Σάββατο, 8 Απριλίου 2017

Τα πράγματα ξεκαθαρίζουν! Η κακοδοξία του «μη διωγμού» φαίνεται να επικρατεί!


Αποτέλεσμα εικόνας για ΔΙΩΓΜΟς ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ
Τα πράγματα ξεκαθαρίζουν! Ὄχι μόνο τὸ Ἅγιον Ὄρος, οἱ Ἀδελφότητες, οἱ περὶ τὸν π. Θ. Ζήση Πατέρες, ἀλλὰ καὶ τὰ ἱστολόγια ποὺ μᾶς ὑπενθυμίζουν τοὺς λόγους τοῦ Καντιώτη, ὅτι εἰσερχόμεθα σὲ «περίοδο Διωγμῶν καὶ Κατακομβῶν», ἀκολουθοῦν τὸν εὔκολο δρόμο τοῦ «μὴ διωγμοῦ»! Δηλαδή, ἔχουν ἀποφασίσει ἐνσυνείδητα νὰ συνεχίσουν τὴν κοινωνία μὲ τὴν ἐπίσημη Ἐκκλησία ποὺ ἀποδέχτηκε τὴν ληστρικὴ Σύνοδο τῆς Κρήτης καὶ συνεχίζει νὰ ἀνήκει στὸ Παναιρετικὸ Π.Σ.Ε., τὰ ὁποῖα βέβαια, κατὰ τὰ ἄλλα ...χαρτοπολεμικὰ καταδικάζουν!

Καὶ τὰ χιλιάδες κηρύγματα καὶ ἀναρτήσεις στὰ ἱστολόγιά τους, ποὺ μᾶς προέτρεπαν σὲ μίμηση τῶν Ἁγίων; Τὰ ἔκαναν «γαργάρα»! Δυστυχῶς «ξέχασαν» ὅτι αὐτοὶ μᾶς μιλοῦσαν γιὰ Ἁγίους Ὁμολογητές, ποὺ σὲ μικρότερης ἔντασης ἢ σημασίας αἱρέσεις μᾶς δίδασκαν νὰ
ἀπομακρυνόμαστε ἀπὸ τοὺς Ναούς, ὅσων ἱερωμένων αἱρετίζουν, ἢ ἀποδέχονται τοὺς αἱρετικούς, ἢ ἁπλὰ τοὺς ἀνέχονται! Αὐτοὶ μᾶς μιλοῦσαν καὶ μιλοῦν γιὰ σύγχρονες «Κατακόμβες»! Τώρα, ὅμως, μπροστὰ στὸ ἐνδεχόμενο κάποιας στερήσεως, τῆς κακοπάθειας νὰ μείνουν «χωρὶς Ἀκολουθίες τὶς ἅγιες μέρες», ὅλα αὐτὰ πετάχτηκαν στὸν κάλαθο τῶν ἀχρήστων! Οὔτε κἂν συζητοῦν τὸ ἐνδεχόμενο, νὰ λειτουργήσουν οἱ ἴδιοι σὲ ἰδιωτικὰ ἐκκλησάκια, σὲ αἴθουσες, σὲ σπίτια καὶ ἔτσι νὰ ἀναστήσουν τὴν Ἐκκλησία, ὅπως ὁ ἅγιος Γρηγόριος ἔκανε στὴν Ἁγία Ἀναστασία τῆς Κωνσταντινουπόλεως στὸν καιρὸ τῆς αἱρέσεως τῆς ἐποχῆς του!

Ὅμως οἱ Ἅγιοι, ἐπιλήσμονες ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες, ὄχι μόνον ἔμεναν χωρὶς ἐκκλησιασμό, ὄχι μόνο ἔκαναν λειτουργίες «ἐν ἐρημίαις καὶ ὄρεσι καὶ σπηλαίοις καὶ ταῖς ὀπαῖς τῆς γῆς», ἀλλὰ γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς Πίστεως ἔμεναν χωρὶς Μυστήρια βασανιζόμενοι σὲ φυλακὲς καί, βέβαια, δίνοντας τὴν ζωή τους γιὰ τὸ Χριστό. Χριστὸς καὶ αἵρεση δὲν ὑπάρχει. Χριστὸς καὶ ἀποδοχὴ τῆς αἱρετικῆς Συνόδου τῆς Κρήτης καὶ τοῦ Π.Σ.Ε. δὲν συμβιβάζονται.

Τὸ Εὐαγγέλιο εἶναι σαφὲς καὶ ἀπόλυτο. Αὐτὴν τὴν διδασκαλία εἶστε ὑποχρεωμένοι νὰ διδάξετε. Τὸ ποιοί καὶ ἐὰν θὰ ἐφαρμόσουν τὴν διδασκαλία αὐτή, αὐτὸ ἀποτελεῖ
προσωπική, ἐλεύθερη ἐπιλογὴ τοῦ κάθε πιστοῦ· εἶναι δηλαδὴ ἐκεῖνο, ποὺ ἐσεῖς θεωρεῖτε ὡς τὸ δυνητικὸ τῶν Ἱ. Κανόνων.


Καὶ ἔτσι φτάσατε σὲ μιὰ τρομερὰ δαιμονικὴ πλάνη:


ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΤΕ ΕΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΟ …ΤΙ ΘΑ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΑΘΕ ΠΙΣΤΟΣ!!!


ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΠΑΝΩ ΣΑΣ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΕΥΘΥΝΗ!


Ὁ Κύριος, ὅμως, ἀκόμα ἀπὸ τὴν Π. Διαθήκη, δὲν εἶπε στοὺς Προφῆτες· θὰ διδάσκετε μόνο ἐκεῖνα ποὺ ἀντέχουν καὶ μποροῦν νὰ ἐφαρμόσουν οἱ Ἰσραηλίτες! Ἀλλὰ τί τοὺς ἔλεγε; Τοὺς ἔδινε Ἐντολή: Ἐσεῖς θὰ λέτε ἐκεῖνα ποὺ σᾶς βάζω στὸ στόμα σας, παρότι οἱ ἀκούοντες δὲν θὰ τὰ δέχονται!


Διαβάστε ἄλλη μιὰ φορὰ τὴν διδασκαλία ΕΝΤΟΛΗ τοῦ ἀποστόλου Παύλου:
«Μὴ γίνεσθε ἑτεροζυγοῦντες ἀπίστοις· τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνῃ καὶ ἀνομίᾳ; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος; τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; τίς δὲ συγκατάθεσις ναῷ Θεοῦ μετὰ εἰδώλων; ὑμεῖς γὰρ ναὸς Θεοῦ ἐστε ζῶντος, καθὼς εἶπεν ὁ Θεὸς ὅτι ἐνοικήσω ἐν αὐτοῖς καὶ ἐμπεριπατήσω, καὶ ἔσομαι αὐτῶν Θεός, καὶ αὐτοὶ ἔσονταί μοι λαός. διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου αὐτῶν καὶ ἀφορίσθητε, λέγει Κύριος, καὶ ἀκαθάρτου μὴ ἅπτεσθε, κἀγὼ εἰσδέξομαι ὑμᾶς, καὶ ἔσομαι ὑμῖν εἰς πατέρα, καὶ ὑμεῖς ἔσεσθέ μοι εἰς υἱοὺς καὶ θυγατέρας, λέγει Κύριος παντοκράτωρ» (Β΄ Κορ. 6, 14-18). Π.Σ.ΠΗΓΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου