Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 2016


ΟΙ «ΤΡΙΑΚΟΣΙΟΙ (300) ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ» ΤΩΝ ΑΝΤΙΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΑ ΕΝ ΟΨΕΙ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Δεῖτε τό κείμενο ἐδῶ, ἐδῶ καί ἐδῶ σε μορφῆ PDF Docs καί Google Drive.

Κατ΄ αρχήν νά ποῦμεν, ὅτι μέχρι στιγμῆς ἔχομεν ἐντοπίσει, ἀντικειμενικῶς, τριῶν εἰδῶν Ἐκκλησιαστικές προσωπικότητες, ἥρωες τῆς Πίστεως καί ῥωμαλέους Λεωνίδες μετά τῶν συν αὐτῷ τριακοσίων («300») πούπροετοιμάζονται ἵνα κονταροκτυπηθῶσι κατά μέτωπον, διά τῆς Ἱεροκανονικῆς Ἀποτειχίσεως, κατά τῶν «ὀρθόδοξων» Ἀρχιοικουμενιστῶν ταγῶν μας. Ἕναν, τέως ἔγγαμον καί Γέροντα Κληρικόν. Ἕναν ἀκόμη ἔγγαμον καί νεώτερον Κληρικόν. Καί ἕναν Ἁγιορείτην Καλόγερον, ἅγιον Γέροντα. Μία ἁγία Τριανδρίασυγχρόνων Ὁμολογητῶν Γερόντων, πού ὁδεύει πρός ὁλοταχῶς διά τήν «Μεγάλην Ἔξοδον» ἐκ τῆς οἰκουμενιστικῆς αἰχμαλωσίας.

Α΄. Τόν Νεό Ὁμολογητήν καί λέοντα τῆς φιλοΦαναριώτικης Ὀρθοδοξίας καί Μεγάλο Πρωτοπρεσβύτερον τῶν Θεσσαλονικέων τέως ἔγγαμος Κληρικός π. Θεόδωρον Ζήσην (Ὁμότιμος Καθηγητής Πατρολογίας τοῦ Α.Π.Θ.)· μάλιστα εἶναι καί ὁ μείζων κεχρισμένος ἀρχηγέτης τῆς ἀντιΟἰκουμενιστικῆς καί συνὉδικῆς Συνάξεως Κληρικῶν Μοναχῶν καί Λαϊκῶν, ἐξάπαντος ὁ κατ΄ ἐξοχήν Νο1 ἄσπονδος ἐχθρός καί ὁ χειρώτερος ἐφιάλτης τῶν κακοδόξων νεοΦαναριωτῶν Οἰκουμενιστῶν. Ὡς σύγχρονος Λεωνίδας, δέν εἶναι μόνος, ἀλλά ἀκολουθεῖται κυρίως πιστά ὑπό τινῶν «τριακοσίων» Ἁγιαντωνιτῶν ἐνοριτῶν κ.ἄ. στενῶν καί μή μαθητῶν του. Ἐξάπαντος θά τόν ὑποστηρίξει στά σίγουρα καί ἕνα ἀνδρείον Μοναστήριον. Τό κάθε Μοναστήριον τῆς Ὀρθοδοξίας διαθέτει ἄλλους «300 Σπαρτιάτες» προσκυνητές/τριες.

Οἱ ὁποῖοι, «τριακόσιοι (300) Σπαρτιάτες» τοῦ Ζήση, σημειωτέον, ἐξάπαντος ὑπερβαίνωσι κατά πολύ, ἀριθμητικῶς, τόν εὐρέως γνωστόν ἀριθμόν πού καταγράφουμεν ἔν ἦδει συμβολισμοῦ παρά τούς «τριακόσιους τοῦ Λεωνίδα». Ὑπάρχουσι μερικές ἑκατοντάδες-χιλιάδες φοιτητῶν ἤ καί μαθητῶν του, διάσπαρτοι, σ΄ ὁλόκληρον τήν οἰκουμένη. Ὑπάρχουσι σέ Σλαβικές χῶρες, ἀλλά καί στήν Κύπρο καί τήν Ἑλλάδα ἄλλες μερικές ἑκατοντάδες φοιτητῶν καί μαθητῶν του. Ὑπάρχουσι Λαϊκοί Θεσσαλονικεῖς, μή ἐνορῖτες του, ἀλλά καί φίλα προσκείμενοι στήν ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου. Ὑπάρχουσι ἄλλοι σωρηδόν ἑκατοντάδες Ἁγιορεῖτες καί μή Μοναχοί/ές πού κρέμονται κυριολεκτικά ἀπό τά χείλη του, καθότι εἶναι συντονισμένοι, στήν ταυτόσημον παραδοσιακήν καί ἀντιΟἰκουμενιστικήν γραμμήν.

Σίγουρα, δέν πρόκειται ἐξ ἀρχῆς νά ἀκολουθήσωσι, οἱ ἅπαντες, ἐτοῦτην τήν «Μεγάλην καί Ἁγίαν Ἔξοδον». Διότι ἀρκετοί ἐξ αὐτῶν, θά θέλουσι εὐλόγως νά τό προβληματίσουν, τοῦτο τό μεγάλο βῆμα, ἔτι περαιτέρω. Ἀπό τήν ἄλλη ὅμως, καί ἑτεροχρονισμένα, θά ἀκολουθήσουν καί ἄλλοι ἀκόμη τήν ἐν λόγῳ κανονικήν ὁδόν. Γι΄ αὐτόν τόν λόγον, οἱ Ἀρχιοικουμενιστές, ἄς μή ὑποτιμῶσι καθόλου, τούς «τριακόσιους Σπαρτιάτες» τοῦ Ζήση, καί ἄς ἀρχίσουν νά τρέμωσιν, ἀντί νά ἀνοίγουσι σαμπάνιες. Διότι ἁπλούστερα, κάποτε, καί ὁ παντοδύναμος Βασιλεύς τῆς Περσίας καί Ἑλληνοκτόνος Ξέρξης ἄνοιγεν σαμπάνιες!... Ἀλλά τί λέγω ὁ ἀνόητος; Πῶς δύνανται τοῦτοι οἱ δυσσεβεῖς Νεορθόδοξοι, νά τρέμωσιν, ὅταν ἡ Ἐκκλησία τῆς Βουλγαρίας τούς ἄφησεν, κυριολεκτικῶς,ἀκρωτηριασμένους ἀπό τά γόνατα καί κάτω;

Συγκεκριμένα: σημειώσαμε μόλις πρόσφατα (19 Δεκεμβρίου 2016) σέ εἰδικόν δημοσιογραφικόν μας δοκίμιον πού φέρει τόν τίτλον «ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΗ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ;», ὅτι ὁ παπαΘόδωρος Ζήσης, εἶναι πανέτοιμος, ὅπως διενεργήσει τό Κανονικόν του δικαίωμα πού τοῦ παρέχουσι οἱ Ἱεροί Κανόνες περί τῆς Διακοπῆς τοῦ Μνημοσύνου τῆς Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς του· πρῶτον: κατά τοῦ Αἱρεσιάρχου Πατριάρχου τῆς Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου· δεύτερον: κατά τοῦ αἱρετίζοντος Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Ἱερωνύμου· καί τρίτον: κατά τοῦ αἱρετίζοντος Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης τοῦ κ. Ἄνθιμου τοῦ Τρισμοιχεπιβάτου.

Ἀντιγράφω, ἕνα μικρόν ἀπόσπασμα ἀπό τό παρελθοντικόν μας δοκίμιον:

· «Ὁ δέ Πρωτοπρεσβύτερος καί Ὁμότιμος Καθηγητής, ὁ Νέος Ὁμολογητής π. Θεόδωρος Ζήσης, φαίνεται ὅμως, σύμφωνα μέ ἰδικές του δηλώσεις {καί} ὑπό τινῶν ἀψευδῶν πληροφοριῶν, ὅτι ἐξ αἰτίας τῆς προκλητικά σημαντικῆς ἀπειλητικῆς στοχοποίησίς του (ἀπειλεῖται ἀδίκως μέ τήν ἀσχάτην τῶν ποινῶν τῆς Καθαιρέσεως Κληρικοῦ) ἀπό τούς νεοΦαναριῶτες Μοιχεπιβάτες Ἐπισκόπους-κατασκόπους τοῦ Βοσπόρου καί τοῦ Θερμαϊκοῦ, νά εἶναι ἀμετάκλητα πεπεισμένος καί ἀποφασισμένος μετά τίς ἑορτές τῶν Χριστουγέννων καί κατά την πρῶτη τριμηνία τοῦ νέου ἕτους τοῦ 2017 μ.Χ. νά προβεῖ δυναμικά «εἴτε μόνος, εἴτε μετ΄ἀλλήλων» σέ τινά Ἱεροκανονικήν Ἀποτείχιση μαζί μέ ὁλόκληρον καί σύσσωμον τήν ἐνορίαν του τό Ὁμολογητικόν Ἁγιαντωνίτικον Ποίμνιόν του. Προφανῶς ὡς καλός ποιμήν, θά ἔχει δίκαιον, διά πᾶν ὅτι καλόν καί θεάρεστον ἐνεργήσει!»

Στίς 22 Δεκεμβρίου 2016 δημοσιεύεται, ἕνα ἄκρως ἀντιρρητικόν ὀπτικοακουστικόν (βίντεο) πού ἐπιβεβαιώνει, τά προειρημένα γραφθέντα μας, μέ ἔτι ἐπί πλέον περιεκτικώτερες λεπτομέριες διά τήν προετοιμαζόμενηβροντερῆ ἐκστρατεία τῆς ἱεράς Ἀποτειχίσεως κατά τῶν Ἀρχιοικουμενιστῶν ταγῶν μας. Τό βίντεο τό ἀναδημοσιεύομεν ὡς ἀποδεικτικόν τεκμήρειον σέ ἕνα ἄλλον κείμενον, πού φέρει τόν τίτλον: «ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ κ. ΑΝΘΙΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΙΡΕΤΙΖΩΝ ΙΕΡΑΡΧΗΣ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΛΟΓΟΥ π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ».

Β΄. Ἡ δεύτερη ῥωμαλέα φυσιογνωμία, καί ἐξάπαντος ἡγετική Ἐκκλησιαστική προσωπικότης πού προθερμαίνεται διά τήν μεγάλην καί κατά μέτωπον σύγκρουσιν, κατά τῶν Ἀρχιοικουμενιστῶν, εἶναι ὁ ἔγγαμος Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Μανώλης. Γιά νά πῶ τήν ἀλήθεια μου, δέν τό περίμενα, ὅτι πράγματι τό λαλεῖ ἡ καρδιά του, ἔλα ὅμως πού διαψεύθηκα παραγωδῶς βάσει τῶν πολλαπλῶν παλαιῶν καί νέων ἀντικειμενικῶν δεδομένων. Εἶναι ἄκρως ἀκατανόητον τις ἔγγαμος Κληρικός, νά ἀγωνίζεται μέ τέτοιαν ἰσχυρά ἀφοσίωσιν καί δυναμικήν προσήλωσιν ὑπέρ τῆς Φίλης Ὀρθοδοξίας, ὅταν ἕτεροι ἔγγαμοι ἤ καί ἄγαμοι ὁμολόγοί του συμπρεσβύτεροι ἤ Ἱερομόναχοι καί Ἀρχιμανδρῖτες, καί δή διάσημοι ἀντιΟἰκουμενιστές, καλῶς ἤ κακῶς,ποιοῦν τήν νῆσσαν κατά τό κοινός λεγόμενον. Μή ξεχνοῦμε, ὅτι καί ὁ π. Θ. Ζήσης ἦτο ἀνάμεσα στούς ἔγγαμους ἀγωνιστάς Κληρικούς. Καλά οἱ ἔγγαμοι Κληρικοί καί θεολόγοι, ἴσως νά ἔχουσι καί τινά σοβαρήν δικαιολογίαν. Ἔχουσι οἰκογένεια μαζί καί μικρά παιδάκια, γιά νά θρέψωσι, καί εἶναι πράγματι, ἀρκετά δύσκολον, γιά νά ἀντιταχθῶσι τῆς αἱρετίζουσας Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς των.

Οἱ ἄγαμοι ὅμως, Κληρικοί, Μοναχοί καί θεολόγοι, ᾆραγέ, γιατί δειλιοῦσι; Ποῖον εἶναι τό οὐσιαστικόν κώλυμα καί ἡ δικαιολογία τους; Ὑφίστατο τινά σοβαρή δικαιολογία;

Ὁ παπαΝικόλαος Μανώλης, ὥς ἕνας ἀκόμη Νο2 ἀρχηγέτης καί ἀντιΟἰκουμενιστής-Λεωνίδας ἔχει ἤδη πανέτοιμους, ἐκπαιδευμένους καί πάνοπλους, τούς «τριακόσιους (330) Σπαρτιάτες» του. Οἱ «τριακόσιοι» τοῦ παπαΝικόλα! Πρόκειται διά τούς Προφητηλιῶτες καί πρώην ἐνορῖτες του πού ἔχωσι περάσει, ἐξάπαντος σκληρές κακουχίες καί διαβολικές δοκιμασίες ἐξ αἰτίας τοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἀνθίμου τοῦ Τρισμοιχεποιβάτου. Εἶναι τά στενά πνευματικοπαίδια του. Μόνον πού ὁ παπαΝικόλαος τά τελευταία χρόνια, ἔχει διά τινάς πρωτάκουστης «Συνοδικῆς» καί ληστρικῆς βίας, μετατεθεῖ, ἀντιΚανονικῶς, ἀπό την Ἐνορία τοῦ Προφήτου Ἠλιοῦ, καί διακονεῖ εἰς τινά ἔτι μεγαλήτερην ἐνορίαν ἐκείνην τῆς Τριανδρίας τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνος. Συναφῶς, ἔχει καί ἐκεῖ ἦδη προετοιμάσει ἔτει ἐπί πλέον τινές ἀνάλογους «300 Σπαρτιάτες» τούς Ἁγιοσπυριδωνῖτες. Δηλαδή, κοντολογίς «οἱ ἑξακόσιοι (600) Σπαρτιάτες» τοῦ παπαΝικόλα!... Μή ξεχνάμε στήν ὅλη δημοσιογραφικήν συλλογιστικήν μας, ὅτι καί ὁ παπαΝικόλας Μανώλη ἔχει ὑπό κάλυψιν τινά Ἁγιορείτικον Μοναστήριον μέ ἀνάλογους «300 Σπαρτιάτες» ὡς προσκυνητές…!

Ἀντιγράφω ὅμως, τί ἀκριβῶς ἔγραφον πρό ἡμερῶν (19 Δεκεμβρίου 2016) καί περί τοῦ ἥρωα τῆς Πίστεως παπαΝικόλα:

· «Ὁ μέν τῷ ὄντι ἕτερος Καππαδόκης Πρωτοπρεσβύτερος, ὁ Νέος Ὁμολογητής π. Νικόλαος Μανώλη, διά τούς ἴδιους ἀκριβῶς λόγους με ἐκείνους τοῦ παπαΘόδωρου Ζήση, ὅτι ἐξ αἰτίας τῆς προκλητικά σημαντικῆς ἀπειλητικῆς στοχοποίησίς του (ἀπειλεῖται ἀδίκως μέ τήν ἐσχάτην τῶν ποινῶν τῆς Καθαιρέσεως Κληρικοῦ) ἀπό τούς νεοΦαναριῶτες Μοιχεπιβάτες Ἐπισκόπους-κατασκόπους τοῦ Βοσπόρου καί τοῦ Θερμαϊκοῦ, δέν γνωρίζουμεν σέ τοῦτη τήν εἰδικήν περίπτωση μέ ἀπόλυτον ἀκρίβειαν, ἄν τυχόν εἶναι ἀμετάκλητα πεπεισμένος καί ἀποφασισμένος, διά νά διενεργήσει μαζί μέ τόν Ζήση τήν «Μεγάλη Ἔξοδον», ὥς ὑψηλόν δείγμα ἰσχυράς συναδελφικῆς συμπαράστασις τοῦ ῥωμαλέου Γέροντος Κληρικοῦ, ἀλλά ὁ παπαΝικόλαος Μανώλη εἴτε τό ἐνεργήσει εἴτε ὄχι… προφανῶς ὡς καλός Ποιμήν, θά ἔχει δίκαιον, διά πᾶν ὅτι καλόν καί θεάρεστον ἐνεργήσει!»

Πλέον ὅμως, τά νέα ἀντικειμενικά δεδομένα, ἀνατρέπωσι ἄρδην τό ἐκκλησιαστικόν σκηνικόν τῆς ἀγνοίας μας, διότι, εἴμεθα πλέον βαθειά πεπεισμένοι, ὅτι μετά τοῦ πατρός Θεοδώρου Ζήση, θά ἀκολουθήσει τήν ταυτόσημον ὁμολογιακήν καί «Μεγάλην Ἔξοδον» καί ὁ διακριτικός Πνευματικός τῶν Θεσσαλονικέων, ὅ καί πανίσχυρος ἀντιΟἰκουμενιστής, Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Μανώλης.

Ποιά εἶναι ἐκείνα, τά ἀντικειμενικά κριτήρια, πού μᾶς ἔπεισαν;

Πρόκειται: διά τινά δεκατέσσερα (14) κυρίως Διαδικτυακά Τεκμήρεια πού μᾶς ἀποσαφηνίζωσι, ὀρθολογικῶς καί θεολογικῶς, τό Πολεμικόν σημεῖον καί τίς «Κανονικές Συντεταγμένες» ὅπου ἐπίκειται, νά διεξαχθεῖ, ἡ πολυμέτωπη σύγκρουσις μετά τῶν Ἀρχιοικουμενιστῶν. Πλέον ὁ ἀγώνας, ἀπό ἀνταρτοπόλεμος, ἐξελίσσεται ἀργά, συνάμα σταθερά καί εὐφυῶς στρατηγικά σέ ἀνοικτῆ πολύ-μετωπικήν ἱεροΠολεμικήν σύγκρουση.

Τά δεκατέσσερα διαδικτυακά τεκμήρεια πού ἐντοπίσαμεν, ὅτι ἐπίκειτο μεγίστη καί συντεταγμένη ἱερά Ἀποτείχισις εἶναι διετυπωμένα στο δοκίμιόν μας με τίτλον: «ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ ΚΑΙ π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ «ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝ ΑΥΤῼ» ΠΡΟ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΙΝΑΣ ΒΡΟΝΤΕΡΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ».

Στό ἴδιον κείμενον, σημειώσαμεν ἐπίσης, ὑπογραμμίζοντας με κάθε σαφήνεια καί μέ ἔμφαση, διά τινᾶς ἐρυθρᾶς μελάνης, ἀνάμεσα σέ πολλά καί διάφορα, καί τά ἑξῆς:

· «Καί ἔπονται δηλαδή βροντερές καί πολυμέτωπες ΣΥΝ-ΤΕ-ΤΑ-ΓΜΕ-ΝΕΣ ἱερές Ἀποτειχίσεις μέσα στά Κανονικά ὅρια τῆς Πατερικῆς Θεολογίας

Κάποιοι ὅμως, σοβαροί θεολόγοι καί δή ἀντιΟἰκουμενιστές ἀρθρογράφοι, φαίνεται, νά ἀποσιωποῦσι παράδοξα, τά ἄκρως ἀντικειμενικά καί σωρηδόν θεολογικά στοιχεία, καθότι προσπαθοῦσι, ἀνεπιτυχῶς βέβαια, νά βραχυκυκλώσουσι τήν ἐπικείμενη ὀργανωμένη Διακοπή τοῦ Μνημοσύνου κατά τῶν ὀρκισμένων οἰκουμενιστῶν-Προκαθημένων πού συνυπέγραψαν τά Ληστρικά Κείμενα στό Κολυμπάριον. Ὑποτιμῶντας ἔτσι, τήν ὀργανωμένη ἀντίσταση, ὡς μία δῆθεν μή συντεταγμένη καί ἀντιΚανονική Ἀποτείχιση, ὅπερ καί συνιστά κατά τήν προσωπικήν ἄποψίν μας τινά μεγά κακόδοξον «ἀντιΟἰκουμενιστικόν» καί φαιδρόν ψευδολόγημα.

Ἤ κάπου ἀλλοῦ, διακηρύττωσιν, ἐξ ἠχηρᾶς πεπλανημένης ἀδιακρισίας, μή πῶ καί ἔξ ἄκρας ἀνοησίας, ὅτι οἱ ἀρχηγέτες τοῦ ἀντιΟἰκουμενιστικοῦ μετώπου, πρόκειται δῆθεν νά «αὐτοκαταργηθῶσι»!... Τό πῶς ἀκριβῶς δέν μᾶς τό ἐξηγοῦσι. Χωρίς βέβαια νά προβληματίζονται, βαθύτερα, ὅτι μία ἡγετική φυσιογνωμία, ῥέπει (ὑπερ)φυσιολογικῶς καί ἐξ ἄκρας ἀνιδιοτελείας, πρός μίαν (αὐτο)θυσιαστικήν Σταυροαναστάσιμον «αὐτοκατάργησιν». Μήπως ὁ Ἐνσαρκωθῆς Κύριος τῆς Δόξης, ὁ Θεάνθρωπος Χριστός μας, δέν ὁδηγήθην, ὑπέρ τῶν ἁμαρτιῶν μας, ἐθελούσια, ἀλλά συνάμα καί διά τῆς βίας, σέ ἕνα πραγματικά κατ΄ ἄνθρωπον εἶδος αὐτοκατάργησίς Του διά τοῦ Σταυρικοῦ Του θανάτου; Τό ἴδιον ἀκριβῶς πράγμα δέν ἐπισυνέβει καί στούς Μαθητές Του; Μήπως ἡ γνήσια ὁμολογία καί ἀπλανῆς μαρτυρία, δέν εἶναι ἐξ Οὐρανοῦ γεγραμμένον, νά ἐπισφραγίζεται, τελικῶς, καί μέ τινά ἱερόν Μαρτύριον;

Γ΄. Μία τρίτη συμβολική προσωπικότης, καί ἐξάπαντος ἄκρως Χαρισματούχα καί ἡγετική φυσιογνωμία, τοῦ ὅλου ἀντιΠαπικοῦ καί ἀντιΟἰκουμενιστικοῦ ἀγῶνος, πού ὡδεύει μέ μαθηματικήν ἀκρίβειαν πλέον, πρός τήν κανονικήν Διακοπήν τοῦ Μνημοσύνου τοῦ Ἀρχιοικουμενιστοῦ Πατριάρχου μας, εἶναι ὁ περίφημος Γέρων Μοναχός ὁ Γαβριήλ ὁ Ἁγιορείτης. Ὅπου διαμένει πλησίον τῆς Παναγούδας, στό ἱερό Κουτλουμουσιανόν Κελλίον τοῦ Ὁσίου Χριστοδούλου τοῦ ἐν Πάτμῳ. Κυκλοφορεῖ εὐρέως, ἕνα περισπούδαστον βιβλιαράκιν μόνο τριαντατριῶν (33) σελίδων τῶν ἐκδόσεων «Ὀρθόδοξος Κυψέλη» (2015) μέ τά σημαντικά ἀντιΟἰκουμενιστικά λεχθέντα τοῦ Γέροντος Γαβριήλ. Ὁ τίτλος τοῦ ἐγχειριδίου εἶναι: «Πάπας καί Οἰκουμενιστές». Τόν Γέροντα Γαβριήλ, τόν ὑποστηρίζει, δυναμικά, ὁ πρώην Προϊστάμενος Γέρων τῆς ἱερᾶς Μεγίστης Λαύρας, ὁ Μοναχός Σάββας Λαυρεώτης μετά τῶν συν αὐτῷ «τριακοσίων Σπαρτιατῶν» Καλογέρων, Ἱερομονάχων, Κοινοβιατῶν, Ἡσυχαστῶν, Ἀναχωρητῶν, Κελλιωτῶν κ.ο.κ.

Ἔγραφα τίς προάλλες γιά τήν ἐν λόγῳ περίπτωσιν:

· «Τόν Ἁγιορείτικον ἀντιΟἰκουμενιστικόν ἀγώνα, ἱερον ἀγώνα πλέον ὑπέρ τῆς κανονικῆς Διακοπῆς τοῦ Μνημοσύνου τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, τόν ἡγεῖται ἕνας φωτισμένος Ἁγιορείτης Γέροντας ὁ π. Γαβριήλ, μετά τοῦ ῥωμαλέου Κρητικοῦ καί Λαυρεώτη Μοναχοῦ π. Σάββα Ἁγιορείτου. Ἀκολουθῶσι περίπου πέραν τῶν τετρακοσίων (400) σχεδόν Ἁγιορειτῶν, Γερόντων, Ἱερομονάχων, Μοναχῶν, Ἀσκητῶν, Κελλιωτῶν κ.ο.κ. πού ἐτοιμάζονται διά τινά «Μεγάλην Ἔξοδον» ἀπό τήν Οἰκουμενιστικήν αἰχμαλωσίαν ὑπό τοῦ Φραγκευμένου νεοΦαναρίου.»
Ἔν κατακλείδι, ἵνα μή σᾶς κουράζω ἄλλον τέτοιες γιορτινές ἡμέρες, ἔχουμεν καί λέμεν, με τά ἁπλᾶ μαθηματικά τοῦ Δημοτικοῦ, ἐπάνω σ΄ ἕνα ἄκρως μινιμαλιστικόν συλλογισμόν: 1. οἱ τριακόσιοι Ἁγιαντωνῖτες τοῦ παπαΘόδωρου Ζήση. 2. Οἱ τριακόσιοι Προφητηλιῶτες καί συνάμα μαζί τους καί οἱ ἄλλοι τριακόσιοι Ἁγιοσπυριδωνῖτες τοῦ παπαΝικόλα Μανώλη. 3. Οἱ τριακόσιοι Ἁγιορεῖτες τοῦ Γέροντος Γαβριήλ καί τοῦ παπαΣάββα Λαυρεῶτη.

Ἔχουμε συνοπτικῶς, τό πλέον μίνιμουμ ἀσφαλές ἀντικειμενικά καί στατιστικόν συμπέρασμα: χίλιες διακόσιες(1.200) ἐτοιμοπόλεμες καί χαριτωμένες ψυχές πού μέσα σέ μία ἡμέρα, μόλις ὑψωθεῖ τό πανίερον λάβαρον τῆς Πνευματικῆς καί βροντερῆς ἐπανάστασις, μετά τήν σημαίνουσα Θεολογικήν Ἡμερίδα (πρό τῆς Σαρακοστῆς τοῦ Πάσχα) περί τῆς Ἱεροκανονικῆς Ἀποτειχίσεως, νά διακόψουσι ἄρδην, ἅπαξ και διαπαντῶς, τό Μνημόσυνον καί τήν (ἐπι-)Κοινωνία μέ τούς αἱρετικούς Προκαθημένους ἀρχιΟἰκουμενιστάς. Τοῦτο, τά περί τῶν χιλίων διακοσίων (1.200) ἀντιΟἰκουμενιστῶν Ὁμολογητῶν, εἶναι κατά την προσωπικήν μας γνῶμη τό «χειρώτερον» σενάριον. Τό καλυτερώτερον σενάριον τό ἀφήνουμε εἰς τήν ἰδικήν σας φαντασία ἤ καί νά τό δοῦμεν ὅπως ἐξελιχθεῖ Μυστηριακῶς ἀβίαστα καί πραγματικά μετά πολυποίκιλων ἐκπλήξεων πού θά πονέσουσι βαρέως τούς ἀμετανόητους λυκοΠοιμένας καί φανατικούς ὁπαδίσκους τοῦ «Βατικάνειου Κερκοπιθηκισμοῦ» ἤ καί «συγΚρητικοῦ Κολυμπαρισμοῦ».

Τό καταλεικτικόν καί λογικόν ἐρώτημα πού προκύπτει, σύμφωνα με τά πιο πάνω, εἶναι: οἱ «τριακόσιοι Σπαρτιάτες τοῦ Λεωνίδα», δηλαδή οἱ Κληρικολαϊκοί Χριστιανοί ἀκόλουθοι τῆς προειρημένης ἱερᾶς Τριανδρίας, εἶναι «αὐτοκατάργησις» τῶν ἡγουμένων της, ἤ δῆθεν μία «μή συντεταγμένη» καί «κακή ἀποτείχισις» πού ὁδηγεῖ σέ Σχίσμα; Ἀντιλαμβάνονται ᾆραγε, τί σόϊ ἀμερικανιές συγγράφωσιν οὕτοι οἱ γεροντοπαλίκαροι νόες, ἤ μήπως δέν ἀντιλαμβάνονται τό ἐν λόγῳ, ξέβαθον χαντάκιν, πού ἐξέπεσαν μέσα του;

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Ὀρθόδοξος Θεολογῶν


Αναρτήθηκε από Παναγιώτης Νούνης στις 4:57 μ.μ.
Αντιδράσεις:

Αποστολή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείουBlogThis!Μοιραστείτε το στο TwitterΜοιραστείτε το στο FacebookΚοινοποίηση στο Pinterest

Ετικέτες ΑΓΙΑ ΑΝΥΠΑΚΟΗ, ΑΙΡΕΣΙΑΡΧΗΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ, ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΕΣ, ΓΕΡΩΝ ΓΑΒΡΙΗΛ, ΓΕΡΩΝ ΣΑΒΒΑΣ ΛΑΥΡΕΩΤΗΣ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ, Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ, ΙΕΡΑ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ,ΚΕΡΚΟΠΙΘΗΚΙΣΜΟΣ, ΛΗΣΤΡΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ, ΛΥΚΟΠΟΙΜΕΝΕΣ, ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΣ,ΝΕΟΕΚΚΛΗΣΙΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΝΩΛΗ, ΟΙ 300 ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ, ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΣ, ΟΜΟΛΟΓΗΤΕΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΝΟΥΝΗ,ΣΥΝΑΞΗ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΑΧΩΝ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΘΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΕΚΑ (10) ΕΝΤΟΛΕΣ-ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ

1) Ἄν ἔχετε τήν εὐγενή καλοσύνην, φίλοι καί ἐχθροί μας, σᾶς παρακαλοῦμεν μαζί μέ τό σχόλιό σας, νά βάζετε τουλάχιστον τό βαφτιστικόν ὄνομα σας, ἤ ἔστω ἕνα σταθερόν ψευδώνυμο.

2) Ἐπίσης, ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ ἀδελφοί/ές, πατέρες καί μητέρες, σᾶς ἐκλιπαρῶ βαθέως, νά μή χρησιμοποιεῖτε τήν βαρβαρικήν γλῶσσα τῶν Νεογραικύλων (=Greakllish) στά σχόλια σας, διότι πρόκειται περί στυγνῆς προδοσίας, ἀνοησίας καί βλασφημείας, κατά τῆς Μητρικῆς μας Ἑλληνικῆς Γλῶσσας καί ὡς ἐκ τοῦτου θά τά διαγράφω.

3) Ἐάν κάπου, δέν συμφωνεῖτε στά ὅσα (περι)γράφουμεν, κρίνουμεν, ἐπικρίνουμεν καί στοχάζόμεθα, πού ἐξάπαντος ὑπογράφομεν μέ τά προσωπικά ἀρχικά μας Π.Π.Ν. (ἤ ὁλογράφως Παναγιώτης Π. Νούνης) πολύ ἁπλά, μέ λογικά, ἄλογα ἤ κ.ἄ. σωρηδόν ὀρθά ἤ ἐσφαλμένα ἐπιχειρήματα, θά ἀναμένομεν μέ ἀγωνία τήν ἀντίθετη καί προσωπική γνώμη καί ἄποψίν σας.

4) Σέ περίπτωση μάλιστα, πού κάποιοι ἔχουσιν, παράπονα, ἐνστάσεις, συμπλέγματα, κόμπλεξ, κ.λπ. γιά μερικές διάφορες ἀναρτήσεις καί δημοσιεύσεις τίς ὁποίες μάλιστα, ὑπογράφωσιν, καί μᾶς ἀποστέλνωσιν ἄλλοι εκλεκτοί καί αγαπητοί συνεργάτες ἀδελφοί/ές καί πατέρες ἤ μητέρες μας, πρός βαθύτερο προβληματισμό μας, παρακαλοῦνται θερμά, τά ὅποια τυχόν παράπονα σχόλια καί κριτικές σας νά τά ἀπευθύνετε παρακαλῶ, στούς ὑπογράφωντες τά ἄρθρα (καί ὄχι προσωπικά στόν διαχειριστήν-ἀρθρογράφον τοῦ ἐν λόγῳ προσωπικοῦ ἱστολογίου), διότι, ΔΕΝ ἔχομεν ἀλλά καί ΟΥΤΕ θέλομεν νά ἔχομεν τινά εὐθύνην ὡς ἡμερολογιακή-ἰδιωτική ἱστοσελίδα τοῦ κυβερνοχῶρου, διά τούς προσωπικούς στοχασμούς, τά γραφόμενα, τίς θέσεις, τίς γνώμες καί τίς σκέψεις, ἀλλονῶν, δεύτερων καί τρίτων Προσωπικοτήτων. Κατανοητόν; Ἄν ὄχι, τότε αὐτό εἶναι ἀπόλυτα ἰδικόν σας πρόβλημά.

6) Πρός μίαν τώρα εἰδικήν μερίδαν, ὑψολόβαθμων καί μή εἰδικῶν-ἀνειδίκευτων εἴτε Κληρικῶν εἴτε καί συναδέλφων Καθηγητῶν θεολογοῦντων πού ἐνοχλοῦνται σφόδρα μέ τά ὄποια προσωπικά κ.ἄ. κριτικά δοκίμια καί δημοσιεύματά μας, συνιστοῦμε ἀδελφικῶς, καρδιακῶς καί ἐντελῶς φιλικῶς ὅπως ἐξ ἀρχῆς, προσεύχονται ὑπέρ ἡμῶν ἵνα σωθοῦμεν, διότι μέ νομικίστικες ἤ καί πνευματικίστικες, ἄμεσες ἤ καί ἔμμεσες ἀπειλές, ἐκβιασμούς, πνευματικά φίμωτρακ.ἄ. νοσηρά κληρικαλιστικά ἤ καί ἐπισκοπομονιστικά διαβολοτεχνουργήματα, δέν περνοῦν, στήν «ὀνειρεμένη Φρουτοπία» μας καί παρακαλεῖστε ὅπως... γυρίσετε ἱστοσελίδα ἵνα μή σᾶς παραλάβει ὁ «Ἀρχισυντάκτης μας ὁ Πίκος-Ἀπίκος».

7) Ὁ προσωπικός μας ἱστοχῶρος ἠ ἱστοσελίδα εἶναι νομικά, τό προσωπικό μας ἡμερολόγιο, βάση δεδικασμένης παρελθοντικῆς ὑποθέσεως καί ὄχι Μ.Μ.Ε. καί ἄρα συνεπῶς, δέν δύναται νά ἐμπίπτει, στίς νομοθετικές πρόνοιες περί τοῦ γραπτοῦ ἤ κ.ἄ. Τύπου. Ἆρα λογικῶς, νά λέτε ἕνα ευχαριστώ, ἤ ἔστω ἕνα Κύριε ἐλέησον τόν ἀχρεῖο διαχειριστή, πού σᾶς ἐπιτρέπει καί μόνον νά διαβάζετε τοῦτο τό προσωπικό του διαδικτυακόν ἡμερολόγιον.

8) Σέ ὅποιον δέν ἀρέσουμε, ἄς φτιάξει τήν ἰδικήν τού ἱστοσελίδα καί το ἰδικόν του ἡμερολόγιο. Τά ἀνούσια καλοπιάσματα καί τίς μεγαλόστομες ἤ δόλιες κολακίες δέν τίς θέλουμεν. Ἐπιθυμοῦμεν ὅμως αὐστηράν ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗΝ κριτικήν περί τῶν γραπτῶν μας γιά νά γίνουμεν καλύτεροι.

9) Κακοπροαίρετα καί κουτοπόνηρα σχόλια, σαφῶς καί ΔΕΝ θά ἀναρτώνται καί θά διαγράφονται ἄμεσα. Οἱ ὑβρισίες κατά τοῦ Διαχειριστοῦ τῆς ἱστοσελῖδος, επιτρέπονται, καί γι΄ αὐτό θά δημοσιεύονται.

10) Ὅποιος/α ἐπιθυμεί, νά του ἀναρτήσουμε, κάποιο προσωπικό κείμενό του, ἕνα δοκίμιον, κάποιο παράπονό, ἤ ἕνα παραμύθι, μερικές σκέψεις κ.ο.κ. παρακαλεῖται ὅπως μᾶς τό ἀποστείλει στό πιό κάτω ἠλεκτρονικό ταχυδρομεῖον πρός ἀξιολόγησίν του. Ὅποιος ἐπίσης, ἐπιθυμεί, νά τοῦ ἀποστέλνουμεν σέ Word ἤ PDF τά κείμενά μας, παρακαλῶ καί πάλιν, νά μᾶς τό δηλώσετε γραπτός στό ἠλεκτρ. ταχυδρ. μας.

Τίς πολύτιμες (προς)εὐχές σας νά ἔχουμεν, γιά νά διακονήσουμε το Σῶμα του ὅπως ἀκριβῶς μᾶς θέλει ὁ Κύριος τῆς Δόξης, καί ὄχι ὅπως θά θέλαμε ἐμεῖς.

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: panagiotisnounis@gmail.com

ἤ με Βιντεοκλήση Σκάϊπ (SKYPE): nimfwn2 [ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΝΟΥΝΗ]