Μας εμπαίζουν απροκάλυπτα!)


*ΤΟ ΣΧΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ………………………ΤΕΧΝΗ.

*…………………………..ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ…………………….ΠΤΩΣΗ.

*..ΤΗΣ ΓΛΥΚΙΑΣ ΜΑΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ , ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ ΜΑΣ,

……. ΘΡΗΝΟΣ.

*...................... ΚΑΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ……………… ΥΠΟΜΟΝΗ!


Μάθετε τι είναι το σχίσμα, ποιοι το κάνουν, πως ονομάζονται και που καταλήγουν!


Π Ε Ρ Ι   Σ Χ Ι Σ Μ ΑΤ Ο Σ 

«Η λέξις Σχίσμα εν τη Εκκλησία σημαίνει το αποτέλεσμα του χωρισμού που επέρχεται δια της αποκοπής ενός μέλους από του όλου της Εκκλησίας. Αίτια του Σχίσματος κατά τον ορισμόν του Αγίου Βασιλείου εισί ζητήματά τινά ιάσιμα όστις λέγει: «Σχίσματα δε ονομάζομεν τους δι’ αιτίας τινάς Εκκλησιαστικάς και ζητήματά τινα ιάσιμα προς αλλήλους διενεχθέντας. Η απόσχισις του μέλους από του όλου συντελείται είτε εξ αυτοπροαιρέτου ενεργείας, είτε δια βία αποτμήσεως αυτού από του όλου σώματος.Εις αμφοτέρας τας περιστάσεις ταύτας ονομάζεται ο αποσχισθείς Σχισματικός. Η ενέργεια αύτη της αποσχίσεως όπως έχη κύρος δεν δύναται να γίνη άλλως ει μη δι’αποφάσεως της Εκκλησίας ήτοι διά Συνοδικής αποφάσεως εξ Επισκόπων ήτις μόνη έχει το χάρισμα του δεσμείν και λύειν. Την κρίσιν επί των διαφόρων εκκλησιαστικών ζητημάτων και την αποβολήν και απόσχισιν από της Εκκλησίας του α ή του β ή και μέρους της Εκκλησίας έχει μόνη η Ιεραρχία εκ του χαρίσματος όπερ ως είπομεν έλαβε του δεσμείν και λύειν. Επομένως εάν δεν συντελεσθή επί του α ή του β ή και επί μέρους της εκκλησίας καταδικαστική υπό Συνόδου απόφασης, ούτε ο α, ούτε ο β, ούτε το μέρος εκείνο της εκκλησίας θεωρούνται ενεργεία Σχισματικοί. Ο ς’κανών της Β΄ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ρητώς αποφαίνεται πώς γίνεταί τις αιρετικός και σχισματικός. Ιδού πως λέγει: «Αιρετικούς δε λέγομεν τους τε πάλαι της Εκκλησίας αποκηρυχθέντας και μετά υφ’ημών αναθεματισθέντας, προς δε τούτους και τους την πίστιν μεν την υγιή προσποιουμένους ομολογείν, αποσχίσαντας δε και αντισυνάγοντας τοις κανονικοίς ημών Επισκόποις».

Όπως δε μη νομίση τις ότι μόνον δια αιρετικούς αναφέρεται ο Ι.Κανών ούτος και ουχί και δια Σχισματικούς, συμπαραθέτομεν και την ερμηνείαν ούτως έχουσαν: «Ότι δε αιρετικοί λέγονται και οι σχισματικοί οι προσποιούμενοι την υγιή πίστιν ομολογείν, αποσκιρτώντες δε της ολομελείας της Εκκλησίας και τοις κανονικοίς ανθιστάμενοι Επισκόποις, δήλον γίνεται εκ του ανωτέρου ς’ Κανόνος της Β’ Οικουμ. Συνόδου έχοντος ούτω: (ως ανεφέραμεν).


Τουτέστιν αιρετικούς και Σχισματικούς ονομάζομεν εκείνους οίτινες έχουσιν άλλοτε αποκηρυχθεί υπό της Εκκλησίας (διά Συνοδικής αποφάσεως) και όσοι εν τω μέλλοντι αναθεματίζονται υφ’ημών δήλα δή των Ιεραρχών (πάλιν δια Συνοδικής αποφάσεως).»

Συνεπώς, αδελφοί μου, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία περί των αιρετικών και σχισματικών ομάδων που προ πολλών ετών, έχουν καταδικαστεί από Οικουμενικές Συνόδους.

Επομένως, από πού αντλούν σήμερα κάποιοι Ιεράρχες το δικαίωμα να ονομάζουν τους καταδικασθέντες αιρετικούς, Εκκλησίες;

Πασιφανές είναι ότι ΔΕ ΣΕΒΟΝΤΑΙ και ΔΕΝ ΥΠΑΚΟΥΟΥΝ στις μέχρι τώρα ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ!

Θεωρούν τους Αγίους μας ξεπερασμένους, που ποτέ για τον εαυτό τους δεν τόλμησαν να πουν τη λέξη «άγιος».

Ωστόσο ,αυτοί αυτοαποκαλούνται Άγιοι και φρόντισαν να δώσουν στην ψευδοσύνοδο της Κρήτης, εκ των προτέρων το όνομα «Αγία και Μεγάλη», που ούτε αγία ήταν ούτε μεγάλη, αλλά ψευδο-σύνοδος τελουμένη από ψευδεπισκόπους.

Λένε πως είχαν αγνή διάθεση οι «αρχιερείς» στη ψευδο-σύνοδο, έκαναν όμως και λάθη, είχαν και ελλείψεις. Αφού λοιπόν είχαν αγνή διάθεση πως δεν επικύρωσαν πρωτίστως τις προηγούμενες οικουμενικές συνόδους ,ως όφειλαν;

Πως δεν καταδίκασαν καμία νέα αίρεση, που το πλήθος τους είναι πλέον άγνωστο;

Πως έκαναν το λάθος να ονομάσουν τις αιρέσεις «εκκλησίες»; Γίνονται τέτοια χοντρά λάθη; Πως έτυχε να τα κάνουν όλα λάθος;

Αφού λοιπόν, δέχεσθε πως είχαν αγνή διάθεση, γιατί τόσον καιρό δεν φρόντισαν να διορθώσουν τα λάθη που ΣΕΙΣ ΛΕΤΕ πως έκαναν;

Αμ, ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΩΣ ΜΑΣ ΚΟΡΟΪΔΕΥΕΤΕ….!!Ιδού πως αναφέρει ο Κύριός μας στον ΛΟΓΟ Του, τους αποσχισθέντες.


1 Ἐγὼ εἰμι ἡ ἄμπελος ἡ ἀληθινή, καὶ ὁ πατήρ μου ὁ γεωργός ἐστι.

2 Πᾶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπόν, αἴρει αὐτό, καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτό, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ.

4 Μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. Καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται καρπὸν φέρειν ἀφ' ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε.

5 Ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.

6 Ἐὰν μή τις μείνῃ ἐν ἐμοί, ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα καὶ ἐξηράνθη, καὶ συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς τὸ πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται.

7 Ἐὰν μείνητε ἐν ἐμοὶ καὶ τὰ ρήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε αἰτήσασθε, καὶ γενήσεται ὑμῖν.

9 Καθὼς ἠγάπησέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ ἠγάπησα ὑμᾶς· μείνατε ἐν τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ.

10 Ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἐν τῇ ἀγάπῃ μου, καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός μου τετήρηκα καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ. (Ιωανν.ΙΕ’ 1,2,4,5,6,7,,9,10)

Πως λοιπόν ένας Χριστιανός Ορθόδοξος που αγωνίζεται είναι δυνατόν να κάνει κακό στο ίδιο του το σώμα (στην Εκκλησία του Χριστού); Μη γένοιτο!!

Είναι δυνατόν να αποσχισθεί, να αποκοπεί κάνοντας σχίσμα ,αφού και στην άμπελο προσκολλημένος είναι και καρπούς αρετής παράγει; Ούτε να το σκέφτεστε!

Πως λοιπόν ένας Χριστιανός Ορθόδοξος που αγωνίζεται είναι δυνατόν να κάνει κακό στο ίδιο του το σώμα (στην Εκκλησία του Χριστού); Μη γένοιτο!!

Είναι δυνατόν να αποσχισθεί, να αποκοπεί κάνοντας σχίσμα ,αφού και στην άμπελο προσκολλημένος είναι και καρπούς αρετής παράγει; Ούτε να το σκέφτεστε!

Δείτε λοιπόν ποιοι βάλλουν την Εκκλησία του Χριστού με κακοδοξίες, διεστραμμένες διδασκαλίες ,συκοφαντίες και φυσικά με σχίσματα και αιρέσεις.

Ενώ πάλι,ο κόσμος εκ του κόσμου, δεν γνωρίζει και πολλοί ακατήχητοι «χριστιανοί» λένε: «πω,πω, ΜΗ ΜΙΛΑΣ …γιατί θα κάνεις σχίσμα.»

Αυτοί δεν γνωρίζουν καν,τι σημαίνει ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ούτε ΣΧΙΣΜΑ, ούτε ΑΙΡΕΣΗ .Το μόνο που ξέρουν είναι να λένε: «ΜΗ ΜΙΛΑΣ» γιατί απλά ….αυτό τους ΣΥΜΦΕΡΕΙ….!


Σχίσμα στην Εκκλησία του Χριστού δεν κάνουν οι ΟΡΘΟΤΟΜΟΥΝΤΕΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ ,που ΚΑΡΠΟΦΟΡΟΥΝ ΠΡΟΣΚΟΛΛΗΜΕΝΟΙ στην άμπελο, αυτοί έστω και λιγότεροι αποτελούν τη στρατευομένη Εκκλησία του Χριστού μας.

Αυτοί που αποκλίνουν της ΟΡΘΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ κάνουν ΣΧΙΣΜΑ, αυτεξουσίως αποκόπτονται ως κλήματα εκ της αμπέλου, επομένως ξηραίνονται και αναπόφευκτα και «ωρισμένως» πετιούνται έξω και ως ξηραμένα και μη φέροντα ποτέ καρπόν κατακαίονται έχοντας ήδη διανύσει το στάδιο της αιρέσεως.

Γιατί λέει ο Κύριος, πως αποκομμένα κλήματα δεν κάνουν καρπόν;

Αδελφοί μου ,η απάντηση είναι ότι αφού αποκόπτονται από την ζωοδόχο πηγή της αθανασίας ,επόμενο είναι να ξεραθούν (να είναι πεθαμένοι εν ζωή).

«ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς.»(Ματθ.η’22).

Πως λοιπόν «κλάδοι» ξεραμένοι θα φέρουν καρπούς αρετής, αφού ουδεμία σχέση έχουν πια με την Πηγή της Ζωής, την ΑΜΠΕΛΟΝ, Τον Τριαδικόν Θεόν μας και Σωτήρα μας; Έχουν προσχωρήσει ήδη σε ΑΙΡΕΣΗ. Αφού ξεραίνονται και δεν φέρουν καρπόν πως είναι δυνατόν να φέρουν Ιεροσύνην και χάριν Αγίου Πνεύματος; Αφού μόνον ο Παράκλητος και κατά χάριν εκπορεύομενος «μοιράζει καρπούς»; Όλοι αυτοί ,βεβαίως συλλέγονται υπό των αγγέλων…!

Γίνεται πιο λυπηρό γιατί ανάμεσά τους, υπάρχουν και «ορθόδοξοι» χριστιανοί (ή τουλάχιστον έτσι θέλουν να ονομάζονται) που μαζί με τους πρώτους, αποτελούν τα κλήματα τα οποία μόνα τους αποκόπτονται εκ της Αμπέλου.

Προσέξτε όμως και κάτι άλλο: Το «κλήμα» ακόμα και αν δεν έχει αποκοπεί από την Άμπελον όταν δεν παράγει καρπόν, κλαδεύεται υπό του ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ ΠΑΤΡΟΣ, βιαίως δηλαδή αποκόπτεται και κατακαίεται εις το πυρ, ώστε η ΑΜΠΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΗ και ΔΥΝΑΤΗ να παράγει περισσότερο καρπό.

Επίσης, προσέξτε για ποιο λόγο ,αποκόπτεται-κλαδεύεται το κλήμα εκ της Αμπέλου-«ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ» όταν δεν παράγει καρπόν , καίτοι λέγει ότι πιστεύει;

Αδελφοί μου ο Κύριός μας ,θέλει να αποδεικνύουμε την πίστη μας προς Αυτόν και τούτο γίνεται όχι μόνο με το να λέμε ότι πιστεύουμε αλλά και με την ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ. Τότε μόνο αποδεικνύεται δια της καρποφορίας-ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑΣ η ΑΛΗΘΕΙΑ της ΠΙΣΤΕΩΣ! Όταν δηλ. οι αρετές εκδηλώνονται και ενεργούν.

«Και δεν θα εισέλθουν αυτοί που λένε μόνο Κύριε-Κύριε»!

Διότι και ο διάβολος πιστεύει και μάλιστα περισσότερο όλων και τις ΓΡΑΦΕΣ τις ξέρει απ’έξω και ανακατωτά, ΔΕΝ ΠΡΑΤΤΕΙ όμως το ΘΕΑΡΕΣΤΟ (δεν έχει ΟΡΘΟΠΡΑΞΙΑ). Κάνει τα αντίθετα από αυτά που ο Θεός μας παραγγέλλει. Όχι μόνο αυτό αλλά θέλει να διαβάλλει και να καταστρέψει τις ψυχές όλων των ανθρώπων…!

Κλαδεύει λοιπόν ,ο αμπελουργός τα «κλήματα» που λένε μόνο ότι πιστεύουν αλλά δεν κάνουν καρπόν διότι είναι ΑΚΑΡΠΑ, ΑΧΡΗΣΤΑ και με αυτόν τον τρόπο δυναμώνουν και καρποφορούν τα άλλα κλήματα της Αμπέλου, περισσότερο, ανεπηρέαστα από τα «παράσιτα-ζιζάνια.»

Γι’ αυτό οι Άγιοί μας, μας συνιστούν να μην δίνουμε ΟΥΤΕ ΤΟ ΧΕΡΙ ΣΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ!

Ποιος κάνει τώρα το Σχίσμα, την αποκοπή εκ της Αμπέλου; Το κλήμα που παράγει καρπούς προσκολλημένο στην κληματαριά ή το κλήμα που άλλοτε μόνο του και άλλοτε βιαίως εκ του ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ αποκόπτεται και καταλήγει στην ΠΥΡΑ;

Σε κάθε περίπτωση όταν δεν είμαστε ενωμένοι με τον Θεό μας και τους αδελφούς μας, αποξενωνόμαστε και μας αναλαμβάνει «άλλος». Μη γένοιτο!

Μετά ο κατήφορος ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΡΙΟ , φτάνει ΜΕΧΡΙ ΑΠΩΛΕΙΑΣ! Στο μεσοδιάστημα έχουμε γίνει σχισματικοί και αιρετικοί. Εάν λοιπόν, σας πουν πως εσείς κάνετε σχίσμα που ΟΡΘΟΤΟΜΕΙΤΕ τον Λόγο της ΑΛΗΘΕΙΑΣ, που είστε ενωμένοι με το Θεό και παράγετε καρπούς αρετής και το λέγουν επιπόλαια και χωρίς γνώσεις, τότε έχετε υποχρέωση να τους νουθετήσετε.

Εάν όμως, γνωρίζουν καλά και συνειδητά και ψευδώς σας λένε πως κάνετε σχίσμα, τότε αδελφοί μου αυτοί εννοούν ότι κάνετε σχίσμα στην παράταξη και στα όργανα που τους υποδεικνύει ο πατέρας τους ο διάβολος. Προσπαθούν δε, να σας επιρρίψουν την ευθύνη πως τάχα εσείς φταίτε,αφού δεν συμμορφώνεστε με τις αποφάσεις των δαιμόνων. Συνεπώς «σχίσμα», λέει ο διάβολος ότι κάνουν οι ΟΡΘΟΔΟΞΟΙ Χριστιανοί αφού φεύγουν από αυτόν μη ακούγοντας τον διεστραμμένο λόγο του.

Σε αυτή την περίπτωση, ο Κύριός μας ξεκάθαρα λέει:

5« ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ' αὐτοῦ, ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν.»(Ιωανν.Ι’5).

Σχίσμα κάνουν και οι αποστατούντες εκ του Λόγου –Θεού, παρακινούμενοι εκ του διαβόλου γιατί δεν αντέχουν την αλήθεια, λόγω του ότι θέλουν να κάνουν το δικό τους θέλημα, αυτό που τους υπαγορεύει ο πατέρας τους, ο διάβολος.

Γι’ αυτούς ο Απόστολος Πέτρος είπε:

«Είναι ακάθαρτοι και στίγματα της εκκλησίας και θεωρούν ως απόλαυσιν και τρυφήν το να παραπλανήσουν πολλούς με τας απάτας των και τας πλάνας των τας οποίας διαδίδουν» (Β’Πέτρου β’-13)

«Αυτοί είναι πηγαί ,που εστείρευσαν και δεν έχουν νερό, διότι εστερήθησαν το καθαρόν ύδωρ της αληθείας …» (Β’ Πέτρου β’-17)

Ο δε Κύριος μας μέσω του αγγέλου Του και δια γραφίδος Αγ.Ιωάννου τους διώχνει κακήν κακώς από την ουράνιον πόλιν, λέγοντάς τους :

«Έξω και μακράν από την πόλιν οι αδιάντροποι σαν τα σκυλιά και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτραι και καθένας, που αγαπά και πράττει την πλάνην και το ψεύδος της αμαρτίας.»(Αποκ.Ιωανν.κβ’15)

Ας σας διευκρινίσουν τώρα για ποιο σχίσμα μιλούν, για να συννενοηθούμε!

Όταν κάποιος αποκόπτεται ως κλήμα από την «άμπελον» ή αλλιώς από το σώμα της Εκκλησίας που κεφαλή έχει τον ΧΡΙΣΤΟ πονά το σώμα της Εκκλησίας για αυτόν και τον περιμένει να γυρίσει ΔΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΝΟΙΑΣ.

Δεν έκανε σχίσμα το σώμα της εκκλησίας ή η κεφαλή που είναι ο Χριστός. Το σχίσμα το έκανε αυτός που αποκόπηκε αυτεξουσίως ή «κλαδεύτηκε» από τον αμπελουργό λόγω έλλειψης «καρποφορίας». Το δε σώμα της εκκλησίας πονά διότι ξέρει ότι το αποκομμένο κλήμα (μέλος) θα απολεσθεί.

Πόσο να το αναλύσει κανείς….!! Η πίστη είναι ΜΥΣΤΗΡΙΟ.

Αλλοίμονο σε αυτούς που δεν έχουν ΟΡΘΗ πίστη και «ΜΑΚΑΡΙΟΙ ΟΙ ΕΧΟΝΤΕΣ ΠΙΣΤΗ ΩΣ ΚΟΚΚΟ ΣΙΝΑΠΕΩΣ.»

Αυτοί θα προστάζουν τη φύση και άλλες πολλές εξουσίες θα λάβουν από τον Θεό.

Φανταστείτε πόση πίστη έχουν οι αιρετικοί που ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ μέχρι τώρα κατάντησαν να παντρεύουν ομοφυλόφιλους, να κάνουν γυναίκες επισκόπους ,να λένε πως τα Άγια μυστήρια είναι επουσιώδη, πως υπάρχει σωτηρία της ψυχής και μέσω άλλων θρησκειών, πως πολλές εντολές του Θεού είναι προσωρινές και άλλα πολλά ανήκουστα και εξωφρενικά που ούτε να τα διανοηθεί κανείς δεν μπορούσε πριν λίγα χρόνια. Ο κατήφορός τους συνεπώς δεν έχει όρια. ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΟΥΣ!!

Αδελφοί μου, αν και οι άλλες θρησκείες είναι οδοί σωτηρίας, όπως μας λέει ο κος Βαρθολομαίος, τότε ποιος ο λόγος να αγωνίζεται κάποιος εναντίον του διαβόλου και εναντίον των παθών του, αφού σε όποια θρησκεία και αν είναι εξασφαλίζει τη σωτηρία του;

Προς τι οι κόποι, η «βία φύσεως η διηνεκής», προς τι η ακρίβεια των εντολών; Ο Θεός να ελεήσει αυτούς που τα λένε και είθε να μετανοήσουν γιατί ΒΛΑΣΦΗΜΟΥΝ ΚΑΤΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ!!

ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΙ λοιπόν ,αδελφοί μου είναι οι άνθρωποι που στερούνται χάριτος και ως μη κατανοούντες τον ΘΕΙΟ ΛΟΓΟ αποστατούν από τον ΤΡΙΑΔΙΚΟ ΘΕΟ ΜΑΣ, κακοποιώντας τη διδασκαλία με ποικίλους τρόπους και διαστρεβλώνοντάς την.

Όσοι μένουν προσκολλημένοι στην άμπελο και καρπούς ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ θα φέρουν και ΑΙΩΝΙΑΣ ΖΩΗΣ θα αξιωθούν.

«Εκείνος, που επιμένει εις την αμαρτία, κατάγεται από τον διάβολον και έχει σχέσιν και στενήν γνωριμίαν με τον διάβολον.»(Α΄Ιωανν.Γ΄8)

Το ΣΧΙΣΜΑ έχει ήδη τελεστεί ,αφής στιγμής η ψυχή του ανθρώπου αποστατεί και απομακρύνεται από τον δημιουργό της και ας είναι το σώμα μέσα σε κάποιο ναό.

Η ρήξη ήδη έχει γίνει ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ, το ΣΧΙΣΜΑ τελέσθηκε μεταξύ ΨΥΧΗΣ-ΑΝΘΡΩΠΟΥ και ΘΕΟΥ.

Άνευ μετανοίας, απομένει «ωρισμένως» ο Θεός Πατέρας «αμπελουργός» δια των αγγέλων να συλλέξει τα αποκομμένα «κλήματα», μαζί και αυτά που θα «κλαδέψει», προς καύση αιώνια.

Ο Θεός να μας ελεήσει να κατανοούμε σε βάθος τις γραφές για να αντιμετωπίζουμε τις παγίδες των διαβόλων.

«Εγκρατευθήτε, γίνετε άγρυπνοι και προσεκτικοί ,ο αντίπαλος και κατήγορός σας διάβολος σαν λιοντάρι, που βρυχάται περιπατεί με μανία και ζητεί, ποίον θα αποσπάσει από την πίστιν για να τον καταπίη»(Α΄Πετρ.ε-8)

Εμείς θα ορθοτομούμε τον ΛΟΓΟΝ, θα βροντοφωνάζουμε ό,τι μας παραγγέλλει ο ΠΑΤΕΡΑΣ μας και θα μιλάμε με καμάρι για ΑΥΤΟΝ, διότι είναι:

«Ο άρτος, το φως, η αληθινή άμπελος, ο καλός ποιμήν και η ΘΥΡΑ ΔΙΑ ΤΗΣ ΟΠΟΙΑΣ ΑΝ ΤΙΣ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΘΑ ΣΩΘΕΙ» και μόνο κατ’αυτόν τον τρόπο θα σωθεί και όχι μέσω άλλων θρησκειών.

«ΤΙ ΠΛΕΟΝ ΘΕΛΕΙΣ;»

Οι παλαιοί έλεγαν πως το μυρμήγκι που θέλει να χαθεί, κάνει φτερά!

Και ο άνθρωπος που θέλει να «χαθεί» γίνεται ΣΧΙΣΜΑΤΙΚΟΣ και ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ.

Ας προσέξουμε αδελφοί μου, γιατί ο Πατέρας μας, ο Κύριός μας και Θεός μας, μας τα έχει πει όλα από πριν, για τη σωτηρία μας.

«Σεις όμως προσέχετε! Ιδού σας τα έχω προείπει όλα ώστε να μη χωρεί δικαιολογία δια την τυχόν αποπλάνησίν σας.» (Μαρκ.ιγ΄23)

ΧΡΙΣΤΟΝ ΔΟΞΑΣΑΤΕ!Με αγάπη εν Κυρίω

Γεώργιος Φλώρος


ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ