Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 2016

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Π. ΝΟΥΝΗΣ, ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΑΝΘΙΜΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ ΔΥΟ ΤΙΝΩΝ ΝΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΑΝΘΙΜΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΣ ΔΥΟ ΤΙΝΩΝ ΝΕΩΝ ΟΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΛΗΡΙΚΩΝ

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη

Δεῖτε παρακαλῶ ἐδῶ, ἐδῶ καί ἐδῶ σέ PDF, Docs καί Google Drive.


Σεβασμιώτατε κ. Ἄνθιμε, εὐλογεῖτε!


Ἔχω πληροφορηθεῖ ἀπό τό διαδίκτυον, ἀπό το μάχιμον Ἐκκλησιαστικόν Ἱστολόγιον «ΚΑΤΑΝΥΞΗ», ὅτι μόλις ἀπεστείλατε δύο προειδοποιητικές καί δῆθεν Ἐπισκοπικές Ἐπιστολές, πού ἐξ ὅσον φαίνεται τό πράγμα μᾶλλον πρόκειται διά φοβερές καί ἀπειλητικές ἐπιστολές, πρός τούς λίαν ἀγαπητούς καί ἐκλεκτούς δύο πανάξιους Πρωτοπρεσβυτέρους τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας!...


Διά μέσῳ τῶν ἀπαράδεκτων Ἐπιστολῶν Σας, ἀπειλεῖτε μέ ἔμμεσον, ἤ ἄν θέλετε νά εἴμεθα εἰλικρινεῖς μεταξύ μας, ἐμμέσως πλύν σαφῶς με τινά ἄμεσον Καθαίρεσιν, τούς λόγιους Κληρικούς: π. Θεόδωρον Ζήσην καί π. Νικόλαον Μανώλη, ἐξ αἰτίας, καί κατά πρῶτον, τοῦ πολυσήμαντου συστηματικοῦ καί ἰσχυροῦ Ποιμαντικοῦ καί Κατηχητικοῦ ἀντιΟικουμενιστικοῦ ἀγῶνος πού διενεργῶσι Δικαίως καί Εὐαγγελικῶς, κατά τῆς πολυαἱρεσέως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ· καί κατά δεύτερον, διά τινές ἀναπόδεικτες καί δῆθεν ἀντιΚανονικές ἐνέργειές πού -σύμφωνα μέ τήν ἰδικήν σας ἤ καί ἄλλων ὑποκειμενικήν ἄποψιν- τάχα μου διέπραξαν.


Εἰρήσθω ἐν παρόδῳ νά Σᾶς ὑπενθυμίσω, καί μάλιστα ἀπό ἰδικῆς Σας παρελθοντικῆς ΔΗΜΟΣΙΟΥ καί Ἐγγράφου Ἐπιστολῆς πρός τήν Ἐκκλησιαστικήν Ἐφημερίδα τοῦ «ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΤΥΠΟΥ» (20 Φεβρουαρίου 2015, Ἀριθμός Φύλλου 2058), ὅτι ἐδιετυπώσετε ἀνάμεσα σε πολλά ἄλλα παράδοξα καί τοῦτον ἀκριβῶς το ἀποτρόπαιον, κατά λέξιν, ὅτι: «… οὐδέποτε ἠσχολήθη μέ τό θέμα τοῦ Οἰκουμενισμού, οὔτε τοῦ Ἄντιοικουμενισμοῦ…»!...


Ἔτσι λοιπόν, μέχρι στιγμῆς μέ τά πιο πάνω ἀμυδρᾶ καί ἐλάχιστα ἀντικειμενικά δεδομένα, μᾶς προκύπτωσι τά ἑξῆς σημαντικά ῥητορικά καί κριτικά ἐρωτήματα, συγκριτικῶς, μέ τήν συγκεκριμένη ἐπιστολήν σας πρός τόν «Ο.Τ.» καί τήν μόλις πρόσφατην ἀπειλητικήν καί τελεσίδικον προειδοποίησιν Σας διά τινῶν ἐπιστολῶν γιά ἐπικείμενην καθαίρεσιν ἀμφότερων τῶν δύο ὀρθοδόξων Ὁμολογητῶν Κληρικῶν καί Πρωτοπρεσβυτέρων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης.


Τά ἐρωτήματα πού προκύπτωσι εἶναι τά ἑξῆς:


1. Ἀσχοληθήκατε ἐν τέλει, ὡς Ἐπίσκοπος τῆς Ἐκκλησίας, μέ τό Ζήτημα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ναί ἤ ὄχι;


2. Καί ἄν ὄχι, ἀκόμη νά ἀσχοληθεῖτε, πότε ἀκριβῶς ἔχετε σκοπόν νά ἀσχοληθεῖτε Σεβασμιώτατε;


3. Μήπως μετά θάνατον; Μήπως κατά τήν Δευτέρα Παρουσία; Μά ἀφοῦ ὡς γνωστόν, μετά θάνατον, οὔκ ὑφίστατομετάνοια. Ἤ μήπως, ὑφίστατο διά τούς Μητροπολῖτες;


4. Ἄν ὅμως ἀσχοληθήκατε, τελικῶς, δύνασθε ἐπί τέλους νά μᾶς πληροφορήσετε τήν ἄποψιν τῆς Ἐκκλησίας ἐπί τοῦτον τό θεολογικόν θέμα;


5. Ἀφοῦ διακηρύττετε πρωΐν μεσημέρι βράδυ, ὅτι «Ἐκκλησία» εἶναι ὁ κάθε Ἐπίσκοπος, πῶς εἶναι δυνατόν σέ Ἐπίσκοπον νά ὑφίστατο θεολογική ἄγνοια γιά τοῦτο τό ἀκανθῶδες Θεολογικόν Ζήτημα;


6. Ἐπίσης: γράψατε συνάμα, ὅτι οὔτε κἄν ἀσχοληθήκατε μέ τό ἀντίθετο θεολογικό ζήτημα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἐκείνο τοῦ ἀντιΟἰκουμενισμοῦ. Ἀληθεύει, ναί ἤ οὔ;


7. Ἀψευδεῖς πληροφορίες, μᾶς λένε ἄλλα ὅμως, ὅτι πράγματι ἀσχοληθήκατε μέ τόν ἀντιΟἰκουμενισμόν, διότι συμμετείχατε μάλιστα σέ τινά ἀντιΟἰκουμενιστικήν καί ἀκαδημαϊκήν Θεολογικήν Ἡμερίδα, συνεπῶς συλληφθήκατε, ὅτι ὡς Κληρικός, ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΣ καί ΔΗΜΟΣΙΑ, ψευδολογήσατε.


8. Εἶναι ἔτσι τά πράγματα ἤ δέν εἶναι ἔτσι;


9. Ὅταν ψευδολογεῖ εἷς Κληρικός, προνοεῖτο ἤ ὄχι, τινά κανονική καθαίρεσις;


10. Οἱ δύο Πρωτοπρεσβύτεροι Κληρικοί Σας, ψευδολογῶσι κάπου διά τό μείζον Ζήτημα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ; Ναί ἤ ὄχι;


11. Ἐν τέλει, ἀσχοληθήκατε μέ τόν Ποιμαντικόν καί ὀρθόδοξον ἀντιΟἰκουμενισμόν ἤ ὄχι;


12. Ἄν ναί, γιατί ᾆραγέ δηλώσατε, δημόσια καί ἀντικανονικῶς, τέτοιον σοβαρόν ψευδολόγημα;


13. Ἄν ὄχι, γιατί τότε ἀσχολεῖσθε καί ἐπιμένετε νά καθαιρέσετε δύο ῥωμαλέους καί ἐξαιρετικούς ὀρθόδοξους ἀντιΟἰκουμενιστάς;


14. Ἀφοῦ, σύμφωνα μέ ἰδικήν Σας δημόσιον καί σοβαρήν δήλωσίν στόν «Ο.Τ.», ἔχετε διατυπώσει, ὅτι: οὐδέποτε ἀσχοληθήκατε μέ τόν ἀντιΟἰκουμενισμόν. Λογικῶς σκεπτόμενοι, προφανῶς καί δέν διαθέτετε ἐκείνα τά ἀπλανῆ καίὀρθόδοξα, ἐξάπαντος ἐπισκοπικά ἤ καί γνωσιολογικά διερευνητικά κριτήρια, ἵνα Ἐσεῖς εἰδικῶς, κρίνετε, δικάσετε καί ἐν τέλει καταδικάσετε ἐπί την ἐσχάτην τῶν ποινῶν, ἔντιμα, ἀνιδιοτελῶς καί δικαίως, τούς συγκεκριμένους δύο ἀντιΟἰκουμενιστές Κληρικοῦς Σας.


15. Ἔχωσιν ἔτσι τά πράγματα ἤ μήπως ἐδιεσαλεύθην τό λογικόν μας;


16. Ἕνας Δίκαιος καί ἀμερόληπτος Δικαστής, ἵνα κρίνει ἀμερόληπτα καί ἀντικειμενικά, δέν πρέπει νά γνωρίζει σέ βάθος τήν δικάσιμον ὑπόθεσιν;


17. Πῶς τότε θά κρίνεται, ἀμερόληπτα τούς ἀντιΟἰκουμενιστές Κληρικούς, ὅταν διακηρύττετε δημόσια, ὅτι ἀγνοεῖτε παντελῶς τόσον τό Ζήτημα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ὅσον ΚΑΙ ἐκείνο τοῦ ἀντιΟἰκουμενισμοῦ;


18. Δέν εἶναι μέγα ἀντιΚανονικόν ὁλίσθημα, ἡ ἄγνοια, περί τοῦ Συγκρητισμοῦ/Οἰκουμενισμοῦ;


19. Δέν εἶναι ἀντιΚανονικόν ὁλίσθημα, ἡ βαθύτερη ἄγνοια περί τήν Πίστην μας;


20. Ἄν ὅντως εἶναι σημαίνων ὁλίσθημα Σεβασμιώτατε, τότε πῶς ἐνῷ συμφωνεῖτε ἐν ἔργοις καί πράγμασιν μετά τόν Οἰκουμενισμόν, ἀλλά συνάμα καί μέ τίς κακόδοξες ἐνέργειες τοῦ Οἰκουμενιστοῦ Πατριάρχη μας, δύνασθε νά κρίνετε ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΑ, τούς πολέμιους αὐτοῦ τοῦ ἀλητήριου Οἰκουμενισμοῦ, τούς Κληρικούς Σας ἀντιΟικουμενιστάς;


21. Ἤ μήπως, καί ὅλως ξαφνικά, ἐλάβατε τινά θείαν (!) ἤ καί δαιμονικήν ἔμπνευσιν, καί διά τήν «ἔξ ἄνωθεν» (διαταγήν καί προτροπήν ἐκ τοῦ φατριάρχη κ. Βαρθολομαίου) ἐπιτακτικήν καί ἄμεσον καθαίρεσιν τῶν λογίων Κληρικῶν Σας, θυμηθήκατε και εὐρήκατε, τήν πρωτέραν ἀπωλεσθῆσαν ἀντιΟἰκουμενιστικήν γνωσιολογίαν σας;


22. Τοῦτο τό περισπούδαστον «Θαύμα» (sic), πρέπει ἤ ὄχι, νά ἑορτάζεται κάθε χρόνον ὡς «τό Θαύμα τῶν Κολλύβων»;


23. Πῶς εἶναι δυνατόν, τέτοιος σπουδαῖος καί τρανός Μητροπολίτης, καί ἄνθρωπος πατριώτης, νά περιπίπτει σέ τέτοια σωρηδόν καί λογῆς λογικά σφάλματα, πολλῷ μᾶλλον ΚΥΡΙΩΣ Θεολογικά καί ἀντιΚανονικά ὁλισθήματα;


24. Ὑφίστατο Σεβασμιώτατε, ἀγνῆ ἄγνοια, σέ Ζητήματα Πίστεως;


25. Συνεπῶς, πῶς δύνασθε νά δικάζετε, καί νά εἴστε μάλιστα (παν)ἔτοιμος, νά καταδικάσετε, ἀθώους Κληρικούς ὅταν ἡ ἐξαγγελθῆσα ἄγνοια σας στά περί τοῦ κακόδοξου Οἰκουμενισμοῦ και τοῦ ὀρθοδόξου ἀντιΟἰκουμενισμοῦ, δέν εἶναι καί τόσον ἀγνῆ;


26. Ἔν τέλει, ᾆραγε, εἴσθε πράγματι ὑπαρξιακά καί ψυχολογικά πανέτοιμος, νά θερίσετε, τινές θύελλες καί τυφῶνες, βροντές ἐπικείμενων οἰκουμενικῶν διαμαρτυριῶν, ἀκόμη καί μετά θάνατον Σᾶς, μετά ἀπό τό εἰδεχθές καί προμελετημένον καί ῥαδιουργώτατον καί ἐν ἐξελίξει ἀνουσιούργημαν Σας;


Καί ἀναντίρρητα λόγῳ τοῦ ὅτι προκύπτωσι τά πιό πάνω πολυσήμαντα κριτικά, ἤ ἄν θέλετε, καί ῥητορικά μᾶλλον ἐρωτήματα, μνημονεύω τόν Μέγα Θεολόγον τοῦ 4ου αἰ. τόν Ἅγιον Γρηγόριον τόν Ναζιανζηνόν ὅταν ἔγραφε θεοπνεύστως γιά τέτοιες θλιβερές περιπτώσεις:


«Καί ὅ τούτου πονηρότερον , παιδεύειν ἄλλους· πεπιστευμένον τόν μηδέ τῆς οἰκείας ἀμαθείας ἐπαισθανόμενον» (ΕΠΕ, Τόμος 1ος,σελ. 138).


Α΄. Σᾶς ὑπενθυμίζω Σεβασμιώτατε κ. Ἄνθιμε, ὅτι στίς 28 Νοεμβρίου 2014, ἔγραφον, διαδικτυακῶς καί στυλιτευτικῶς, ἑναντίον τῆς καθόλα προσβλητικῆς, ἀπαξιωτικῆς καί ἀσεβοῦς ἐνεργείας Σας, ἕναντι τοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου Ὁμοτίμου Καθηγητοῦ μας π. Θεοδώρου Ζήση· ἡ ὁποῖα προβλήθηκε μάλιστα καί διαδικτυακῶς, σέ παγκόσμιον ἐμβέλειαν καί σέ ἀπευθείας μετάδοση στίς 26 Νοεμβρίου 2014 {Δεῖτε παρακαλῶ στό βίντεο-Ντοκουμέντο κατά τήν δεύτερην ὥρα καί περίπου στό δέκατο ἕκτον λεπτόν, 2:16:10}· τά ἑξῆς ἀκόλουθα, σε εἰδικόν κείμενόν μας, μέ τίτλον ΒΡΟΝΤΕΡΟ “ΠΥΞ-ΛΑΞ” ΠΡΟΣ ΓΡΑΙΚΥΛΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟ ΤΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:« (…) Ο Μητροπολίτης Άνθιμος, δυστυχώς, εκ μίας πρώτης προσωπικής εκτιμήσεως, μας φάνηκε κατώτερος των περιστάσεων, καθότι είχε δύο φορές την ευκαιρία, να ομολογήσει ευθαρσώς, εις το όνομα της Ευαγγελικής ονοματοφάνειας, τα πράγματα με το όνομά τους, επέλεξε να παρατηρήση και να προσβάλει δημόσια καί απαράδεκτα, τον εξαιρετικό κληρικό του, π. Θ. Ζήση, αντί μάλιστα να τον υποστηρίξη, ως ώφειλε, και έτσι φάνηκε ανά την Οικουμένη ό,τι μπορεί να βάλει και νερό στο κρασί του και να ελαττώσει την σφοδρή αντίσταση κατά των διαφόρων οσφυοκαμπτών καθηγητών της σχολής μας!!! Παναγιώτατε άγιε Ποιμενάρχη μας, όταν εκφράζετε ισχυρές και απόλυτες θέσεις, περί της Μακεδονίας μας, εννοώ στα εθνικά μας θέματα, η στάση σας ως ποιμένας δεν είναι απόλυτη και σαφέστατα, ασυζητητί ακλόνητη; Τότε, πώς μπορείτε να ζητείτε στα θέματα πίστεως,διαφορετική στάση συγκριτικά με την δική σας στάση στα εθνικά; Τα εθνικά ζητήματα έρχονται πρώτα ή τα της πίστεως; (…) »


Τελικά ὁ ἀντιΣυγκρητιστικός Μητροπολιτικός ἀγώνας Σας, γιά τό Ζήτημα τῆς ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ εἰσαγωγῆς τῶν ἀμειγῶς Μωαμεθανικῶν καί Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν, ἐντός τῆς Χριστιανικῆς Θεολογικῆς Σχολῆς μας, ἀπέτυχεν παταγωδῶς διότι ὁ ἀγώνας Σας ἦτο χλιαρός ἀλλά μᾶλλον καί εἰκονικός, διότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ ὑποστηρίξατε ὁλιστικῶς, θερμά, ἔντιμα καί σθεναρῶς τόν ΟΛΟΝκαί πολυμέτωπον ἀντιΟἰκουμενιστικόν ἀγώνα. Ἀπό τήν μία ὑπεκρίνεστο τόν ἰσχυρόν ἀγωνιστήν, κατά τῆς ἀκαδημαϊκῆς Ἰσλαμικῆς Θρησκείας τοῦ Ἀντιχρίστου, ἐνῶ ἀπό την ἄλλη, ὑποσκάπτατε Ἐσεῖς ὁ ἴδιος, τό ἀντιΟἰκουμενιστικόν μέτωπον, καθότι ἀπειλούσατε καί διώκατε, εἴτε ὑπογείως εἴτε καί δημοσίως, τους περίφημους ἀντιΟἰκουμενιστάς Κληρικούς καί Λαϊκούς Σας σέ συνεργασία πάντοτε μέ μιά χούφτα ἡλιθίους Συμβούλους σας τούς γνωστούς σέ ὅλους μας Κληρικολαϊκούς Καθηγητάς-ψιθυριστάς.


Το ῥητορικόν ἐρώτημα ὁλοένα καί παραμένει, ἤ γιγαντῶνει, καθότι εἶναι ἀμείλικτον: πράγματι θέλατε νά μή ἱδρυθεῖ το Τμήμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν; Ἤ ἁπλῶς βρήκατε μία λαμπρήν εὐκαιρία νά μᾶς τό παίξετε, καί πᾶλιν, ὁ ψευδοἘθνάρχης τῆς Ῥωμῃωσύνης μας; Πᾶντως ἀπετύχατε οἰκτρῶς νά ὑποστηρίξετε μέχρι ἐσχάτων, τήν Ἐκκλησιολογικήν θείαν ἀποστολήν Σας, πετάξατε στόν κάλαθον ταῶν ἀχρήστων την ἀκαταμάχητον ἱεράν Βούλησιν τοῦ Κλήρου καί τοῦ Λαοῦ τῆς Θεσσαλονίκης μας, μᾶς ἀπαγοητεύσατε σέ μέγιστον βαθμόν διό καί ἀφήσατε ἐν τέλει, τούς Κορανολάγνους Λυκάνθρωπους, να ἀλώσουν καί νά εἰσβάλλωσιν ὡς νέοι Ἀττίλες μέ τό νά μποῦν στό Τμήμα Θεολογίας τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ., μέ τίς εὐλογίες (γράφτε θεοστυγεῖς ἀλογίες) τοῦ Αἱρεσιάρχου Πατριάρχη τῆς Νέας Ῥώμης κ. Βαρθολομαίου.


Ὁ Οἰκουμενιστής Καθηγητής μας κ. Χρυσόστομος Σταμούλης, τό ὡμολόγησεν μάλιστα μόλις πρόσφατα, καθαρά καί ξάστερα, στήν Δημόσιον Τηλεοράση (ΕΡΤ) τήν ἐκπομπή «ΣΤΑ ΑΚΡΑ», ὅτι «τό Τμήμα Ἰσλαμικῶν Σπουδῶν στην Θεσσαλονίκη, ἱδρύθην μέ τήν εὐλογία τοῦ πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου». Μάλιστα κατά λέξιν τούς εἴπε «προχωρῆστε»! Συνεπῶς Σεβασμιώτατε καί ἅγιε Θεσσαλονίκης, φαίνεται νά εἴστε παντελῶς ἀνίκανος, σύμφωνα μέ ἀρκετά σύγχρονα ἤ καί παλαιᾶ ἱστορικά δεδομένα ἐπί τοῦτης τῆς τραγελαφικῆς ὑποθέσεως, ὅπως ἀσκήσετε τινά αὐτοκέφαλον καί κυρίαρχον Ποιμαντορίαν εἰς την ἀποκλειστικήν Ἐκκλησιαστικήν ἐπαρχίαν Σας. Εἶστε ἐν ὁλίγοις, θά πρέπει νά τό παραδεχθοῦμεν καί τοῦτο, ἕνα ἀπό τά πολλά «Νεοχωρίτικα» κοπέλλια τοῦ Λατινόφρονα Πατριάρχου μας.


Β΄. Μετά τά συγκεκριμένα καί παρελθοντικά ἀντιρρητικά γραφθέντα μας, περί τῆς ἀντιἸσλαμικῆς Ἡμερῖδος Σας, και κατά τινῶν ἄτοπων ἐνεργειῶν Σας, ἀποφασίσατε Ἐσεῖς προσωπικά, νά ἐκβιάσετε τήν Δαβιδικήν Ἱστολογικήν σφενδόνην μας, νά μᾶς ἀπειλήσετε διά τῶν Νομικῶν Συμβούλων Σας, εἴτε γιά νά μᾶς φοβερίσετε ἴνα σιωπήσουμεν, εἴτε καί γιά νά μᾶς ἀσκήσετε τινά ψυχολογικόν, φασιστικόν, δεσποτικόν ἤ καί τινά νομικίστικον «μπούλινγκ» μέσῳ τῶν Ἀρχιμασσώνων δικηγορίσκων Σας.


Ἔτσι λοιπόν, ἀποστείλατε ἐξ ἀρχῆς (παραμονές τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα τό 2014) κατά τοῦ Ἱστολογίου «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», καί ἔπειτα (αὐθημερόν τῆς ἐορτῆς τοῦ Ἁγίου Σπυρίδωνα τό 2014) κατά τοῦ Ἱστολογίου τῆς «ΚΑΤΑΝΥΞΗΣ» τινές συγκεκριμένες ἀπειλητικές καί ἀναπόδεικτες Μηνυτήριες Ἀναφορές.


Γ΄. Μάλιστα, Σᾶς ὑπενθυμίζω, ὅτι ἔχω ἀπαντήσει καί στούς Νομικούς Συμβούλους Σας, ἐνῶ ἀκόμη ἄχρι τῆς σήμερον ἀναμένω, ἀπό δαύτους τινές διευκρινιστικές Νομικές, ἀποδεικτικές ἀπαντήσεις ἤ καί ὑποδείξεις, γιά τήν ὅποιαν τελικῶς πιθανολογουμένην καί ἐν ἐξελίξει δικάσιμον διαδικασίαν στήν ὑπόθεσίν μας. Εἴμεθα τελικά, ὑβριστές, συκοφάντες κ.λπ. καθῶς μᾶς κατηγορεῖτε διά τῶν μίσθαρνων δικηγόρων Σας; Ἤ μήπως δεν εἴμεθα; Προσβάλαμεν τήν τιμήν καί τήν ὑπόληψίν Σας ἤ ὄχι; Διότι ἄν ὄντως εἴμεθα, διά τίνα ἀκριβῶς λόγον, δέν μᾶς σύρατε στά δικαστήρια, μετά τίς ἀπειλές Σας ὥστε νά ἀποφανθεῖ ἡ δικαιοσύνη; Ἄραγέ ἐν τέλει θά ὁδηγηθοῦμεν στα δικαστηρία, γιά νά ἀποδειχθεῖ «τί εἶναι ποιός»; Ἤ μᾶλλον ἀλλάξατε γνώμη; Καί πῶς ἀκριβῶς θά τό μάθουμεν; Διά τῆς τηλεπαθίας; Διότι, ἄν δέν εἴμεθα συκοφάντες, τοῦτο σημαίνει ὅτι μᾶλλον ἀντιστρέφεται τό κατηγορήτηριον πού μᾶς ἀπέστειλαν (παραμονές τοῦ 2015) οἱ Νομικοί Σας Συμβούλοι. Εἶναι ἔτσι ἤ δέν εἶναι ἔτσι;


Δ΄. Μετά τίς δεσποτικές καί νομικίστικες ἀπειλές Σας, κατά τῶν μάχιμων Ἱστολογίων μας, ἐπαρατήρησα (20 Δεκεμβρίου 2014), ὅτι διαδικτυακῶς, ἀδίκως Σᾶς τά ψέλνανε οἱ τρισάθλιοι Νεοπαγανιστές καί συνέγγραψα ἀντιαιρετικῶς ἐναντίον τους ἀλλά καί ὑπέρ Σας. Δέν ἐνθυμοῦμεν ὅμως, ἄν τό Ἀντιαιρετικόν Γραφεῖον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Σας, ἤ Ἐσεῖς προσωπικά, ἤ ἔστω οἱ τρανοί Νομικοί Σύμβουλάτωρες Σας, ἔτυχεν κἄν νά ἀσχοληθῶσι, ἔστω Νομικῶς, ἐναντίον τῶν Νεοπαγανιστῶν κατηγόρων Σας; Γιατί τέτοια μεροληπτική στάσις σεβασμιώτατε; Οἱ ἑτερόθρησκοι Νεοπαγανιστές, οἱ αἱρετικοί Μονοφυσῖτες καί Φραγκολατίνοι, οἱ ἑτερόδοξοι Οἰκουμενιστές, δέν Σας ἐνοχλῶσι, καί ἐνοχλεῖστε μονάχα ἀπό τινές ὀρθοδόξους Κληρικούς καί Λαϊκούς τῆς Ἐκκλησίας μας;


Μονάχα προχωρήσατε, ἀντισυνταγματικῶς καί ἀντιΚανονικῶς, νά ἀπειλεῖτε, νά ἐκβιάζετε, καί νά συκοφαντεῖτε μέ σπιούνους καί ῥουφιάνους Σας, τά διαδικτυακά Ἱστολόγιά μας. Τήν «Κατάνυξη» καί τά «Ἀπολογητικά». Καί συνεχίζετε ἅγιε Σεβασμιώτατε, κάπως με ἀναίδεια καί ἀσύστολα, μέ πᾶν χουντικόν μέσον νά φιμώσετε τά Ἱστολόγια καί τούς Διαχειριστές αὐτῶν. Διότι καθαιρώντας τούς ἐν λόγῳ πολύτιμους Κληρικούς καί Πνευματικούς Πατέρες μας, εἴστε μέ τήν κουτοπόνηρον ψευδαίσθησιν, ὅτι θά πάψωμεν νά ἀρθρογραφοῦμεν ἤ νἀ ὡμιλοῦμεν καί νά διακηρύττωμεν ἐξ ἄμβωνος (τοῦ διαδικτύου) κατά τῶν ἀντιΚανονικῶν καί ἀντιΔογματικῶν ἐνεργειῶν Σας ἤ καί κατά τῶν ὁμοφρόνων Σας ἑτερόδόξων Ἀρχιοικουμενιστῶν.


Οἱ Χριστιανοί Μπλόκερς, καί ὅσοι διαβάζουν τοῦτο τό μήνυμα ἄς ξυπνήσωσι τέλος πάντων ἀπό τόν λήθαργόν τους. Τό ζήτημα μέ τόν μητροπολίτην κ. Ἄνθιμον καί τήν «Νεοχωρήτικη» φατριά του, δέν εἶναι προσωπικόν, ἀλλά εἶναι βαθειά κοινωνικοπολιτικόν καί συνάμα ὀντολογικά θεολογικόν.


Προχωρήσατε μάλιστα, σεβαμιώτατε, σέ ἄλλες προχωρημένες σημαντικές ἀντιΚανονικές ἐνέργειες, κατά τοῦ σύγχρονου Ὁμολογητοῦ καί ἀντιΟἰκουμενιστοῦ Πρωτοπρεσβυτέρου παπαΝικόλα Μανώλη. Ἄν ἐτοῦτο ὅλον τό ψευδοΣυνοδικόν σκηνικόν, δέν εἶναι μία μανιώδης, μεροληπτική, ἐκδικητική, καί ἐξ ἰδιοτελείας Ἐπισκομονιστική ἤ Μεσσαιωνική πρακτική, τότε ποῖος ἀκριβῶς εἶναι ὁ ὁρισμός τῆς «ἐπισκοπομονιστικῆς» ἐμπάθειας;


Πῶς ἀκριβῶς, δυνάμεθα νά ὡριμάσουμεν πνευματικῶς, ὅταν ὁ «πνευματικός» Μητροπολίτης μας, μᾶς κυνηγάει ὁμοθυμαδόν, κατασκοπευτικῶς, κακεντρεχῶς, καί ἐπ΄ἀορίστου γενικόλογης Ἐκκλησιαστικῆς δυσφημήσεως καί ἐπ΄ ἀπειλῆς μαζί μέ τοῦς ἀντιΟἰκουμενιστές πνευματικούς μας Πατέρες καθῶς καί τούς τιμίους διδασκάλους καί Καθηγητές μας;


Ε΄. Στίς 31 Δεκεμβρίου 2014, μόλις πρωτοῦ κἄν ἐκπνεύσει τό κοσμικόν ἡμερολόγιον, συνέγγραψα ἕναν ἀκόμη ἀντιρρητικόν δοκίμιονκατά τινῶν ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΩΝ ἐνεργειῶν Σας μέ τόν Μονοφυσίτη ψευδοΠατριάρχην μέ τόν τίτλον: Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, αλλοιώνει ουσιωδώς την Ορθόδοξη Δογματική διδασκαλία των Θεοφόρων Πατέρων μας, περί της «Μίας, Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας», κηρύττοντας δημοσίως σε «Δελτία Τύπου» το Πανθρησκειακό κακόδοξο δόγμα της «διευρημένης Εκκλησίας» αναγνωρίζοντας ακόμα μία ως «Εκκλησία», τους αιρετικούς Μονοφυσίτας-Αρμενίους.


ΣΤ΄. Ἐπίσης, καί πᾶλιν νά Σᾶς ὑπενθυμίσω, ὅτι στίς 10 Φεβρουαρίου 2015, κατέγραψα μερικές ἀκόμη ἐπιπρόσθετες ἀντιρρητικές σκέψεις, διά το περιρρέον ζήτημα τοῦ πρωτάκουστου διωγμοῦ, κατά τῶν ἀντιΟικουμενιστῶν Πρωτοπρεσβυτέρων μας, ὅταν παρακολούθησα ἕνα ἐξ ἄμβωνος Ἰησουΐτικον κήρυγμάν σας. Ὁ τίτλος τοῦ Δοκιμίου μας, εἶναι: «Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΣ ΒΡΑΒΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΑΝΘΙΜΟ ΜΕ ΕΝΑ “ΧΡΥΣΟ ΒΑΤΟΜΟΥΡΟ” ΓΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΗΡΥΓΜΑ ΤΟΥ».


Ζ΄. Στίς 12 Φεβρουαρίου 2015 ἔλαβον ἕνα ἠλεκτρονικόν γράμμα ἀπό τον πολυσέβαστον μου καί λίαν ἀγαπητόν Κληρικόν Σας τόν Ἀρχιμανδρίτην π. Ἰωσήφ Ἀϊβάζογλου ὅπως πάψομεν ἀμέσως, τόν πολεμικόν, ἀντιρρητικόν καί ἐλεγκτικόν μας ἀγώνα κατά τῆς σεβασμιώτητός Σας. Ὅπερ καί ἀρνηθήκαμεν ἐκ καθηκώντος νά τόν ὑπακούσομεν διότι ἐπρόκειτο καθαρά διά Ζήτημα Πίστεως.


Η΄. Στίς 5 Μαΐου 2015, ξαναγράφω ἀναγκαστικῶς, μετά ἀπό γραπτές λογικές ἐνστάσεις ἐκ τινῶν ἀξιότιμων φίλων ἀναγνωστῶν/τριῶν μας διά τό μείζον ζήτημα τῆς ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΟΣ τινῶν μοιχεπιβατῶν Μητροπολιτῶν. Τό σχόλιόν μας φέρει τόν τίτλον: Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ Σ΄ΕΝΑ ΚΑΛΟΠΙΣΤΟ ΚΑΙ ΕΥΓΕΝΙΚΟ ΣΧΟΛΙΟ.

Θ΄. Ὡστόσον μετά ἀπό βαθειάν ἔρευνα, κατά τόν Αὔγουστον τοῦ 2015, συνέγραψα καί δημοσίευσα, μίαν ἀποδεικτικήν θεολογικήν Μελέτην διά τά σωρηδόν ΑΝΤΙΚΑΝΟΝΙΚΑ ὁλισθήματα Σας. Καί συγκεκριμένα ἔγγραφον, περί τῆς ἀντιΚανονικῆς καταλείψεως ὑπό τῆς Σῆς σεβασμιώτητος δύο τινῶν Μητροπολιτικῶν Θρόνων.


Στήν ἴδια ἀντιρρητικήν μελέτην μας παραθέτομεν, ὡς μείζωνα ἀποδεικτικόν τεκμήρειον, μίαν πολύ σπάνιαν καί προφητικήνἘπιστολήν Ντοκουμέντον (Νοέμβριος τοῦ 1965) ἐκ τοῦ ὁσίου Γέροντος π. Ἐπιφανίου Θεοδωροπούλου ὅπου τακτοποιεῖ ἱεροκανονικά καί δεῶντος Ἐσᾶς (δηλ. τόν τότε Ἀρχιμανδρίτην κ. Ἄνθιμον Ρούσσαν) πού ἐφαντάζεστο (προτοῦ κάν γίνετε εἰς διπλοῦν τρανός Μητροπολίτης) καί ἐπροσχεδιάζετε τινές θεοκατάρατες Μοιχεπιβασίες καί θεοστυγεῖς ἀντικανονικά Μεταθετά. Ὡς ἐκ τούτου, διά ὅλους τους πιό πάνω λόγους, Σᾶς τήν ἐπισυνάπτω ὡς σημαίνουσαν ἰσχυράν συμπαράστασιν καί συμμαρτυρίαν-διαμμαρτυρίαν, πρωτοῦ κἄν ἀποτολμήσετε καί πράξετε τόν ἄδικον σφαγιασμόν κατά τῶν ἀγαπητῶν μας δύο Ὁμολογητῶν Κληρικῶν καί διδασκάλων, καί τοῦτο τό ἐνεργοῦμεν κυρίως ἀποδεικτικῶς κατά τῶν σωρηδόν ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΩΝ ἀντιΚανονικῶνὁλισθημάτων Σᾶς!...


Καθότι τήν ἴδιαν ἀκριβῶς στιγμή, Ἐσεῖς, μέ τίς σωρηδόν ἀντικανονικές ἐνέργειες στήν μεγάλην Ἐκκλησιαστικήν σταδιοδρομίαν Σας, ἐπιβουλεύεσθε ἀδίκως, τήν Μυστηριακήν Ἱερωσύνη τινῶν κατεγνωσμένων ἀνά τήν ὑφήλιον ΠΑΝΑΞΙΩΝ καί ΑΘΩΩΝΠρωτοπρεσβυτέρων Κληρικῶν καί δή ἀντιΟἰκουμενιστῶν ἐλέῳ πάμφθηνων μητροπολιτικῶν δικαιολογιῶν καί ἄνομων σατανικῶν διαταγῶν ἐκ τοῦ Ληστρικοῦ Φαναρίου.


Ἡ ἐν λόγῳ παρελθοντική Μελέτη μας, περιλαμβάνει βέβαια, καί σωρηδόν ἄλλα ἴσως ἐνδιαφέροντα καί ἀποδεικτικά Ἱστορικά, Κανονολογικά και Ἁγιολογικά στοιχεία, περί τῶν ἀνιεροκρύφιων καί ἀντιθεσμικῶν μοιχεπιβασιῶν Σας. Μάλιστα προσκομίζω ἰσχυρά στοιχεία καί ἀπό τον μακαριστόν Μητροπολίτην Ἀττικῆς καί Μεγαρῖδος κυρόν Νικόδημον Γκατζηρούλη. Φέρει τόν τίτλον: ΜΙΑ ΠΡΟΦΗΤΙΚΗ-ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΥ ΡΟΥΣΣΑΝ.


Ι΄. Ἐν κατακλείδι, Σᾶς παραπέμπω, σέ δύο τελευταία καί μόλις πρόσφατα κείμενά μας, οὔτως ὥστε ἄν θέλετε νά τά μελετήσετε καί νά τά συμπροβληματίσετε πάρα πολύ καλά, ὅλα μαζί, μετά τῶν ἐξυπνόπουλων ἀσπάλακων-φελῶν αὐλικῶν Σας πρωτοῦ ἀκόμη ὁριστικοποιηθεῖ ὁ τελεσίδικως καί ἄδικος σφαγιασμός τῶν ἐν λόγῳ Κληρικῶν καί Λαϊκῶν:


1. Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ κ. ΑΝΘΙΜΟΣ ΑΠΕΙΛΕΙ ΤΟΥΣ ΟΜΟΛΟΓΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ ΚΛΗΡΙΚΟΥΣ π. ΘΕΟΔΩΡΟΝ ΖΗΣΗΝ ΚΑΙ π. ΝΙΚΟΛΑΟΝ ΜΑΝΩΛΗ ΔΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗ ΑΜΕΣΗ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ[ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ].


2. Ο ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΜΑΣ ΕΙΣΠΗΔΗΣΕΝ ΩΣ ΤΑΥΡΟΣ ΕΝ ΥΑΛΟΠΩΛΕΙῼ ΣΤΗΝ ΑΥΤΟΚΕΦΑΛΟΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΗΡΩΟΣ ΚΑΙ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ π. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΖΗΣΗ.


Ἄν κρίνετε σεβ. κ. Ἄνθιμε, ὅτι πρέπει νά ἀφορισθῶσι καί τινές ἐπώνυμοι Λαϊκοί θεολογοῦντες οἱ καί διαδικτυακοί συνεργάτες τῶν προειρημένων ἀντιΟἰκουμενιστικῶν Κληρικῶν, δηλώνω «ἐθελοντής Ἀφορισμοῦ», γι΄ αὐτό συμπεριλάβετε παρακαλῶ πολύ, ἐλεύθερα καί ἄνευ τινός ἐνδοιασμοῦ τά ἀκριβῆ στοιχεία τοῦ ὑπογράφωντος μιᾶς καί ἐφ΄ ὅσον εἴμεθα ἐνεργόν μέλος τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας τῆς Θεσσαλονίκης καί μού εἴστε ἡ Ἀνωτέρα Ἐκκλησιαστική Ἀρχῆ.


Σεβασμιώτατε, οὔκ ἔξεστί Σοι ἀδίκως καθαιρεῖν, δικαίους καί ὀρθοδόξους ἀντιΟἰκουμενιστᾶς Κληρικούς.

Τοῦ Παναγιώτη Π. Νούνη
Ὀρθόδοξος Θεολογῶν


Ἀπόφοιτος τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου τῆς Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Ἀρθρογράφος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἑβδομαδιαίας Ἐφημερῖδος


«ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ»

· Δελτίον Ταυτότητος: Τ 209148


· Ὑπηκοότητα: Ἑλληνική


· Πατρική Κατοικία: ΕΥΟΣΜΟΣ/Θεσσαλονίκης.


· Μόνιμη Κατοικία: Σωτήρη Παπαλαζάρου, ΤΚ. 4620, Ἐπισκοπή/Κούριον, Λεμεσός/Κύπρος.


· Δημότης: Εὐόσμου-Θεσσαλονίκης 10109/3


· Τόπος Γέννησης: Καβάλα


· Μητρ. Ἀρρένων: Καβάλας


· Ἠλεκτρ. Ταχυδρομεῖον: panagiotisnounis@gmail.com


· Τηλέφωνο: 00357-96-072997


· Βιντεοκλήση (SKYPE): nimfwn2


ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΘΙΜΟΥ ΠΟΥ ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΝ «ΑΠΟΛΟΓΗΤΙΚΑ»


«ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΜΕΤΑΘΕΤΟΥ1»


Κύριε Ἀθηναῖε,


Ἀνταπαντῶν εἰς τόν Ἀρχ. π. Ἄνθιμον Ρούσσαν ( Ἡ ἐπιστολή αὐτοῦ ἐδημοσιεύθη ἐν τῇ «Καθημερινή», φύλλον 12. 11. 65), ἔχω νά παρατηρήσω τά ἐξῆς:

1) Ἄν τό μεταθετόν ὑπάρχῃ καί εἰς ἄλλας ὅμοδόξους Ἐκκλησίας, αὐτό δέν εἶνε λόγος νά ἰσχύσῃ καί εἰς ἡμᾶς. Τάς παραβάσεις τῶν ἄλλων πρέπει νά προσέχωμεν ἤ τούς Ἱερούς Κανόνας; Ὑπάρχουσιν ὁμόδοξοι Ἐκκλησίαι ἀδιαφοροῦσαι διά τά κωλύματα τῆς Ἱερωσύνης ἤ χειροτονοῦσαι διγάμους. Μήπως θά ἦτο πρέπον νά λάβωμεν καί αὐτά ὡς παράδειγμα;


2) Ὁ ἀνωτέρο κληρικός ἀναφέρει ὅτι πλεῖστοι ἐκ τῶν μετατεθέντων παλαιότερον Ἀρχιερέων «ὑπῆρξαν μέγισται φυσιογνωμίαι, ἀνεγνωρισμένοι τηρηταί τῶν Κανόνων τῆς Ἐκκλησίας, ὡς ὁ ἀείμνηστος Μητροπολίτης Αἰτωλοακαρνανίας Ἱερόθεος, ὁ ὁποῖος μάλιστα ἐχειροτόνησε τόν ἐπιστολογράφον σας κ. Ἐπιφάνιον Θεοδωρόπουλον».


Ατυχέστατη ἡ ὑπόμνησις! Πληροφορῶ τόν π. Ἄνθιμο ὅτι ὁ ἀναφερόμενος Ἱεράρχης εἶχε πικρῶς μετανοήσει διά τήν μετάθεσιν αὐτοῦ καί ἠγωνίζετο σφόδρα ἐναντίον τοῦ μεταθετοῦ, ὅπερ ἀπεκάλει ἐγγράφως «στίβον συναλλαγής». Ἀλλά μήπως καί ἕτερος σύγχρονος Ἱεράρχης, ὁ Τρίκκης Διονύσιος, πραγματικόν σέμνωμα τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας,δέν μετενόησε πικρότατα διά τήν πρό ἑπταετίας γενομένην μετάθεσιν αὐτοῦ; Ἀνέγνωσεν ὁ π. Ἄνθιμος τήν δημοσίαν αὐτοῦ ἐξομολόγησιν ἐν τῇ «Ἀναπλάσει» τοῦ π. Ὀκτωβρίου; Μεταφέρω ἐξ αὐτῆς ὀλίγας φράσεις: «... τήν ἰδιαιτέραν ψυχικήν ἐμπειρίαν τήν ὁποίαν ἐδοκίμασα ἐκ τοῦ γεγονότος τῆς μεταθέσεώς μου ἔχω καθῆκον νά ἐκθέσω: Πρῶτον, ὅτε ἐπληροφορήθησαν οἱ χριστιανοί τῆς Ἐπαρχίας μου (Λήμνου) τήν μετάθεσίν μου ἐλυπήθησαν, ἐστενοχωρήθησαν, ἐπικράνθησαν, ἠγανάκτησαν ἀκόμη θά ἔλεγον... Τούς ἐγκατέλιπον χωρίς λόγον. Ἐγενόμην αἴτιος παραπικρασμοῦ αὐτῶν καί σκανδαλισμοῦ τῶν συνειδήσεών των. Πόσον μέγας ὁ πόνος ἐκεῖνος! Ὁποία δέ ταπείνωσις καί ἐξουθένωσις πρό τῶν χριστιανῶν, ἐκ τῶν ὁποίων ἔνδακρυς ἐχωριζόμην, χωρίς τήν δύναμιν νά ἀπαντήσω ἱκανοποιητικῶς εἰς τό δίκαιον παράπονόν των!... Ὑπάρχει ἴσως ἕν θετικόν στοχεῖον εἰς τήν προσωπικήν μου ἱστορίαν. Ἡ συνείδησις τῆς ἀναξιότητος τήν ὁποίαν ἐβίωσα ἀπό τότε ἤδη μέχρι σήμερον...».


3) Οὐδείς διαφωνεῖ ὅτι τήν Ἐκκλησίαν δέν κυβερνῶσι τά θρησκευτικά Σωματεῖα. Τήν Ἐκκλησίαν πρέπει νά κυβερνᾷ τό Εὐαγγέλιον καί οἱ Ἱεροί Κανόνες. Ὅταν ὅμως παρατηρῆται ἐκτροπή ἀπό τῆς χρυσῆς ταύτης βάσεως (ὅρα διαζύγια, περιορισμόν κωλυμάτων γάμου, μεταθετόν, χειροτονίας ἐν ἀώρῳ ἡλικίᾳ κ.λ.π., κ.λ.π.), τότε πολλά θλιβερά δέον νά ἀναμένωνται. Δέν ἔχω προσωπικόν λόγον νά ἀναλάβω τήν ὑπεράσπισιν τῶν Σωματίων, διότι οὐδενός ἐκ τῶν ὑπονοουμένων Σωματείων τάς ἐνεργείας κατευθύνω, οὔτε ἐπισήμος, οὔτε ἀφανῶς. Ὅσας ὅμως ἐκτροπάς καί ἄν καταλογίσῃ εἰς αὐτά ὁ π. Ἄνθιμος, καί οὐ μόνον τήν διανομήν ἔξω τῶν Ναῶν τῶν γνωστῶν φυλλαδίων, ὀφείλει νά διερωτηθῇ μήπως αἱ ἐκτροπαί αὗται ὑπήρξαν ἄλλων ἐκτροπῶν συνέπειαι.


Γράφει ἀκόμη ὁ π. Ἄνθιμος ὅτι «ἔπρεπε νά ἐφαρμοσθῇ τό μεταθετόν ἐφ’ ὅσον ὑπέρ τούτου ἀπεφάνθη ἡ Ἱεραρχία κατά πλειοψηφίαν καί νά καταργηθῇ εἰς τό μέλλον ἐφ’ ὅσον νέα Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας θά τό κατεψήφιζε κατά πλειοψηφίαν». Ἀλλ’ οἱ Ἱεροί Κανόνες, ὑφ’ ὧν ἀπαγορεύεται τό μεταθετόν, δέν εἶναι «φοῦρνοι τοῦ Χότζα», ὥστε νά στρέφωνται σήμερον πρός Ἀνατολήν, αὔριον πρός Δυσμάς καί μεθαύριον πρός Βορρᾶν ἤ πρός Νότον. Οἱ Ἱεροί Κανόνες δέν ἐθεσπίσθησαν ὑπό τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ὥστε νά ὑπάρχῃ δυνατότης μονομεροῦς καταργήσεως αὐτῶν. Ἐθεσπίσθησαν (ἤ ἐπεκυρώθησαν) ὑπό Οἰκουμενικῶν Συνόδων, τοῦ Ἀνωτάτου, δηλαδή, Νομοθετικοῦ Ὀργάνου τῆς Ἐκκλησίας, καί οὐδεμία ἐπί μέρους Ἐκκλησία δύναται νά καταργήσῃ αὐτούς. Αἰ ἐπί μέρους Ἐκκλησίαι μόνον εὐλαβοῦς τήρησεως τῶν Ἱερῶν Κανόνων ὑποχρέωσιν ἔχουσιν. Ἡ μεταρρύθμισις αὐτῶν εἶνε ἔργον Οἰκουμενικῆς Συνόδου.


Μετά πλείστης τιμῆς

Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφάνιου Ι. Θεοδωρόπουλου (+)

«ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ», Φύλλον 24. 11. 1965

ΥΠΟΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1 Ἀρχιμανδρίτου Ἐπιφανίου Ἰ. Θεοδωρόπουλου, ΑΡΘΡΑ-ΜΕΛΕΤΑΙ-ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ, Τόμος Α΄, Ἔκδοση β’(Διάφορος τῆς προηγουμένης), Ἀθήνα 1986, σελ. 135-136.