Πέμπτη 3 Αυγούστου 2017

Ανοικτή επιστολή προς τον Φλωρίνης Θεόκλητο !


Ο ΟΡΘΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
«ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ»
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΒΟΛΟΥ
ΓΑΛΛΙΑΣ 4, Τ.Κ. 38221


ΑΡ. ΠΡΩΤ. 304                           ΒΟΛΟΣ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Σεβασμιώτατε Μητροπολίτη Φλωρίνης, Πρεσπών καί Ἐορδαίας π. Θεόκλητε.

Μετά λύπης μας πληροφορηθήκαμε τήν ἀντορθόδοξη, ἀντικανονική καί παράνομη συμπεριφορά σας πού ἀφορᾶ τή δίωξη τῶν πατέρων τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Παρασκευῆς Μηλοχωρίου, ἤτοι τοῦ Ἡγουμένου αὐτῆς Ἱερομονάχου Μαξίμου Καραβᾶ μετά τῆς συνοδείας αὐτοῦ, καθώς καί προγενέστερα τή δίωξη τοῦ Ἡγουμένου τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγ. Γρηγορίου Παλαμᾶ Φιλώτα, Ἱερομονάχου π. Παϊσίου Παπαδοπούλου ἐξαιτίας τῆς διακοπῆς τῆς μνημονεύσεως τοῦ ὀνόματός σας στήν τέλεση τῶνἹερῶν Μυστηρίων καί τῶν λοιπῶν ἀκολουθιῶν.


Ἀσφαλῶς, Σεβασμιώτατε, γνωρίζετε πολύ καλά τούς λόγους γιά τούς ὁποίους οἱ προαναφερόμενοι πατέρες διέκοψαν τό μνημόσυνο τοῦ ὀνόματός Σας, γι’ αὐτό καί δέν χρειάζεται προφανῶς νά τούς ἐπαναλάβουμε. Πλήν ὅμως ὀφείλουμε ὅταν διώκονται ἀδελφοί μας ἐν Χριστῷ καί μάλιστα γιά θέματα πίστεως, ἐμεῖς νά τούς ὑπερασπιζόμαστε, νά τασσόμαστε στό πλευρό τους καί νά διαμαρτυρόμεθα ἐνώπιόν Σας καί νά Σᾶςἐγκαλοῦμε γιά τήν ἐνέργειά Σας αὐτή πού δέν συνάδει οὔτε μέ τό ἦθος Σας, οὔτε πολύ περισσότερο μέ τήν παρακαταθήκη τήνὁποία παραλάβατε ἐκ τοῦ Πνευματικοῦ Σας πατρός καί Γέροντος ἀειμνήστου Αὐγουστίνου Καντιώτη.

Εἰλικρινά Σεβασμιώτατε θά ἀνα
μέναμε τήν συμπεριφορά αὐτή ἀπό ἄλλους Ἀρχιερεῖς, οἱ ὁποῖοι εἶναι δεδηλωμένοι Οἰκουμενιστές καί μᾶς ἔχουν δώσει κατά καιρούς σαφῆ δείγματα τῆς γραμμῆς τήν ὁποία ἀκολουθοῦν, ἀπό Σᾶς ὅμως δέν περιμέναμε αὐτή τήν συμπεριφορά. Θά θέλαμε νά γνωρίζετε ὅτι μᾶς σκανδαλίσατε πολύ, μᾶς ἀπογοητεύσατε, μᾶς λυπήσατε ἰδιαίτερα εἰς τρόπον ὥστε πλέον νά μήν ἐλπίζουμε τίποτε καλόἀπό οἱονδήποτε Ἱεράρχη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ὅσον ἀφορᾶ τήν ἀντιμετώπιση τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ(σύμφωνα μέ τόν Ἅγιο τῆς ἐποχῆς μας Ἰουστίνο Πόποβιτς). Ἐάν ἐσεῖς Σεβασμιώτατε συμπεριφερθήκατε κατ’ αὐτόν τόν τρόπο τότε τί νά ἀναμένουμε ἀπό τούς καραμπινάτους ΟἰκουμενιστέςἘπισκόπους τύπου Δημητριάδος Ἰγνατίου, ἤ Μεσσηνίας Χρυσοστόμου ἤ Σύρου Δωροθέου κλπ.;

Γιατί τόση δουλικότητα Σεβασμιώτατε πρός τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαῖο, ὁ ὁποῖος κατάκοινή ὁμολογία εἶναι γυμνῇ τῇ κεφαλῇ αἱρεσιάρχης Οἰκουμενιστής καί δοῦλος τῆς Ν. Ἐποχῆς καί τῆς Παγκοσμιοποιήσεως; Ἄν φοβᾶστε τόν Πατριάρχη καί ἀντιδράσατε ἔτσι στήν Κανονική διακοπή τῆς μνημονεύσεως τοῦ ὀνόματός Σας ἐκ μέρους τῶν ὡς ἄνω πατέρων, τότε ἐνώπιον τοῦ Φρικτοῦ Κριτηρίου δέν θά φοβηθεῖτε στήν ἀπολογία Σας ἐνώπιον τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν φοβερά ἡμέρα τῆς Κρίσεως; 

Δέν θέλουμε νά πιστεύσουμε ὅτι εἴστε συνειδητά ὁπαδός τῆς παναιρέσεως αὐτῆς, οὔτε ὅτι πρεσβεύετε τά ὅσα αἱρετικά πιστεύουν οἱ Οἰκουμενιστές, διότι δέν θά σᾶς ἀπευθύναμε κἄν τήν παρούσα. Πιστεύουμε ὅτι θέλετε νά δηλώσετε τήν τυφλή σας ὑπακοή στόν αἱρετικό Πατριάρχη ἀπό φόβο καί δειλία. Ἴσως νά μήν γνωρίζετε κάποια πράγματα ἤ νά ἔχετε ἐλλιπῆ πληροφόρηση γιά τά οἰκουμενιστικά δρώμενα· ἴσως καὶ νά σᾶς τά ἀποκρύβουν οἱ ὑφιστάμενοί σας, πού -ὅπως εἶναι φανερό- σᾶς ἐπηρεάζουν καί σᾶς παρασύρουν στήν καταστροφή· ὅμως οὔτε αὐτό δικαιολογεῖται σέ ἕναν Ἱεράρχη, Ποιμένα καί Πνευματικό Πατέρα τόσων ψυχῶν, τήν στιγμή μάλιστα πού ἡ Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἔχει ἐπικυρωθεῖ καί μέ τίς ἀποφάσεις τῆς λεγομένης Μεγάλης καί Ἁγίας Συνόδου τῆς Κρήτης καὶ συνεχῶς ἐπεκτείνεται –δὲν το βλέπετε; Ἤδη τήν ἔχετε ἀποδεχθεῖ καί μάλιστα ἐνημερώσατε ψευδῶς τόν λαό, ὅλοι οἱ Ἱεράρχες τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, γιά τά θετικά -τάχα- ἀποτελέσματα τῆς Ψευδοσυνόδου αὐτῆς.

Ἐπίσης ἴσως νά μήν γνωρίζετε ὅτι ὁ λαός πλέον ἔχει ξεσηκωθεῖ Σεβασμιώτατε, σέ ὅλη τήν Ἑλλάδα ἀπό τή Θράκη μέχρι τήν Κρήτη· σέ ὅλες τίς Μητροπόλεις, στό Ἅγ. Ὄρος καί σέ ἄλλα μοναστήρια τῆς χώρας μας κληρικοί, μοναχοί καί λαϊκοί εἶναι ἕτοιμοι νά διακόψουν ἤ διακόπτουν τό μνημόσυνο τῶν αἱρετικῶν Ἐπισκόπων καί ἀπομακρύνονται ἀπό αὐτούς «ὡς ἀπό ὄφεως», ὅπως συμβουλεύουν μεγάλοι Ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας μας,ὅπως ὁ Μ. Φώτιος («φῦγε τὴν κοινωνία αὐτοῦ καὶ τὴν πρὸς αὐτὸν ὁμιλίαν ὡς ἰὸν ὄφεως…» (Μ. Φώτιος ΕΠΕ 12, 400, 31) καὶὁ Ἄτλαντας τῆς Ὀρθοδοξίας Ἁγ. Μᾶρκος Εὐγενικός («Φευκτέον αὐτούς, ὡς φεύγει τις ἀπό ὄφεως, ὡς αὐτούς ἐκείνους, ἤκακείνων πολλῷ δήπου χείρονας, τούς χριστοκαπήλους καί χριστεμπόρους·» (Τοῖς Ἁπανταχοῦ τῆς γῆς καί τῶν νήσων εὑρισκομένοις Ὀρθοδόξοις Χριστιανοῖς, Τά εὑρισκόμενα ἅπαντα,Τόμ. Α΄, σελ. 258 - 266).

Καί ὅσο ἐσεῖς οἱ Ποιμένες, οἱ Ἐπίσκοποι πού ἔχετε ταχθεῖ νά φυλάσσετε Θερμοπύλες συμπεριφέρεσθε τόσο βάναυσα καί ἀνελέητα σέ ὅσους κληρικούς, ὑποτακτικούς Σας θέλουν νά ἀκολουθήσουν τήν Ἁγιοπατερική Διδασκαλία τῆς Ἐκκλησίας μας καί νά ὑπερασπιστοῦν ὅ,τι ἔχει μείνει ὄρθιο ἀπό τήν λαίλαπα τῆς Παναιρέσεως αὐτῆς, τόσο θά ἀπομακρυνόμαστε ἀπό κοντά σας καί θά συσπειρωνόμαστε στούς πατέρες αὐτούς γιά νά βρισκόμαστε μέσα στή νοητή ναῦ τῆς Ὀρθοδοξίας μέ σκοπό τήν σωτηρία μας.

Ὅπως πολύ καλά γνωρίζετε μέσα στό σκάφος αὐτό τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας δέν χωροῦν οἱ αἱρετικοί, οὔτε αὐτοί πού τούς μνημονεύουν καί τούς ἀναγνωρίζουν ὡς Ὀρθοδόξους.Ὅταν ὁ καπετάνιος δέν ὁδηγεῖ μέ ἀσφάλεια τό πλοῖο, ὥστε τό σκάφος νά φθάσει στόν προορισμό του, ὅταν τό ὁδηγεῖ στό ναυάγιο, ποιός ὑγιῶς σκεπτόμενος, ποιός μυαλωμένος θά ταξιδέψει μέ τέτοιο κακό καπετάνιο; Μέ αἱρετικούς καπετάνιους, κυβερνῆτες εἶναι βέβαιο τό πνευματικό ναυάγιο, ὁπνευματικός μας θάνατος. Ὅταν μνημονεύετε τόν Οἰκουμενιστή Πατριάρχη, ἤ συλλειτουργεῖτε ἤ συμπροσεύχεσθε μαζί του αὐτό προϋποθέτει ταυτότητα πίστεως. Δέν ἔχετε κατανοήσει τό χιλιοειπωμένο «Ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτω ἀκοινώνητος ἔστω»; Ποιός συνειδητός ὀρθόδοξος πιστός εἶναι δυνατόν νά Σᾶς ἀκολουθήσει σέ τέτοια πορεία, ὥστε νά διακινδυνέψει τήν σωτηρία του;

Τό δικαίωμα καί ἡ ὑποχρέωση τῆς διακοπῆς τῆς μνημονεύσεως τοῦ ὀνόματός σας καί κατ’ ἐπέκταση καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μαζί σας τῶν ὡς ἄνω πατέρων, κατοχυρώνεται καί ἀπό τόν ΛΑ΄ Κανόνα τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καί τόν ΙΕ΄ τῆς Πρωτοδευτέρας Συνόδου ἐπί Μ. Φωτίου καί ἀπό σύσσωμη τῆς Ἁγιογραφική καί Ἁγιοπατερική Γραμματεία τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Ἀντί νά τιμήσετε τούς πατέρες αὐτούς, ὅπως σαφῶς ἀναφέρει ὁ ΙΕ΄ ἱερός Κανόνας, γιατί δέν προκαλοῦν σχίσμα ἀλλά προφυλάσσουν τήν Ἐκκλησία ἀπό τήν αἵρεση, ἐσεῖς τούς πετᾶτε κυριολεκτικά ἔξω ἀπό τό σπίτι τους, διότι σπίτι τους εἶναι τό μοναστήρι τους καί τούς ἀνήκει γιά τούς λόγους πού πολύ καλά γνωρίζετε.

Γιά νά μήν ἐπαναλαμβάνουμε τά ἴδια καί τά ἴδια Σεβασμιώτατε, εἴμαστε βέβαιοι ὅτι ἀντιλαμβάνεσθε τί πρέπει νά πράξετε γιά νά εἴστε ἑπόμενος τοῖς Ἁγίοις Πατράσι, ἀλλά κάποιοι σᾶς ἐμποδίζουν. Ἀγνοεῖστε τους, Σεβασμιώτατε και ὑπακούσατε σέ ὅσα ὁ Κύριός μας εἶπε περί ψευδοδιδασκάλων καί μισθωτῶν ποιμένων, γιά νά παραμείνετε «δοῦλος Κυρίου» καί ὄχι «δοῦλος ἀνθρώπων»! Σταματεῖστε οἱονδήποτε διωγμό τῶν προαναφερομένων ἀγωνιστῶν πατέρων καί συνταχθεῖτε μέ ὅλους αὐτούς πού καταδικάζουν τόν Οἰκουμενισμό ὡς Παναίρεση, γιά νά φανεῖτε γνήσιος διάδοχος τοῦ ἀγωνιστοῦ καί ὁμολογητοῦπροκατόχου Σας.

Ἔτσι Σᾶς θέλουμε, ἔτσι εὐχόμαστε νά βαδίσετε τό τέλος τῆς ζωῆς Σας καί ἔτσι νά κλείσετε τήν ἐπίγεια ζωή Σας, ἔχοντας τηρήσει στό ἔπακρο τόν ὅρκο πού δώσατε ὅταν γίνατε Ἐπίσκοπος. Νά φυλᾶτε ὡς ἀκοίμητος φρουρός, προστάτης, σκοπός καί φύλακας τό ποίμνιο πού σᾶς ἐνεπιστεύθη ὁ Κύριοςἡμῶν Ἱησοῦς Χριστός, ὥστε νά τό ὁδηγήσετε στή σωτηρία. Διαφορετικά θά καταταχθεῖτε στούς διῶκτες τῶν Χριστιανῶν, σάν τόν Ἰουλιανό τόν Παραβάτη, τόν Βέκκο, τόν Καλέκα καί τόσους ἄλλους πού ἔμειναν μέ μελανά χρώματα στή μνήμη τῆς Ἱστορίας τῆς Ἐκκλησίας μας.

Καί μή ξεχνᾶτε· ὑπάρχει πολύς πιστός λαός πού περιμένει κάποιον Ἐπίσκοπο νά κάνει τήν ἀρχή! Αὐτόν τόν Ἐπίσκοπο ὁμέν λαός θά τόν στηρίξει, ὁ δέ Θεός θά τόν χαριτώσει, θά τόν ἐνισχύσει καί θά τόν εὐλογήσει!
ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
«ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ Ο ΣΤΟΥΔΙΤΗΣ»

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ:                             Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ:
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ  
   ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΞΑΝΘΑ-ΝΑΚΟΥ