Πέμπτη 12 Απριλίου 2018

Η χαρά τους για την εμπέδωση του Οικουμενισμού ...δεν κρύβεται!Πασχάλιες επισκέψεις των ξένων δογμάτων στο Πατριαρχείο ΙεροσολύμωνΤήν Τρίτην τῆς Διακαινησίμου, 28ην Μαρτίου / 10ην Ἀπριλίου 2018, ἔλαβον χώραν αἱ ἐπισκέψεις τῶν ξένων Δογμάτων εἰς τό Πατριαρχεῖον ἐπί τῇ ἑορτῇ τοῦ Πάσχα αὐτoῦ, συμφώνως πρός καθιερωθεῖσαν τάξιν, τήν διευκολύνoυσαν τήν εἰρηνικήν προσκυνηματικήν συνύπαρξιν εἰς τήν Ἁγίαν Γῆν. [σ.σ.: Ὅ,τι κακῶς καθιερώθηκε στὸ παρελθόν, σήμερα μετὰ ἀπὸ τόσες διαμαρτυρίες, ἔπρεπε νὰ σταματήσει. Ἐὰν βέβαια, αὐτοὶ οἱ "ὀρθόδοξοι" Ποιμένες, εἶχαν φόβο Θεοῦ καὶ σέβονταν τὸν Ὀρθόδοξο Λαό].
Αἱ ἐπισκέψεις αὗται ἔλαβον χώραν κατά τήν ἑξῆς σειράν:

Α΄ Ἡ Ἀδελφότης τῶν Φραγκισκανῶν, Κουστωδία τῆς Ἁγίας Γῆς.
Μετά τήν προσφώνησιν τοῦ Κουστωδοῦ π. Φραγκίσκου Πατόν ἀντεφώνησεν ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί, ἴδε:
Β΄ Ὅλαι αἱ ἄλλαι Ὁμολογίαι ὁμοῦ, ἤτοι: τοῦ Λατίνου Πατριάρχου εἰς Ἱεροσόλυμα ἐξοχωτάτου Pierre Battista Pizzaballa, τῶν Κοπτῶν, Συριάνων, Αἰθιόπων, Λουθηρανῶν καί ἄλλων μικροτέρων Ὁμολογιῶν.
Πρός τούς προσφωνήσαντας ἐκ τῶν Ὁμολογιῶν τούτων ἀντιπροσεφώνησεν ὁ Μακαριώτατος διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἀγγλιστί ὡς ἕπεται:
Ὡς ἐκ τῆς μή προσελεύσεως τῶν κληρικῶν τοῦ Ἀρμενικοῦ Πατριαρχείου δι’ ἐπίσκεψιν, ὁ Μακαριώτατος ἀπέστειλε πρός τήν Κοινότητα τῶν Ἀρμενίων τάς κάτωθι προσφωνήσεις Αὐτοῦ ἠλεκτρονικῶς, ἴδε ἠλεκτρονικούς συνδέσμους:
Μετά τάς ἐπισκέψεις ταύτας ἐπεσκέφθη ἀντιπρόσωπος τοῦ Μακαριωτάτου ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχος τάς ἑορταζούσας τό Πάσχα αὐτῶν Ἐκκλησίας Συριάνων, Κοπτῶν καί Αἰθιόπων.

 Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας