Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2017

Παρουσίαση τοῦ Βιβλίου : ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΑΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ .
Παρουσίαση τοῦ Βιβλίου 

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣΚΑΙ Η ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΑΣΗΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝΠαπισμός-Λατινόφρονες, Οἰκουμενισμός-Πανθρησκεία

Γέροντος Ἱερομονάχου Χαρίτωνος Ἁγιορείτου


Εἶναι ἰδιαίτερη ἡ τιμὴ καὶ ξεχωριστὴ ἡ χαρὰ καὶ ἡ συγκίνηση τὰς ὁποίας αἰσθανόμεθα, καθὼς καλούμεθα νὰ προλογίσουμε τὸ ἐξαίρετο βιβλίο τοῦ ἀγαπητοῦ συναγωνιστοῦ Ἁγιορείτου Γέροντος Ἱερομονάχου Χαρίτωνος.

Ἀποτελεῖ μία ἔκδοση, τὴν ὁποίαν ἀναμέναμε ἐναγωνίως, ἀπὸ χρόνου πολλοῦ, γιὰ νὰ ρίξει ἄπλετο φῶς σὲ πολλὰ σκοτεινὰ σημεῖα, ἰδιαιτέρως δὲ στὸ φλέγον ζήτημα τῆς ἐποχῆς μας, τὴν ἀντιμετώπισιν ἐκ μέρους τῶν Ὀρθοδόξων καὶ τὴν στάσιν αὐτῶν ἔναντι τῶν θεοστυγῶν αἱρέσεων καὶ τῶν θεομάχων αἱρετικῶν. Ἕνα θέμα ποὺ τεχνηέντως ἀποκρύπτεται, προκειμένου νὰ μὴν ἀφυπνιστοῦν ὑπνώττουσες συνειδήσεις ἐν μέσῳ ἑνὸς ἔνοχου καὶ προδοτικοῦ ἐφησυχασμοῦ.

Ὁ Γέρων Χαρίτων, διαβιῶν ἐν ἀθλήσει τὴν τετάρτην δεκαετίαν εἰς τὸ περιβόλι τῆς Παναγίας καὶ βλέπων τὴν ἀδιαφορίαν τῶν πνευματικῶν ταγῶν τοῦ Ἁγιωνύμου τόπου γιὰ τὰ θέματα τῆς πίστεως, ἰδιαιτέρως δὲ τὴν ἀσυνέπειαν, ἀσυνέχειαν καὶ ἀποκοπὴν ἀπὸ τὴν ὀρθόδοξην καὶ ἁγιορειτικὴν ἀντιμετώπισιν τῆς αἱρέσεως ὅταν προσβάλλεται ἡ πίστις μας ἀπὸ αὐτήν, ἐκθέτει μὲ ἁγιοπατερικό, ἱστορικὸ καὶ ἐπιστημονικὸ τρόπο τὴν διαχρονικὴν στάσιν τοῦ Ἁγίου Ὄρους ὡς θεματοφύλακος τῆς Ὀρθοδοξίας ἔναντι τῶν αἱρέσεων, τοῦ παπισμοῦ, τῶν λατινοφρόνων, τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τέλος τῆς Πανθρησκείας.

Ἀναδεικνύει τὴν στάση τῶν Ἁγίων Ἁγιορειτῶν προκατόχων μας, ἀλλὰ καὶ συγχρόνων γερόντων τοῦ αὐτοῦ πνεύματος, ὅταν ἡ πίστη ἐκινδύνευε ἀπὸ τοὺς αἱρετικούς, κάτι ποὺ εἶναι χρησιμότατον τὴν σήμερον, ὅπου ὁ Οἰκουμενισμὸς ἔχει σχεδὸν ἑδραιωθῆ ὡς ἐπίσημη διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας, κατοχυρώνεται συνοδικῶς καὶ κηρύσσεται ἐδῶ καὶ δεκαετίες, μὲ τὴν συμμετοχή μας στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιο Ἐκκλησιῶν (αἱρέσεων) καὶ τὴν ἀποδοχὴ καὶ συνυπογραφὴ τῶν βλασφήμων καὶ θεομάχων κειμένων του.

Ἦταν ἀναγκαία ἡ ἔκδοσις αὐτοῦ τοῦ πονήματος, διότι διερευνόντας καὶ ὑποδεικνύοντας τὴν διαχρονικὴν στάσιν τῶν Ἁγίων καὶ μάλιστα τῶν ἁγιορειτῶν, ἔναντι τῶν θεμάτων τῆς πίστεως, ἐν καιρῷ αἱρέσεως, οἱ πιστοί θὰ γνωρίσουν καὶ θὰ ἐνημερωθοῦν ὁποία πρέπει νὰ εἶναι ἡ στάση τους ἐν τῇ πράξει ἀπέναντι στήν παν- αίρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, σύμφωνα πάντοτε μὲ τὴν ἁγιοπατερικὴν παράδοσιν τῆς Ἐκκλησίας μας.

Σκοπὸς τοῦ ἀνά χεῖρας βιβλίου, δὲν εἶναι μόνον νὰ φωτίσει τὰ κεκρυμμένα, καὶ νὰ ἀποκαλύψει ὅσα τεχνηέντως ἀποκρύπτονται ἀπὸ τὸ Ὀρθόδοξο ποίμνιο, ὥστε νὰ προφυλάξει τοὺς πιστοὺς ἀπὸ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ κυρίως νὰ δώσει παράδειγμα παρρησίας καὶ θάρρους στοὺς πιστούς, ἔναντι στὴν δύναμιν τῶν αἱρετικῶν πατριαρχῶν καὶ ἐπισκόπων ὅπου καταλύουν τὴν ἀμώμητο πίστη μας. Νὰ δώσει τὸ σύνθημα τῆς νίκης τῆς παρατάξεως τῶν Ὀρθοδόξων, διότι ὁ Θεὸς εἴη μεθ’ ἡμῶν, ἔστω καὶ ἂν οἱ ἰσχυροὶ τῆς γῆς μαίνονται ἐναντίον μας, ἔστω καὶ ἂν πατριάρχαι, ἀρχιεπίσκοποι, σύνοδοι σιωποῦν καὶ προδίδουν τὴν πίστιν μας, ἀφήνοντας τοὺς αἱρετικοὺς νὰ λυμαίνονται τὸ λογικὸ ποίμνιον τοῦ Χριστοῦ.

Ἐπίσης θά θέλαμε νά συγχαρούμε ὄλως ἱδιαιτέρως τὴν «Σύναξη Ὀρθοδόξων Κρητῶν» καὶ τὸν πρόεδρο αὐτῆς κ. Γεώργιο Βλαμάκη, γιὰ τὴν εὐγενική προσφορὰ τους διὰ τὴν ἔκδοση καὶ κυκλοφορία τοῦ ἐν λόγῳ βιβλίου, ἀλλὰ καὶ γενικότερα γιὰ τὴν ἐνεργὸ δράση τους καὶ σημαντική βοήθεια ποὺ προσφέρουν εἰς τὸν ἀγώνα ἐναντίον τῆς παναιρίεσεως τοῦ οἰκουμενισμοῦ.

Εὐχόμαστε εἰς τὸν ἀδελφόν μας Γέροντα Χαρίτωνα ὁ κόπος του διὰ τὸ παρὸν ὁμολογιακὸν βιβλίον νὰ καρποφορήσει ἑκατονταπλασίονα, εἰς δόξαν καὶ τιμὴν τοῦ Πατρός καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἀμήν.


Γέρων Σάββας Λαυριώτης


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ


Ἀντὶ Προλόγου

Πρόλογος

Εἰσαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α´


Ο ΚΑΡΛΟΜΑΓΝΟΣ

ΚΑΙ ΤΟ ΦΡΑΓΚΟΓΕΡΜΑΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

1. Ἡ αὐτονόμηση τῆς Δύσεως ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία καὶ ἀπὸ τὸν Χριστιανισμό.

2. Ἡ πτώση τοῦ πάπα στὸν πειρασμὸ τῆς παγκόσμιας ἐξουσίας.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β´

Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΟΥ ΠΑΠΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΔΥΣΗ

Ὁ σχολαστικισμὸς τῆς Δύσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ´

ΑΘΕΪΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΕΚΤΟΝΙΣΜΟΣ (ΜΑΣΟΝΙΑ)

-ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ´

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΕΣ ΠΑΤΕΡΕΣ

ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΛΑΤΙΝΟΦΡΟΝΕΣ

Οἱ προσπάθειες τοῦ Παπισμοῦ νὰ ὑποτάξει τὴν ὀρθόδοξη Ἐκκλησία διὰ τῆς ἑνώσεως

Οἱ Ἐπιστολὲς τῶν Ἁγιορειτῶν

Ἡ ὁμολογιακὴ Ἐπιστολὴ τοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Πρώτου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Ἁγιορειτῶν Ὁσιομαρτύρων Πατέρων πρὸς τὸν Βασιλέα Μιχαὴλ Η´ τὸν Παλαιολόγον (1273 μ.Χ.)

Ὁ ΙΕ´ Κανόνας

Τί σημαίνει ἡ διαμνημόνευση τοῦ ὀνόματος τοῦ Ἀρχιερέως κατὰ τὴν Θ. Λειτουργία

Περὶ τοῦ ΠρωτείουΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε´

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ

ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΦΙΛΕΝΩΤΙΚΩΝ-ΛΑΤΙΝΟΦΡΟΝΩΝ

Δεύτερη ἐπιστολὴ τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων πρὸς τὴν Σύνοδο (1275 μ.Χ.)

Οἱ διωγμοὶ τῶν Ἁγιορειτῶν

«Διήγησις περὶ τῶν ἀναιρεθέντων ἁγίων Πατέρων ἐν Ἁγίῳ Ὄρει τοῦ Ἄθωνος ὑπὸ Μιχαὴλ βασιλέως τοῦ Λατινόφρονος καὶ τῶν σὺν αὐτῷ Λατίνων καὶ Λατινοφρόνων»


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ´

Ο ΔΙΩΓΜΟΣ

ΤΩΝ ΟΣΙΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΑΓΙΟΡΕΙΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ´

Ο ΑΓΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ

ΚΑΙ ΟΙ ΗΣΥΧΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΙΔΕΣ

1. Ὁ ὀρθολογικὸς Οὐμανισμὸς τῆς Δύσεως

2. Ὁ Ρωμαίϊκος - Βυζαντινὸς ΟὐμανισμόςΚΕΦΑΛΑΙΟ Η´

Ο ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ Ο ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ

1. Ἡ Σύνοδος Φερράρας - Φλωρεντίας

2. Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος αἰώνιο παράδειγμα Ὀρθοδόξου ὁμολογίας, θάρρους, ἡρωϊσμοῦ

3. Γεννάδιος ὁ Σχολάριος, ὁ Πατριάρχης τῆς σκλαβωμένης Ρωμηωσύνης


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ´

ΟΙ ΓΡΑΙΚΟΛΑΤΙΝΟΙ - ΟΥΝΙΤΕΣ

ΚΑΙ Η ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι´

Η ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

1. Τὸ τελευταῖο χτύπημα τοῦ Παπισμοῦ κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας

2. Ἡ ἱστορία τοῦ Οἰκουμενισμοῦ (Ἐν συντομίᾳ)ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ´

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΟ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

1. Ὁ Πατριάρχης Ἰωακεὶμ ὁ Γ´ (1878-1912).

Ἐγκύκλιος Ἐπιστολὴ τοῦ Πατριάρχη Ἰωακείμ Γ´ (1902)

Ἐγκύκλιος τοῦ 1904

2. Δωρόθεος Α΄ Τοποτηρητής (1919-1921)

3. Ἐθνικὲς συμφορές


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ´

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΟΥ (Συνοπτικά)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ´

ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ ΚΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ

ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

1. Μελέτιος Μεταξάκης (1922-1923) καὶ ἡ καινοτομία τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Ἡμερολογίου

2. Ἡ καινοτομία τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Ἡμερολογίου στὸ Ἅγιον Ὄρος


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ´

ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΕΣ ΕΞΑΡΧΙΕΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ´

Η ΕΡΩΤΟΤΡΟΠΙΑ ΤΟΥ ΕΩΣΦΟΡΙΚΟΥ

ΣΥΓΚΡΗΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΕΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΣ

1. Ἡ Πατριαρχία Ἀθηναγόρα τοῦ Α´ (1949-1972)

2. Ἡ ἄρση τῶν ἀναθεμάτων

3. Τὸ Ἅγιον Ὄρος καὶ ἡ διακοπὴ μνημοσύνου ἐπὶ Πατριάρχου Ἀθηναγόρα

α. Ἐπιστολὴ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σταυρονικήτα

β. Ἐπιστολὴ τοῦ ὁσίου Γέροντος Παϊσίου

4. Πατριάρχης Δημήτριος (1972-1992) καὶ ἡ ἐπαναφορὰ τοῦ μνημοσύνου

5. Οἱ Πατριαρχικὲς Ἐξαρχίες ἐπὶ Πατριάρχου Δημητρίου

6. Ἡ Ἱερὰ Μονὴ τῆς Πάτμου ὡς ἱστορικὸν προηγούμενον
ἘπίλογοςΒιβλιογραφίαΦωτογραφικὸ Παράρτημα


Τό βιβλίο διατίθετε ἀπό:


Ὑπεύθυνος Σειρᾶς: Ἱερομόναχος Χαρίτων Ἁγιορείτης


Ἱερὸν Κελλίον Θείας Ἀναλήψεως

630 86 Καρυαί - Ἅγιον Ὄρος

τηλ. 6972141248
Γραφικὲς Τέχνες - Ἐκδόσεις «Τὸ Παλίμψηστον»

Τσιμισκῆ 128, 546 21 Θεσσαλονίκη

% 2310.286247, Fax: 2310.276590

e-mail: palimpce@otenet.gr


ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ