Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΝΟΥΝΗΣ, ΟΙ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ π. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΖΗΣΗΣ ΚΑΙ π. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ «ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝ ΑΥΤῼ» ΠΡΟ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΤΙΝΑΣ ΒΡΟΝΤΕΡΗΣ ΙΕΡΑΣ ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΕΩΣ
Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Δεῖτε τό κείμενο ἐδῶ, ἐδῶ καί ἐδῶ σέ μορφῆ Docs, PDF Google Drive.

Μόλις πρό μερικῶν ὡρῶν ἔχουμε ἤδη δημοσιεύσει τήν ἐπικείμενη Ἐκκλησιολογική μετἐξέλιξιν τῆς Ὀρθοδόξου ἀντιΟἰκουμενιστικῆς Ἱερᾶς Συνάξεως Κληρικῶν, Μοναχῶν καί Λαϊκῶν μετά τῶν τελεσίδικων διμερῶν ἀποφάσεών Της. Ὁ τίτλος τοῦ προηγούμενου Ἐκκλησιαστικοῦ Ῥεπορτάζ περί τῆς Συνάξεως εἶναι: ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΗΚΕΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΞΗ ΚΛΗΡΙΚΩΝ ΜΟΝΑΧΩΝ ΚΑΙ ΛΑΪΚΩΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΥ; Ἡ ὁμόφωνη ἀπόφασις (ἀκόμη καί ἀπό ἐκείνους τούς παρόντες πού ἔχωσιν μερικές ἐπιφυλάξεις διά τήν προβλεπόμενη διενέργεια Κανονικῆς ἱερᾶς Ἀποτειχίσεως) τῆς Συνάξεως Κληρικῶν καί Μοναχῶν, ἦτο: νά δωθεῖ μία τελευταία δίμηνος παράτασις, ἵνα ἐνημερωθῶσι ἐκτενῶς, γιά τήν τελεσίδικον ἀπόφανση, περί τῆς Διακοπῆς τοῦ Μνημοσύνου τοῦ κακοδόξου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως κ. Βαρθολομαίου, ἐξάπαντος οἱ ἀπόντες καί ἅπαντα τά Κληρικολαϊκά Μέλη Της πού ἐβρίσκονται σ΄ ὁλόκληρον τήν Οἰκουμένη.Καί ἔπονται δηλαδή βροντερές καί πολυμέτωπες ΣΥΝ-ΤΕ-ΤΑ-ΓΜΕ-ΝΕΣ ἱερές Ἀποτειχίσεις μέσα στά Κανονικά ὅρια τῆς Πατερικῆς Θεολογίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ ὅμως: διότι ὑφίστατο μία σημαίνουσα διάκρισις: τῆς καλῆς Ἀποτείχισις ἀπό τήν κάκιστη καί σχισματικοαιρετικήν Ἀποτείχισιν τινῶν κομπογιαννιτῶν. Οἱ ἀντιΚανονικῶς καί σχισματικοαἱρετικοί Ἀποτειχισμένοι, τήν σήμερον, συνήθως κατακρίνωσι συστηματικά καί ἀδίκως, τά μέλη τῆς ἱερᾶς Συνάξεως. Ἱεροκατακρίνωσι ἀντιΚανονικῶς, τόν μετριοπαθήν καί θείον ἀντιΟἰκουμενιστικόν ἀγώνα, πού βρίσκεται ἐν ἐξελίξει, ὑπό τινός ἐμπαθοῦς «Ζηλωτισμοῦ», ὅπου ταυτίζονται στήν στυγερή κατάκριση καί τήν βδελυράν συκοφαντία μετά ἐκείνων τῶν θανάσιμων ἐχθρῶν τους τῶν αἱρετικῶν Οἰκουμενιστῶν. Τά αἱρετικά «ΔΥΟ ΑΚΡΑ» («Ζηλωτισμός» καί «Οἰκουμενισμός») ἄν καί ἀλληλομισούνται καί συγκρούονται θανάσιμα, συναντιώνται, διότι ἔχωσιν τόν ἴδιον ἀκριβῶς ἀντιΔογματολογικόν οἶστρον καί πυρήνα: τήν περιώνυμονἐωσφορικήν κακοδοξίαν, τουέστιν τόν ἀντίΧριστον ζῆλον!...


Ῥωμαλέα Κληρικολαϊκά στελέχη καί Μέλη τῆς ἰερᾶς Συνάξεως, εἶναι ἀποφασισμένα, ἐξ ὅσων μαθαίνω, ὁριστικά καί ἀμετάκλητα, ὅπως διενεργήσωσι τήν καλή καί ἁγίαν Ἀποτείχιση. Ἡ πρότασις αὐτή (τῆς παρατάσεως ὁλίγων ἡμερῶν) ἔγινεεὐρέως ἀποδεκτή ἀπό τήν συντριπτική πλειοψηφία τῶν παρόντων Κληρικῶν καί Μοναχῶν.


Ὑφίσταντο βέβαια, καί ἄλλες ἀξιοσημείωτες θεολογικές προσεγγίσεις, διαφορετικές κανονολογικές γνῶμες, ἄλλων τινῶν σημαντικών καί ἐμπειρογνωμόνων μελῶν, πού εἶναι ἐκ παραλλήλου (ἐνίοτε δικαιολογημένα) κάπως διαμετρικά ἀντίθετες, μέ τήν κοινή (συν)ἀπόφασιν, καί πλέον τήν αἰχμήν τοῦ δόρατος διά τῆς ὀργανωμένης ἱερᾶς Ἀποτείχισις. Τοῦτο δέν σημαίνει ποσῶς, ὅτι ὁ ἀντιΟἰκουμενιστικός ἀγών, δύναται εὐκόλως νά διεσπαθῆ ἐκ τῶν πολυποίκιλων ἤ διπλοειδῶν, ἐξάπαντος ὀρθοδόξων, θεολογικῶν τάσεων καί ἀπλανῶν προσεγγίσεων.


Μάλιστα, ἀμέσως μετά τήν συνὉδικήν Σύναξη τῶν ἀντιΟἰκουμενιστῶν Πατέρων (14ης Δεκεμβρίου 2016), καί μόλις πρό ὁλίγων ἡμερῶν τήν Κυριακήν πρό τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως τῆς 18ης Δεκεμβρίου στό Ἁγιαντανώτικον Ἀρχονταρίκην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ὁ Πρωτοπρεσβύτερος καλός ποιμένας καί Ὁμότιμος Καθηγητής τῆς Πατρολογίας π. Θεόδωρος Ζήσης, ἔδωσε τίς τελευταίες νουθεσίες στό ῥωμαλέον Ποίμνιόν του καί ἐδιετύπωσεν τήν ἀποφασιστικήν ἐτοιμότητα τοῦ νά προβεῖ «εἴτε μόνος εἴτε μαζί μέ ἄλλους» συλλειτουργούς Κληρικούς, Μοναχούς καί Λαϊκούς, στήν Διακοπή τοῦ Μνημοσύνου, τόσον κατά τοῦ οἰκείου του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμου ὅσον καί κατά τοῦ Νεορθόδοξου «Οἰκουμενικοῦ» Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου.


Τό αἰτιολογικόν εἶναι ἀπλούστατον: Ὁ «ἀντιΧαλκηδώνιος Μονοφυσίτης» καί μοιχεπιβάτης Μητροπολίτης τῆς Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος μέ τά ἀκατονόμαστα κοπέλλια του, βραχυκυκλώνουν δυσσεβῶς, ὅλην τήν Ἱεραρχία τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὥστε νά μή δύναται (ἡ Ἱερᾶ Σύνοδος), νά ἐξετάσει, καί νά λάβει τινά τελεσίδικον Συνοδικήν ἀπόφασιν κατά τῶν Ληστρικῶν Κειμένων τοῦ Κολυμβαρίου. Σιγοντάρουν δηλαδή καί ἰσοκρατοῦν ἐπισφαλῶς (μαζί μέ τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν και πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερώνυμον) τίς σωρηδόν Συγκρητιστικές καί νέοἘκκλησολογικές κακοδοξίες καί ἐνεργείες τοῦ Αἱρεσιάρχου Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου. Πέραν δηλ. τῶν στυγνῶν του ἀντιΚανονικῶν ὁλισθημάτων (ὅπως τοῦ ἀντιΚανονικοῦ σφετερισμοῦ καί τῆς μοιχεπιβασίας κατά τινῶν ΔΥΟ Μητροπολιτικῶν Θρόνων) ἐπιβαρύνει τήν θέση του, μέ μίαν ἐπιπρόσθετον καί τρίτην μοιχεπιβασίαν διά μέσῳ τῶν Ἐκκλησιολογικῶν καί Δογματολογικῶν παρεκκλίσεων.


Πιο συγκεκριμένα ὅμως, ἄς ἔπανέλθουμεν ἀποδεικτικά πλέον στό κύριον θέμα: ὁ ἐν ζωῇ Νέος Ὁμολογητής καί ἀρχηγέτης τοῦ ἀντιΟἰκουμενισμοῦ π. Θεόδωρος Ζήσης, τεκμηρειώνει ἀρίστως, καί δή Πατρολογικῶς, τήν ἐν δυνάμει ἀπόφασίν του, εἰς τόν Λέοντα τῆς Ὀρθοδοξίας, τόν Μητροπολίτην Ἐφέσου καί Ἅγιον Μάρκον τον Εὐγενικόν, ὅπου μᾶς ἀποσαφηνίζει καί ἀναδεικνύει γλαφυρῶς, τήν ἀνάλογον ἱεροκανονικήν Ἀποτείχισιν πού διενήργησεν, ὁ ἴδιος ἅγιος Πατήρ, σέ μίαν ἀκριβῶς παρόμοιον περίπτωση, κατά τῶν αἱρετικῶν Λατινοφρόνων τῆς ἐποχῆς του.


Παραπέμπει ὁ καλός Καθηγητής σέ τοῦτο τό πατρολογικόν ῥηθέν:

«Πέπεισμαι γὰρ ἀκριβῶς ὅτι ὅσον ἀποδιΐσταμαι τούτου καὶ τῶν τοιούτων, ἐγγίζω τῷ Θεῷ καὶ πᾶσι τοῖς Ἁγίοις, καὶ ὥσπερ τούτων χωρίζομαι, οὕτως ἑνοῦμαι τῇ ἀληθείᾳ καὶ τοῖς Ἁγίοις Πατράσι, τοῖς Θεολόγοις τῆς Ἐκκλησίας». (ΠΗΓΗ: ὁ Ἅγιος Μάρκος ὁ Εὐγενικός, OPERE VOLUMULI, ΤA ΕΥΡΙΣΚΟΜΕΝΑ ΑΠΑΝΤΑ, Α΄, EDITURA PATERUS, 2009, σελ. 228- 237).


Ὁ π. Θεόδωρος Ζ. ἐδήλωσεν κατά λέξιν τά πιό πάνω, παραφράζωντας ἐπίσης τό ἴδιον ῥηθέν ὡς ἑξῆς: «ὅσον πιο μακρυά εἴμαστε ἀπό αὐτούς, τούς Οἰκουμενιστάς, τόσον πιό κοντά εἴμαστε στον Θεό. Ποιά [ἠ] ἀπομόνωση λοιπόν; Ἔμεινε μόνος του ὁ ἅγιος Μάρκος. Ἔμεινε μόνος του ὁ ἅγιος Μάξιμος…!».


Σέ τοῦτο τό σημεῖον μάλιστα, ὁ π. Θ. Ζήσης, ἔφερε καί ἕνα ἀκόμη ἅλλο ἰσχυρό πατρολογικόν παράδειγμα, μέ τόν ἅγιον Μάξιμον τόν Ὁμολογητήν, πού τόν ἐρωτοῦσε, ὁ καί τότε αἱρετικός Οἰκουμενικός Πατριάρχης, τῆς ἐποχῆς του: «Μέ ποιά Ἐκκλησία εἴσαι; Ποῦ ἀνήκεις ἐσύ; Στήν Κωνσταντινούπολην; Στήν Ἀντιόχεια; Στήν Ἀλεξάνδρεια; Σέ ποιά Ἐκκλησία εἴσαι, ἀφοῦ ὄλες αὐτές, δέχθηκαν τόν Μονοθελητισμό;».


Καί ᾆραγέ, τί και πῶς ἀκριβῶς ἀπαντοῦσεν ὁ μέγας Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητής;

«Ἐγῶ εἴμαι μέ τήν Ἀλήθεια. Διότι ὅπου εἶναι ἡ Ἀλήθεια ἐκεῖ εἶναι καί ἡ Ἐκκλησία. Ὅπου δέν ὑπάρχει ἡ Ἀλήθεια δέν ὑπάρχει Ἐκκλησία».


Ξεκάθαρες καί σταράτες κουβέντες, τεκμηρειωμένες, πού κάνει τούς φλύαρους Οἰκουμενιστάς, νά καταπίνωσι ἀπό περίσσια ἀμηχανία τήν γλώσσα τους. Ὁ αἱρετικός Μονοθελητισμός ἔκ τοτε, κατέκοψεν κυριολεκτικά, τήν γλώσσαν τοῦ ἁγίου Μαξίμου τοῦ καί μεγίστου Ὁμολογητοῦ τῆς Ἐκκλησίας. Σήμερα τί σόϊ σύγχρονες μεθοδείες διενεργῶσι οἱ Οἰκουμενιστές;


Στό διά ταύτα, διαχρονικῶς καί τήν σήμερον: ὁ καί δεινός παραβάτης-μοιχεπιβάτης τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ΑΛΛΑ συνάμα καί ὁ αἱρετίζων σιγονταροΟἰκουμενιστής Μητροπολίτης τῆς Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμος μετά τοῦ Αἱρεσιάρχου πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, τούς ἔκοψαν κυριολεκτικά (τοῦ π. Θεοδώρου Ζήση ἀλλά καί τοῦ π. Νικολάου Μανώλη), ὁμιλίες, συνέδρια, διαλόγους, εἰσηγήσεις, κηρύγματα, κατηχήσεις, τούς ἔβαλαν σέ ἀργία, διά τά περί τοῦ Παπισμοῦ, Οἰκουμενισμοῦ καί τοῦ Σοδομισμοῦ· ὡστόσον, ἐπίσημα ἤ ἀνεπίσημα, διέσπειραν συστηματικά, ἀνυπόστατες καί φροῦδες κατηγορίες, ἀνακατεμένες μαζί μέ τινές ἔωλες συκοφαντίες ἐναντίον τους· ἐνῷ συνάμα προσπαθῶσι ἀμφότεροι (οἱ ἐν λόγῳ «Παναγιώτατοι»),λυσσαλέως, καί μάλιστα ἐτοῦτες τίς ἁγίες ἡμέρες τῶν Χριστουγέννων ἐν ἔτει 2016 μ.Χ., νά τούς φιμώσουν ἤ καί νά τούς κατακόψωσι, ἅπαξ καί διαπαντῶς τήν χρυσοῤῥήμονα πύρηνην καί Προδρομικήν τους γλώσσαν, ὑπό τῆς φοβερᾶς ἀπειλῆς μάλιστα, τινᾶς ΑΔΙΚΟΥ καί ἀντιΚανονικῆς Καθαιρέσεως τούτων τῶν παναξίων Κληρικῶν τῆς Ἐκκλησίας μας.


Προφανῶς, «οἱ Παναγιώτατοι» νηστεύωσι τυπολατρικῶς, τό κρέας, ἑνῷ ταυτόχρονα κατατρώγουσι τίς ζωντανές σάρκες τῶν ἀντιΟἰκουμενιστῶν Κληρικῶν καί Λαϊκῶν. Κατά τά ἄλλα ἤθελαν καί νά ἐπιλύσωσι (!) τό Ζήτημα τῆς Νηστείας στό Κολυμπάριον! Ἡ ἀναξιότης τῶν πανούργων «Ἀρχιερατικῶν» ἐνεργειῶν τους, ἀμφότερων τῶν «Παναγιώτατων Ἐπισκόπων», εἰς ὅλον της τό μεγαλεῖον.


(Περισσότερες ἀντικειμενικές πληροφορίες, δεῖτε ἐδῶ παρακαλῶ μέ τίτλον: ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ: Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ π. ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΖΗΣΗΝ ΚΑΙ π. ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΜΑΝΩΛΗ ΔΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ).


Ὁ πολυαιρετικός παγκόσμιος Οἰκουμενισμός, μέχρι τήν σήμερον, ἐφίμωσεν ὁλοκληρωτικά, καί ἐδιέκοψεν τό χαρισματικά Προδρομικόν καί ἀντιΟἰκουμενιστικόν κήρυγμα ἀπ΄ ἄμβωνος. Ἀπεμάκρυνεν, ἀπειλεῖ ἤ καί διώκει ὕπουλα, πανούργα, ἄμεσα καί ἔμμεσα, ἀπό τίς ἱερές(;) Μητροπόλεις τῶν Ἀρχιοικουμενιστῶν, λόγιους ἀντιΟἰκουμενιστάς Κληρικούς καί Λαϊκούς θεολόγους, πού ὁμιλῶσι, κατά τοῦ ἐωσφορικοῦ Οἰκουμενισμοῦ.


Τότε ἦτο: ὁ Φιλοσοφισμός, ὁ Παγανισμός, ὁ Ἀθεϊσμός, ὁ Ἰουδαϊσμός, ὁ Σοδομισμός, ὁ Γνωστικισμός, ὁ Μοντανισμός, ὁ Ἀρειανισμός, ὁ Εὐνομιανισμός, ὁ Ὠριγενισμός, ὁ Νικολαϊτισμός, ὁ Παυλικιανισμός, ὁ Βογομιλισμός, ὁ Πνευματομαχισμός, ὁ Φιλιοκβισμός, ὁ Φραγκολατινισμός, ὁ Μονοθελητισμός, ὁ Μονοενεργητισμός, ὁ Βαρλααμισμός, ὁ Λουθηρανισμός, ὁ Μονοφυσιτισμός, κ.ο.κ. λοιπά αἱρετικά συστήματα.


Σήμερα εἶναι: μία τρομερά σατανική σύνθεσις, ἤ σύγκρασις, μία συλλήβδην πανσπερμία ἤ καί συνονθύλευμα ὅλων τῶν προειρημένων «ισμῶν» (καί ἄλλων τόσων πού παραλείψαμεν) σέ ἕνα ἀπέραντο ὠκεάνειον σύμπλεγμα ψευδοδοξιῶν, ὁμογενοποιημένο ἤ παγκοσμιοποιημένον θρησκευτικόν κράμα-πορτρέτον, πού ἀποκαλείται συνοπτικῶς, ὡς ὁ Πανθρησκειακός ἤ καί πολύ-αἱρετικός Οἰκουμενισμός/Συγκρητισμός.


Ἀπό τά συνολικά 14 σχεδόν Πατριαρχεία καί Αὐτοκέφαλες Τοπικές Ἐκκλησίες, τά 9 εἶναι σχεδόν ἐξ ὁλοκλήρου προσκυνημένα στόν «Ὀρθόδοξον Οἰκουμενισμόν» καί τήν «Μεταπατερικήν Αἵρεσιν» τῶν Ληστρικῶν Κειμένων τῆς Κρήτης, ὅπου ὀργανώθησαν καί ἐπεβλήθησαν ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΑ ὑπό τοῦ νεοΦαναριώτου πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου.


Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἑλλάδος, προπαγανδίζει καί ἐξαγοράζει στά μουλωχτά καί ἀδιακρίτως «ψήφους σιωπῆς». Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Κύπρου, τυραννεύει, δέρνει, διατάζει, προπαγανδίζει, ἀπειλεῖ, φοβερίζει, ἀδιακρίτως θεούς καί δαίμονες, καί ὑπογράφει στά μουλωχτά «ἀντ΄Αὐτῶν» τῶν γνωστῶν «χρήσιμων ἡλιθίων» πού ἐσυμμετείχαν, ὡς μή ὤφειλαν, στό προμελετημένον φιάσκον τοῦ Κολυμπαρίου. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀλβανίας, προπαγανδίζει καί συναινεῖ, ἀδιακρίτως, μέ τήν «Μεταπατερική Συνοδικότητα». Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Κρήτης, προπαγανδίζει ἀδιακρίτως, ἐνῷ νοσταλγεῖ τά ἀλησμόνητα φοιτητικά του χρόνια στήν Θεολογική Σχολήν τῆς Χάλκης μετά τοῦ πατριάρχου Βαρθολομαίου. Ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων, ἐκδιώκει, ἀδιακρίτως, πᾶν ῥωμαλέον ἀντιΟἰκουμενιστήν Μοναχόν ἀπό τούς Ἁγίους Τόπους, διότι ξεπουλεῖ «διακριτικῶς» ἄνευ Συνοδικῆς διαγνώμης τήν Ἐκκλησιαστικήν Περιουσία τοῦ Πατριαρχείου μας. Ὁ κρητικός Πατριάρχης Ἀλεξανδρείας, προπαγανδίζει ἀδιακρίτως, τήν Ληστρικήν Σύνοδον, μιᾶς καί διεξήχθην στήν Κρήτη. Ὁ Βατοπαιδινός τῆς Λεμεσοῦ, διαμαρτύρεται μέν δικαίως μετά τινάς ἐπιστολῆς, ἔπειτα σιωπεῖ(;!) περιέργως, ἐτεροχρονισμένα δέ ὑποτάσσεται καί συμμετέχει, ὥς ἕνα ἀκόμη ἀνδρείκελον τοῦ Ἀρχιεπισκόπου, λές καί δέν εἶναι αὐτεξούσιος Ἐπίσκοπος καί Γέρων τῆς Λεμεσοῦ.Ὁ Σταυροβουνιώτης Τριμυθοῦντος, ἐγκαταλείπει στά μουλωχτά τήν Ληστρικήν Σύνοδον τῆς Κρήτης, χωρίς κἄν νά μᾶς ἐπεξηγεῖ, εἴτε τόν λόγον τῆς συμμετοχῆς του, εἴτε τόν λόγον τῆς αἰφνιδιαστικῆς του ἀποχώρησις, εἴτε διά τόν λόγον παντελοῦς ἔλλειψις Ποιμαντικῆς ἐνημερώσεως, διά το μείζον Ζήτημα τοῦ ἀνελέητου προσηλυτισμοῦ τῶν νεοΚυπρίων, ὑπέρ τῶν ἀποφάνσεων τῆς Ληστρικῆς Συνάξεως. Μιά ἀπ΄ τά ἴδια καί ὁ Μόρφου Νεόφυτος, πού ὑποτείθεται, ὅτι εἶναι ὁ φόβος καί ὁ τρόμος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου. Κατά τά ἄλλα ὅλοι αὐτοί, διατείνονται θεωρητικῶς μέσῳ τοῦ ἀκατάσχετου φλυαρίζειν, ὡς παραδοσιακοί Ἱεράρχες, καί πνευματικοί ἀπόγονοι μεγάλων Γερόντων. Οἱ ἅγιοι Γέροντες, ἔρχοντα σε σύγκρουση με το Φαριζαϊκόν κατεστήμενον, ἐνῷ ὥς γνωστόν ἀπειλούσαν, προειδοποιούσαν, καί τέλος ἐφήρμοζαν τήν κατάλληλον στιγμήν τήν Κανονικήν Διακοπή τοῦ Μνημοσύνου ἀπό τῶν αἱρετικῶν Πατριαρχῶν καί Ἀρχιεπισκόπων. Στήν Κύπρο μας, ἐπικρατεῖ ἕνα παράδοξον μπάχαλον, σημαίνων βραχυκύκλωμα, ἐξ αἰτίας τῶν δειλῶν ἤ καί θρασύδειλων Ἐπισκόπων μας.


Στήν Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ἰσοπεδώνει τά πάντα ἕνας χαμερπῆς Δήμαρχος καί ὀπαδός τοῦ Σοδομισμοῦ, μέ τήν ἄτιμον ἀνοχήν τοῦ Θεσσαλονίκης κ. Ἄνθιμου καί τῆς χλιαρῆς (ἄνευ)Ἐπιστασίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους· ἐπίσης μᾶς ῥιμάξανε τήν Θεολογικήν Σχολήν τοῦ Α.Π.Θ. οἱ ΚΑΙΡΟΣκόποι καί Ἰσλαμολάγνοι Καθηγητάδες. Μᾶλλον ἅπαντες οἱ Θεολογικές Σχολές τοῦ κόσμου, εἶναι δηλητηριασμένες, ἀπό τό ναρκωτικόν καί τοξικόν ἀέριον τῆς παπόδουλης Οἰκουμενιστο-χαϊβαΐνης ἤ καί νεοΒαρλααμο-κοκαΐνης. Διαλέγετε καί παίρνετε μεταξύ «σκληρῶν» ἤ καί «ἐλαφρῶν» θεολογο-Ναρκωτικῶν. Τό ἀποτέλεσμα θά εἶναι τό ἴδιον!


Γι΄ αὐτόν ὅλον τόν πολυδαίδαλον Θεολογικόν λόγο, πού δέν εἶναι ἀπλά μόνον ἕνας, ὁ μάχιμος Ὁμολογητής καί Πατρολόγος Καθηγητής π. Θεόδωρος Ζήσης, ἐξήγγηλεν τελεσίδικα, κατά λέξιν, ὅτι: «ἤ μόνος ἤ μετά ἄλλων, ἐγῶ πλέον δέν κάνω πίσω! («καί μεῖς τό ἴδιον!!», βοῶσιν οἱ πανἄξιοι Ἐνορῖτες καί Μαθητές του μέ ἠχηρόν καί πηγαίον χειροκρότημα)· ἀλλά συνάμα τους τό ἐξεκαθάρισεν, ὅτι: «δέν εἶναι κανένας ὑποχρεωμένος νά μέ ἀκολουθήσει… ἐγῶ δέν θέλω νά ὑποχρεώνω ἀνθρώπους νά μέ ἀκολουθοῦν, ὅποιος θέλει ἀκολουθεῖ, ὅστις θέλει…», ἀντέταξεν, ὁ Λογικός καί Καλός Ποιμένας.


Οἱ Ἁγιαντωνῖτες ἀδελφοί, μητέρες, πατέρες, παπποῦδες καί γιαγιᾶδες, πράγματι ζῶσιν μεγάλες ἱστορικές Ἐκκλησιαστικές στιγμές, στιγμές πού δύναται ὁ κάθε νόρμαλ Χριστιανός νά τίς ζηλεύει. Ζήλεια διά τόν ἔνΘεο ζῆλον τους. Οἱ «300 τοῦ Λεωνίδα» προετοιμάζονται διά τινά μετωπικήν σύγκρουσιν κατά τῆς αἱρετίζουσας Ἐκκλησιαστικῆς Ἀρχῆς των! Ἡγούνται αὐτοί οἱ πάγκαλοι ἄνθρωποι μετά τοῦ ἱεροπρεποῦς Ποιμένος τους, μία μικρή μέν ἀλλά σημαντική δέ Κοινότητα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Θεσσαλονικέων· μία θερμο-πυρηνικά μάχιμη Ἐνορία, ὡς ἐπόμενοι καί γνήσιοι Ἰσραηλῖτες, διά τήν «Μεγάλην Ἔξοδον», ἀπό τήν νεοΦαναριώτικην καί Ἐπισκοπομονιστικήν, ἐξάπαντος Συγκρητιστικήν αἰχμαλωσίαν, πού διαβιοῦμεν ἅπαντες, λίγο ἤ πολύ ὅλοι μας, ἀνά τήν ὑφήλιον.


Ἐπίσης, σύμφωνα μέ ἔγκυρες (ἀλλά μή ἐπαληθεύσιμες) πληροφορίες, μᾶς λένε, ὅτι: ἐπιπρόσθετα μέ τήν Ἐνορία τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Θεσσαλονίκης, ἕνα ἤ δύο ἤ τρία (μπορεῖ και τέσσερα) συγκεκριμένα Μοναστήρια ἤ Ἡσυχαστήρια, πρόκειται νά ὑποστηρίξουν, τήν πολυδύναμα βροντερή, καί ἐξάπαντος Ἱεροκανονικήν Ἀποτείχιση τοῦ ἀντιΟἰκουμενιστοῦ Πατρολόγου παπαΘόδωρου Ζήση μετά τῆς Ἁγιαντωνίτικης συνοδίας αὐτοῦ. Ὅμως προσωπικά θεωρῶ, ὅτι ἀκόμη καί μόνον ἕνα Μοναστήριον ἤ Ἡσυχαστήριον νά εἶναι, εἶναι ἕνας ἄκρως σημαντικώτατος καί ἰσχυρός παράγων ὥστε νά ἀκολουθήσωσιν ἑτεροχρονισμένα καί ὑπόλοιποι πού προβληματίζωσι σοβαρά τοῦτην τήν ἐνέργειαν. Συνεπῶς, ἤρθεν μᾶλλον ὁ καιρός, πού τά πράγματα πρέπει νά γίνωσι, πολύ δύσκολα, γιά τούς Οἰκουμενιστάς. Ἀρκετά ὑπέφερεν ὁ κάθε ἀντιΟἰκουμενιστής ἀθλητής.Ἔσπειραν οἱ πρώτοι, αἱρέσεις; Ἀδιαμφισβήτητα! Νά εἶναι ἔτοιμοι λοιπόν, γιά νά θερίσωσιν, τήν ἀναμάρτητον ὀργήν τοῦ Θεανθρώπου καί Κυρίου τῆς Δόξης· διά τῆς Χριστοηθοῦς Ἀποτειχίσεως· τουτέστιν τῆς ἔμπονης, πυρηνικῆς καί προσευχητικῆς ἐνεργείας, ἤ και κραυγαλέας διαμαρτυρίας τοῦ Λαοῦ Του κατά τῶν παντοειδῶν αἱρετικῶν καί λυκοΠοιμένων τῆς Ἐκκλησίας.


Μερικές ἄλλες πληροφορίες, καί πᾶλιν μή ἐπιβεβαιωμένες, μᾶς ἐσφύρηξαν, ὅτι πέραν τῶν προειρημέννων ἰσχυρῶν δυνάμεων, θα ἐξαγγέλωσι τινά Διακοπήν Μνημοσύνου, (ἀμφότερων τῶν κακοδοξούντων νεοΦαναριωτῶν Ἱεραρχῶν) καί δύο, τρεῖς ἤ και τέσσερις ἀκόμη, ἐπιπρόσθετες ἐνορίες τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, ὡς ὑψηλόν δείγμα τινάς φιλαδέλφου ἐμπιστοσύνης καί τιμητικῆς ἀγάπης πρός τόν π. Θ. Ζήση μετά τῶν σύν αὐτῷ.


Εικάζομεν, ὅμως καθόλου αὐθαίρετα: ὅτι πρόκειται γιά ΔΥΟ σχεδόν σίγουρες (καί μία τρίτη οἱ Ἁγιαντωνῖτες) καί σύμφωνα με τά μέχρι στιγμῆς ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ δεδομένα, ὁ μόνος πού εἶναι μία ῥωμαλέη καί ἐπόμενη ἡγετική φυσιογνωμία καί πιστόν πρωτοπαλίκαρον τοῦ Ζήση, εἶναι ὁ ἀντιΟἰκουμενιστής παπαΝικόλαος Μανώλης.


Ὁ ὁποῖος, εἰρήσθω ἐν παρόδῳ προειδοποίησεν αὐστηρῶς σέ μόλις πρόσφατον ἀνοικτήν Ἐπιστολήν πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν μέ τά ἑξῆς καθόλα ἀντικειμενικά στοιχεία:


«Για μας όλους τους παραδοσιακούς πιστούς, δε θα μένει, παρά η μόνη διέξοδος, η τελευταία μας δυνατότητα ευλογημένης αντίδρασης, η διακοπή του μνημοσύνου όσων ιεραρχών και πατριαρχών θα δεχτούν τις αποφάσεις της Κρήτης. Χιλιάδες κληρικοί και μοναχοί, πλήθος λαού, θα οδηγηθούμε στην αποτείχιση και τότε θα είναι πολύ αργά...»

Ὁ παπαΝικόλαος Μανώλης, κατά την προσωπικήν ἄποψίν μας, εἶναι ἕνας ἐκ τῶν ὁλίγων Κληρικῶν πού δύναται νά ἡγηθεῖ, ἀλλά και νά ἀκολουθήσει τόν Πατρολόγον μέντορά του, δυναμικῶς, πρός τήν Μεγάλην Ἔξοδον διά τῆς Ἱερᾶς Ἀποτειχίσεως. Ὁ παπαΝικόλας διαθέτει χιλιάδες πνευματικοπαίδια, διότι διακόνησε ἦδη σε δύο μεγάλες Ἐνορίες. Οἱ Προφητηλιῶτες κυρίως, θεωροῦμεν, ὅτι εἶναι ἀρκετά ὥριμοι πλέον, ὥστε να ἀκολουθήσουν τόν παπαΝικόλαον. Ἀλλά ὁ ἴδιος, διακονεῖ, ἐπάνω στήν Τριανδρία στόν Ἅγιον Σπυρίδωνα, μέ ἐξαναγκαστικήν δυσμενήν μετάθεσιν ἀπό τόν Θεσσαλονίκης καί τά κοπέλλια του. Ποιό κάτω προσκομίζω διαδικτυακά ἀντικειμενικά τεκμήρεια, πού ὁδηγῶσι, μέ μαθηματική ἀκρίβεια στό σημαντικόν Θεολογικόν συμπέρασμα, ὅτι πράγματι ὁ Πρωτοπρεσβύτερος παπαΝικόλαος Μανώλης κ.ἄ. εἶναι πανέτοιμοι διά την ἡρωϊκήν καί Μεγάλην Ἔξοδον.


Τί τό ἤθελες ἅγιε Θεσσαλονίκης νά σπείρεις διωγμοῦς, πόνο, ὁδύνη, θλῖψεις καί τυφῶνες στό ποίμνιόν σου; Ἤρθεν ἡ κατάλληλως στιγμήν Σεβασμιώτατε, γιά νά θερίσεις παρέα μέ τούς σφουγκωκολάριους αὐλικούς σου, τινά ἀπροσμέτρητον ἱερόν τσουνάμιν… ἐτοιμαστεῖτε καλοῦ-κακοῦ καί θά τό δεῖτε... πανικόβλητοι! Ὁ Θεσσαλονίκης, προτοῦ ἀναχωρήσει ἀπό τοῦτον τον κόσμον, φαίνεται τοῦτο πού φοβάται, τελικῶς, θά τό πάθει! Σκεφθεῖτε τί πρόκειται να γίνει, φίλοι/ες, ὅταν μία καλή πρωΐα, νά ἐξαγγελθῶσι ἀμέσως ἤ καί σταδιακῶς, ἀπό Τρεῖς ἤ Τέσσερις καί βάλε Ἐνορίες τῆς Θεσσαλονίκης, ἡ κανονική Διακοπή Μνημοσύνου τοῦ κ. Ἀνθίμου και τοῦ κ. Βαρθολομαίου!....


Ἡ «Θεωρία τοῦ Χάους», ἔμπροσθεν τῆς ἐμπειρικῆς Θεοδρομίας διά τῆς Ἀποτειχίσεως τοῦ «Ἐκκλησιολογικοῦ Χάους», μοιάζει μέ ἐκείνο τό νεογέννητον καί τυφλόν γατάκι ἔμπροσθεν τινός πειναλέας τίγρεως.


Ἐν κατακλείδι, ἀπό ἀνέκαθεν σέ τέτοιες ἱστορικές στιγμές, κάποιος μεμονωμένος πλήν σημαντικός ἡγήτορας, ὄφειλεν νά κάνει τήν ἀρχήν· πιό κατάλληλον πρόσωπον νομίζομεν ἀπό τόν πατέρα Θεόδωρον τόν Νέο Στουδίτην δέν θά εὐρίσκαμεν. Διότι πέραν ἀπό ἔγκριτος Καθηγητής τοῦ Πανεπιστήμιου, εἶναι καί ἄξιος Κληρικός τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Διό καί κανένας ἐν δυνάμει καθαιρεμένος καί ἀνάξιος Φαριζαῖος, Μητροπολίτης ἤ καί Πατριάρχης, δέν δύναται νά τόν καθαιρέσουν, ἤ καί ἐξωεκκλησιάσουν. Διότι ἀπλούστερα, οἱ ἐν λόγῳ ἀκατονόμαστες καί προβατόσχημες ἀλεποῦδες, ἐκεῖνες οἱ ἔχιδνες, οἱ μωροί καί τυφλοί, ἀπωλέσασι τήν Ἀλήθεια. Συνεπῶς ἡ ἀλήθεια να λέγεται, ἅπαντες Κλήρος καί Λαός, βρισκώμεθα πλέον ἐνώποιον τινός Ἐκκλησιαστικοῦ διλλήματος… διαλέγετε καί παίρνετε.


Ὁ π. Θεόδωρος Ζ. προφανῶς, δέν πρόκειται νά ἀπαντήσει ἀμέσως, στίς τελεσίδικες ἀπειλητικές ἐπιστολές τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἀνθίμου καί τοῦ πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου. Θά τους ἀπαντήσει μᾶλλον, μετά τίς ἑορτές τῶν Χριστουγέννων. Δηλαδή: ἀναμένουμεν πρώτιστα, τίς Ἀντιρρητικές ἀπαντήσεις τοῦ Ζήση, κατά τῶν ἀξιοθρήνητων ἐπιστολῶν ἐκ τῶν δύο δικτατορίσκων ταγῶν μας· καί σέ κατοπινόν στάδιον τήν ἐπίσημον προκήρυξιν τῆς Κανονικῆς Διακοπῆς τοῦ Μνημοσύνου των. ᾎραγέ νά ἀναμένουμεν καί εἰδικόν ἐπίσημον γράμμαν, κατά τῶν μεγαλοσχήμων λυκοΠοιμένων, ὑπογεγγραμένον κυρίως ἀπό ἅπαντες τοῦς Ἁγιαντωνῖτες καί Προφητηλιῶτες; Μήπως θά πρέπει νά ἀρχίσωσι νά καταγράφονται, ἀριθμητικῶς ἀλλά καί ὀνομαστικῶς, τό ὅλον ποίμνιον τοῦ πατρός Θεοδώρου και πατρός Νικολάου, πού πρόκειται νά τούς ἀκολουθήσωσι, ἀβίαστα καί αὐτεξούσια, πρός τήν ἱερά Ἀποτείχιση;


Ἔτσι λοιπόν, ἐπειδή κορυφοῦται καί γιγαντώνει ὁλονῶν μας ἡ ἐν ἐξελίξει ἀγωνία, γι΄ αὐτό τόν λόγον, προλαμβαίνωσι (;!), οἱ κακοδοξοῦντες πρωταγωνιστές, νά κάνωσι καί δεύτερες ἀλλά καί τρίτες σκέψεις, περί τά προμελετημένα καί ῥαδιουργᾶ πολιτικάντικα παίγνειά τους. Ὑφίστατο κύριοι, καί ὁ ἀνεκτίμητος δρόμος τῆς ἐν Χριστῷ Μετάνοιας, διαφορετικά τί ψυχήν θά παραδώσετε στόν ἐνσαρκωμένον Κύριον; Ἀλλά ξεχάσαμεν, ὅτι οἱ κακόδοξοι «ἐν Χριστῷ» καί «Ὀρθόδοξοι Μονοφυσῖτες» «εἶναι καθ΄ὅλα ὀρθόδοξοι», σάν καί τοῦ λόγου Σας, ἔτσι; Εἶναι ἔτσι, ἤ δέν εἶναι ἔτσι;


Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Ὀρθόδοξος Θεολογῶν


ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΤΕΚΜΗΡΕΙΑ:


1. Θεόδωρος Ζήσης (Πρωτοπρεσβύτερος), Ἱερά Διακοπή Μνημοσύνου κατά τινῶν Αἱρετικῶν ψευδοἘπισκόπων καί ὁ ΙΕ΄ ἱ. Κανών τῆς Ἁγίας Πρωτοδευτέρας Συνόδου, (Είσαγωγή), [ΒΙΝΤΕΟ 2016].mp4.


2. Θ. Ζήσης, Ἱερά Διακοπή Μνημοσύνου κατά τινῶν Αἱρετικῶν λυκοΠοιμένων (Κριτική κατά τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου), (Β΄ Μέρος), [ΒΙΝΤΕΟ].


3. Τοῦ Αὐτοῦ, Ἡ Εἰσήγησις τοῦ Ἀρχιοικουμενιστοῦ Μητροπολίτου Σερρῶν κ. Θεολόγου στήν Δ.Ι.Σ. περί τῆς Ληστρικῆς Συνόδου τῆς Κρήτης, [ΒΙΝΤΕΟ].


4. Τοῦ Αὐτοῦ, Νεώτερες ἐξελίξεις γιά τό ΨΕΥΔΕΣ Δελτίον Τύπου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, [ΒΙΝΤΕΟ].


5. Τοῦ Αὐτοῦ, Ἀπάντησις κατά τοῦ Οἰκουμενιστοῦ Πατριάρχη [ΒΙΝΤΕΟ].


6. Τοῦ Αὐτοῦ, Ἀπάντησις κατά τοῦ Οἰκουμενιστοῦ Πατριάρχη, Μέρος Β΄, [ΒΙΝΤΕΟ].


7. Τοῦ Αὐτοῦ, Θεολογική Ἡμερίδα κατά τῆς Ληστρικῆς Συνόδου, [ΒΙΝΤΕΟ].


8. Νικολάος Μανώλης (Πρωτοπρεσβύτερος), Ξεκάθαρη ἀπάντησις στόν Μητροπολίτην Θεσσαλονίκης, [ΒΙΝΤΕΟ].


9. Ν. Μανώλης, Ἡ Δικτατορία στήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου, [ΒΙΝΤΕΟ].


10. Τοῦ Αὐτοῦ, «Κάτω τά χέρια ἀπό τον π. Θεόδωρον Ζήσην», [ΒΙΝΤΕΟ].


11. Τοῦ Αὐτοῦ, Προφητείες γιά τούς ἱερωμένους τῶν Ἐσχάτων Χρόνων, [ΒΙΝΤΕΟ].


12. Τοῦ Αὐτοῦ, Οἱ ἀνόητες ἐνέργειες τῶν σύγχρονων ἱερωμένων, [ΒΙΝΤΕΟ].


13. Τοῦ Αὐτοῦ, Νά ὑπακούμεν σέ ὅλους τούς Ἐπισκόπους; [ΗΧΗΤΙΚΟΝ].


14. Ὁ Μητροπολίτης Ἄνθιμος ἀπειλεῖ μέ ΑΔΙΚΟΝ Καθαίρεση τους ἀντιΟἰκουμενιστάς Κληρικούς π. Θεόδωρο Ζήσην καί τόν π. Νικόλαο Μανώλην.