Κυριακή 24 Σεπτεμβρίου 2017

«ΤΕΤΥΦΛΩΚΕΝ ΑΥΤΩΝ ΤΟΥΣ ΟΦΘΑΛΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΠΩΡΩΚΕΝ ΑΥΤΩΝ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑΝ,ΙΝΑ ΜΗ ΙΔΩΣΙ ΤΟΙΣ ΟΦΘΑΛΜΟΙΣ ΚΑΙ ΝΟΗΣΩΣΙ ΤΗ ΚΑΡΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΑΦΩΣΙ,ΚΑΙ ΙΑΣΟΜΑΙ ΑΥΤΟΥΣ.»(Ιωανν.ΙΒ’40)


Ερμηνεία-ΔΙΑΔΩΣΤΕ ΤΟ!

Η μετάνοια είναι το «κλειδί» του Παραδείσου.

Η Ορθή Πίστη όμως, θα φέρει την Ορθή Μετάνοια!

Η δε καλοπροαίρετη –αγαθή καρδιά προαπαιτείται των δύο πρώτων!

Δια της μετανοίας επιστρέφει ο κάθε άσωτος υιός. Είχε όμως και Πίστη και ακούσματα από πριν, γι’αυτό και επέστρεψε την κατάλληλη στιγμή!

Δια της μετανοίας
έγινε ο Πέτρος σύμβολο Πίστης, λίθος Αληθείας, πάνω στον οποίο οικοδομήθηκε η Εκκλησία του Χριστού, αποκαλούμενος βοανεργές, αξιωθείς μερικώς την Δόξα του Θεού. Είχε και αυτός διδαχθεί, καίτοι έπεσε πολύ χαμηλά.

Δια της μετανοίας
ο προφήτης Δαυίδ συγχωρέθηκε, μολονότι τα πεσίματά του ήταν φοβερά… Ποιος; Εκείνος που είχε άμεση επικοινωνία με τον Θεό και η Πίστη του ήταν Ορθή!

Αν μιλήσουμε δε, για τον εκπεσόντα Ιάκωβο, ομοιάζουν οι πτώσεις του με αυτές του προφήτη Δαυίδ. Συγχωρέθηκε και αυτός. Η δε Πίστη προϋπήρχε και η μετάνοια παραχωρήθηκε!

Στα ανωτέρω παραδείγματα και σε αναρίθμητες άλλες περιπτώσεις, όπου η «σπορά» είχε γίνει, η δε «καρποφορία» ήταν εκδηλωμένη, υπήρχε η Πίστη. Παρόλα ταύτα κατάφερε ο πονηρός να διεισδύσει. Γενομένης δε της μετάνοιας επανήλθαν και αποκαταστάθηκε η σχέση Πατρός και Υιού, επανακτώντας τις «εξουσίες» και δεν έπεσαν πάλι, διότι η ειλικρινής μετάνοια είναι η αλλαγή του νου και φυσικά η μη επανάληψη της αμαρτίας.

Υπάρχουν όμως και άλλες τόσες περιπτώσεις όπου δεν υπήρχε «σπορά», ούτε «καρποφορία», παρόλα ταύτα ο ληστής είναι πρώτος στον Παράδεισο και η Αγία Μαρία η Αιγυπτία είναι ένα από τα παραδείγματα μετανοίας.

Πως όμως ο Θεός σώζει ψυχές που δεν δέχτηκαν «σπορά» και που η Πίστη αυτών είναι ανύπαρκτη;

«Ο ερευνών το εσωτερικόν απόκρυφον βάθος των νεφρών και της καρδίας» παραχωρεί στην ψυχή καλής διάθεσης και προαίρεσης να ενεργήσει η χάρη της μετάνοιας ,να επιστρέψει και να σωθεί.

Τυγχάνουν ιδιαίτερης εύνοιας οι ψυχές καλής διάθεσης και προαίρεσης, εν αντιθέσει με τις ψυχές που «ένεκα δε της δυστροπίας των αυτής, την οποίαν προείδεν ο Θεός …»( Ιωαν.ΙΒ’39)

Και «λόγω της κακής των διαθέσεως και προαιρέσεως παραχώρησεν ο Θεός να τυφλωθούν οι οφθαλμοί της διανοίας των και να σκοτισθεί η καρδία των, δια να μη ίδουν με τους πνευματικούς οφθαλμούς και να μη εννοήσουν με την καρδίαν τους και επιστραφούν δια της μετανοίας και ιατρεύσω τας ψυχάς των.»(Ιωαν.ΙΒ’40)

Παραχώρησε, έκανε, έδωσε χώρο δηλαδή, δεν το επιδίωξε, δεν προέκυψε από αυτόν ούτε εξ’αρχής ήταν αυτός ο σκοπός Του. Αλλά διέκρινε από πριν, την κακή διάθεση και προαίρεση και παραχώρησε, άφησε χώρο τον οποίο εκμεταλλεύτηκε «ο άλλος» και η ψυχή πλέον, χωρίς να αντιλαμβάνεται ακολουθεί «τον υποβολέα της» παρασυρόμενη διαρκώς προς το χειρότερο! Μόνη αποφάσισε, αυτεξούσια επέλεξε το κακό αντί του καλού.

Με ακρίβεια μας αναφέρει ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό:

«Δεν ήλθα δια να επιφέρω ειρήνη αλλά μάχαιραν και διαίρεσιν και διχασμόν, δια τα οποία όμως υπεύθυνος είναι η κακία των ανθρώπων και όχι το Ευαγγέλιον Μου.»(Ματθ.Ι’34)

Αν δεν έστελνε τον Υιό Του ως ύστατη προσπάθεια …κανείς δεν θα σωζόταν!

Μα γιατί ο Κύριος, ακόμα και αν η ψυχή θελήσει να μετανοήσει και να επανέλθει ,παραχωρεί ώστε να μην γίνει τούτο;

Λέει ο Άγιος:

«Εάν ίδη κανείς τον αδελφόν του χριστιανόν να αμαρτάνη αμαρτίαν ,που δεν επιφέρει πνευματικόν θάνατον, θα ζητήσει παρά του Θεού και θα δώσει εις αυτόν ο Θεός ζωήν. Εννοώ ότι θα δώση ο Θεός ζωήν εις εκείνους που αμαρτάνουν μη θανάσιμα αμαρτήματα. Υπάρχει αμαρτία που οδηγεί εις τον πνευματικόν θάνατον. Δε συνιστώ δια την θανάσιμον αυτήν αμαρτίαν να παρακαλέση κανείς τον Θεόν.»(Α’Ιωαν.Ε’16)

Εάν κάποιος διαπράξει μεγάλη αμαρτία έως και φόνο ανθρώπου (σωματικό), μπορεί να μετανοήσει τόσο που «πολλά να κερδίσει» και το θύμα να σωθεί ψυχικώς ξεπληρώνοντας αμαρτίες (πολλά παραδείγματα έχουμε από τα Άγια βιβλία).

Να λοιπόν γιατί τα περί βίου αμαρτήματα δεν θέλουν κρίση και εναποθέτονται στον Θεό, διότι μπορεί κάλλιστα ο αμαρτάνων να συγχωρεθεί δια της μετανοίας, ενώ ο κρίνων να μείνει με την αμαρτία της κρίσης, που ίσως ποτέ δεν μάθει την επαναφορά και τα αποτελέσματα της μετάνοιας του αμαρτάνοντα.

Δεν είναι όμως το ίδιο με αμαρτήματα βαριά που προξενούν πνευματικό, ψυχικό θάνατο, περί Πίστεως δηλαδή. Γι’ αυτό και ο Άγιος της Αγάπης, μας συνιστά να μην προσευχόμαστε γι’αυτούς που τα προξενούν.

Ο δε Ιερός Χρυσόστομος, συνεχίζει: «Το μη κρίνετε ίνα μη κριθείτε περί βίου εστί ου περί Πίστεως», όπως προαναφέρθηκε.

Και προσθέτει:

«Ο μη λέγων την θείαν αλήθειαν υπεύθυνος εστί του αίματος τουτέστι της σφαγής των ψυχών των πλανομένων», που καταλήγουν αιρετικοί. Όλοι οι Άγιοι έχουν κοινή άποψη και κυρίως στα θέματα Πίστεως.

Ο Μέγας Βασίλειος λέει: «Ο σιωπών δοκεί συναινείν» και προσθέτει:

«Της σιωπής το κρίμα φοβερόν εστί».Και αλλού πάλι μας λέει:

«Το να εφησυχάζει κανείς όταν το κινδυνευόμενον είναι η Πίστις τούτο είναι ίδιον της αρνήσεως, το δε να ελέγχει είναι Ομολογία ειλικρινής».

Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει: «Η σιωπή είναι η 3η μορφή αθεΐας».

1η) η δια λόγου άρνηση

2η) η δια της πράξης (έργου)

3η) η δια της σιωπής που παραπέμπει στη συνενοχή και συνέργεια.

Συνεπώς, αυτοί που δημιούργησαν και συμμετείχαν στη συναγωγή της ληστρικής ΨΕΥΔΟ-συνόδου Κρήτης ,κατά τον Άγιο είναι άθεοι μετά βεβαιότητας, διότι και οι τρεις μορφές αθεΐας εκδηλώθηκαν και υπογράφηκαν. Όποιος θέλει μπορεί να βεβαιωθεί για την αλήθεια του λόγου!

Ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης λέει: «Εντολή γαρ Κυρίου μη σιωπάν εν καιρώ κινδυνευούσης Πίστεως. Ώστε, ότε περί Πίστεως ο Λόγος εστίν ειπείν, εγώ τις ειμί; Ιερεύς, άρχων, στρατιώτης, γεωργός, πένης;… ουά οι λίθοι κεκράξουσι και συ σιωπηλός και αφροντίς;»

Πως λοιπόν ο Θεός να σώσει αυτούς που με δόλο εφόνευσαν (ΔΟΛΟ-φόνησαν), όχι τα σώματα των αδελφών τους, αλλά τις ψυχές αυτών και των οποίων ο θάνατος είναι αιώνιος;

Πώς να συγχωρεθεί πνευματικός φόνος που είναι βλασφημία του Αγίου Πνεύματος, δεδομένου ότι και το Πνεύμα είναι εν δυνάμη Άγιον;

Να γιατί πωρώνει και τυφλώνει τας καρδίας και τους οφθαλμούς αυτών ώστε να μην επανέλθουν και σωθούν.

Αυτό εννοεί ο Κύριος όταν λέει:

«Αλλοίμονον εις σας τους νομοδιδασκάλους. Διότι με την διεστραμμένην διδασκαλία σας εσκοτίσατε τας διανοίας των ανθρώπων και τους αφηρέσατε το μέσον με το οποίον σαν με άλλο κλειδί θα οδηγούντο εις την γνώσιν του πραγματικού δρόμου της σωτηρίας. Έτσι δε και σεις δεν εμβήκατε εις τον δρόμον αυτόν, που θα σας έφερεν εις τον Χριστόν και εις την Βασιλείαν Του, αλλά και εκείνους, που ήθελαν και προσεπάθουν να έμβουν τους ημποδίσατε».(ΛΟΥΚ.ΙΑ’52)

Δεν τους άφησε περιθώρια συγχώρεσης αλλά τους είπε: «Αλλοίμονον εις σας…».Και αλλού τους πετά έξω από την Βασιλεία Του κακήν –κακώς λέγοντάς τους: «Έξω και μακράν από την πόλιν οι αδιάντροποι σαν τα σκυλιά και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτραι και καθένας ,που αγαπά και πράττει την πλάνην και το ψεύδος της αμαρτίας.» (Αποκ.ΚΒ’ 15)


Για τους αιρετικούς ο Απόστολος μας παραγγέλλει: «Μετά μίας και δευτέρας νουθεσίας παραιτού».

Διότι εσύ θα τους λες πως πρέπει να τηρούν τις εντολές του Κυρίου με ακρίβεια, δηλαδή της Εκκλησίας του Χριστού και αυτοί θα σου λένε ότι:

«Εμείς θα κάνουμε ό,τι μας πει η Εκκλησία. Εάν η Εκκλησία μας πει να πάμε σε ΚΟΙΝΟ ΠΟΤΗΡΙΟ και ΣΥΜΠΡΟΣΕΥΧΕΣ ….θα πάμε!!»

Άντε να συνεννοηθείς και να πείσεις τώρα αυτούς όταν δεν καταλαβαίνουν ότι η Εκκλησία του Χριστού ΔΕΝ ΘΑ ΤΟ ΠΕΙ ΠΟΤΕ ΑΥΤΟ!! Διότι, έρχεται σε αντίθεση με αυτά που ήδη έχει πει κατ’επανάληψη για τους αιρετικούς που είναι ΕΧΘΡΟΙ της Εκκλησίας!

Συνεπώς αυτοί που λένε αυτά δεν εννοούν την Εκκλησία του Χριστού αλλά την «Εκκλησία» που έφτιαξαν οι ίδιοι στα μέτρα τους!! Όλοι αυτοί είναι ΟΡΓΑΝΑ και ΠΡΟΔΡΟΜΟΙ του ΑΝΤΙ-χρίστου κατά τους Αγίους, διότι ήδη έγιναν αιρετικοί, απομένει επισήμως να χαρακτηριστούν όοοταν….συνέλθει Σύνοδος!

Συνεχίζοντας ο Άγιος λέει ότι, αν επιμένεις συζητώντας με αυτούς το λιγότερο που έχεις να πάθεις είναι να ζημιωθείς.

Φανταστείτε το …περισσότερο που έχεις να πάθεις!.. Μάλλον εννοεί ότι θα καταστραφείς!

Ο Άγιος της αγάπης, αν δεν συνέτρεχε σοβαρός λόγος δεν θα μας έλεγε:

9 «Καθένας που βγαίνει έξω και δεν μένει μέσα εις την διδαχήν του Χριστού δια της ακριβούς τηρήσεως αυτής,αυτός δεν έχει τον Θεόν,αλλ’είναι χωρισμένος από αυτόν….»

10 «Εάν κανείς σας επισκέπτεται και δεν φέρη την διδαχήν αυτήν,μη δέχεσθε αυτόν προς φιλοξενίαν εις την οικίαν σας και ούτε χαιρετισμόν να απευθύνετε προς αυτόν.»

Να πως δικαιολογείται η πώρωση και η τύφλωση τους αφού δεν μπορούν να εννοήσουν ότι ούτε χαιρετισμό δεν μας επιτρέπει στους αιρετικούς, πόσο μάλλον μνημόνευση ,συμπροσευχές και κοινό ποτήριο με αυτούς!!!

11 «Διότι εκείνος,που χαιρετά αυτόν,γίνεται συγκοινωνός προς τα πονηρά του έργα,επειδή με την σχέσιν του και τον χαιρετισμόν του τον ενθαρρύνει εις εξακολούθησιν αυτών.» (Β’Ιωαν.9,10,11)

7 «Πρέπει δε να βαδίζετε τον δρόμον της αγάπης και να μη είσθε διεσπασμένοι, διότι ανεφάνησαν εις τον κόσμο πολλοί που διδάσκουν πλάνας και πλανούν με αυτάς τους πιστούς..»(Β’Ιωαν.7)

Στην ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ των ΠΙΣΤΩΝ έγκειται η ικανότητά τους να διακρίνουν ποιος διδάσκει ΠΛΑΝΗ και ποιος ΧΡΙΣΤΟ!

Ο Άγιος Συμεών με σαφήνεια μας διδάσκει για το δικό μας καλό και για όποιον θέλει φυσικά, λέγοντάς μας: «…μην παραδώσεις τον εαυτόν σου σε ΑΠΕΙΡΟ ή ΕΜΠΑΘΗ ΔΑΣΚΑΛΟ, για να μη διδαχθείς αντί ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ τη ΔΙΑΒΟΛΙΚΗ ζωή.» (Φιλοκ. Δ’ Αγ. Συμεών νέος θεολόγος κεφ.32,σελ.18)

Ενημερώνοντάς μας με αγάπη, ο Άγιος μας πληροφορεί :

«Και τώρα πλέον είναι ο ΑΝΤΙ-χριστος εν τω κόσμω δια των αιρέσεων και των ΨΕΥΔΟ-διδασκαλιών που προπαρασκευάζουν το έδαφος δια την προσωπικήν έλευσιν του.»(Α’ιωαν.Δ’3)

Ενώ διαβάζεται εύκολα, δύσκολα κατανοείται διότι ο πονηρός παρεμβαίνει μη θέλοντας τα σχέδιά του στο φως.

Ποιον να ακούσω εγώ τώρα, ο ανάξιος;

Τον Άγιο που του τα είπε ο ίδιος ο Θεός ή τον κάθε απατεώνα όταν μου λέει έστω και κάτι το αντίθετο;

Και είναι απατεώνες όλοι όσοι προσπαθούν να αλλάξουν και να προσβάλλουν το: «πλὴν ὁ ἔχετε κρατήσατε ἄχρις οὐ ἂν ἥξω»(Αποκ.Β’25)

και το : «εάν τας εντολάς μου τηρήσητε, μενείτε εν τη αγάπη μου…»(Ιωαν.ΙΕ’10)

Σας ερωτώ αδελφοί μου τηρούν τις εντολές οι ΑΘΕΟΦΟΒΟΙ που λένε πως είναι προσωρινές και αποκαλούν τον πάπα «αγιότατο»;


Προτιμώ να μείνω εν τη αγάπη ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, με κάθε τίμημα και μακριά από τους ΠΛΑΝΟΥΣ και ΣΚΟΤΙΣΜΕΝΟΥΣ.

Έχουμε εντολή και άγγελος να παρουσιασθεί και να μας πει κάτι αντίθετο του Ευαγγελίου ,ανάθεμα, να μην τον ακούσουμε!!

Η Εκκλησία είναι ΜΙΑ,ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ!!

Μόνο ο πάπας, ο ένας εκ των δύο ΑΝΤΙ-χρίστων κατά τον Ισαπόστολο Πατρο-Κοσμά έχει φτιάξει πολλές «εκκλησίες» για να σκορπίσει τα πρόβατα και να τα κατασπαράξουν οι λύκοι και δυστυχώς πολλοί τον ακολουθούν ονομάζοντάς τον «αγιότατο» και δεν φτάνει αυτό αλλά…. απαιτούν να συμπορευθούν μαζί τους όλοι οι Ορθόδοξοι.

Δεν έχουν καταλάβει τίποτα από το Ευαγγέλιο. Δεν είναι απλώς ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ, χρήζουν μάλλον εξορκισμού!!

Ασχοληθείτε με τα θέματα αυτά αδελφοί μου, γιατί είναι πολύ σοβαρά και βρισκόμαστε στους έσχατους που θα ζητηθούν από όλους μας ευθύνες!

Λέει ο Άγιος Απόστολος:

4 «Εάν ο Θεός ακόμη και τους αγγέλους, όταν ημάρτησαν, δεν ελογάριασεν, αλλά αλυσοδεμένους εις το σκότος τους έρριψεν».

5 «Και εάν τον παλαιόν κόσμον,που έζησε προ του κατακλυσμού,δεν τον ελυπήθει».

6 «Και εάν τας πόλεις των Σοδόμων και της Γομόρρας μετέβαλεν εις στάχτην και τας έθεσε φοβερόν παράδειγμα εις εκείνους,που εις το μέλλον θα έζων ασεβώς»

9 «Εάν εις όλας αυτάς τας περιπτώσεις έτσι ενήργησεν ο Θεός,εξάγεται λοιπόν εκ τούτων,ότι γνωρίζει καλά ο Κύριος,τους αδίκους,καίτοι θα τιμωρούνται και κατά τον μεταξύ χρόνον,γνωρίζει να τους φυλάττη δια την ημέραν της κρίσεως οπότε θα τους επιβάλλει ολόκληρον την αρμόζουσαν τιμωρίαν.» (Β’Πέτρου Β’ 4,5,6,9).

Αν λοιπόν για όλες αυτές τις αμαρτίες ΠΕΡΙ ΒΙΟΥ ο Θεός δεν τους λυπήθηκε και η τιμωρία ήταν αυστηρή, φανταστείτε τι θα υποστούν οι πρόδρομοι του ΑΝΤΙ-χρίστου οι οποίοι βάλλουν την Αγιασμένη Εκκλησία ΤΟΥ και ταυτόχρονα υποκρίνονται τους Χριστιανούς. Τους χρησιμοποιεί για να «φανούν και χωρισθούν οι πιστοί και ευθείς από τους ΑΠΙΣΤΟΥΣ και ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΥΣ!!»

Η τιμωρία τους δε, μεγαλύτερη διότι εκτός των περί βίου αμαρτημάτων, για τα οποία έχουμε εντολή να μην ασχολούμαστε, έπεσαν και στα περί Πίστεως θέλοντας να γκρεμίσουν ό,τι οικοδόμησε ο Υιός δολοφονώντας ψυχές!!

ΑΣ ΠΡΟΣΕΞΟΥΝ ΟΣΟΙ ΚΗΡΥΤΤΟΥΝ ΘΕΟ πριν να είναι πολύ αργά!

Εάν τις κακοδοξίες τις λέει ένας λαϊκός,… μικρό το κακό! Την ψυχή του θα απολέσει.

Εάν όμως είναι ρασοφόρος και κηρύττει «γυμνή τη κεφαλή» αίρεση τινά, φανταστείτε το μέγεθος «της σφαγής των ψυχών των πλανεμένων».

Εάν τώρα είναι ρασοφόρος και δεν υπακούει στις Οικουμενικές Συνόδους που καταδίκασαν αυτές τις αιρέσεις και μολονότι αυτές είναι κατεγνωσμένες και καταδικασμένες, εκείνος συνεχίζει να τις κηρύττει, επιπλέον δε, καταλύει ό,τι είναι Ορθόδοξο, αντιλαμβάνεσθε αδελφοί μου ότι και δίπλα του να περάσεις θα μολυνθείς!

Λέει ο Άγιος:

«Έτσι και σεις είσθε γεμάτοι κακίαν την οποίαν κρύπτετε με την υποκρισίαν, και εκείνοι που σας πλησιάζουν ΑΝΥΠΟΠΤΟΙ …μολύνονται και διαφθείρονται».(Λουκ.ΙΑ’44)

Αυτός είναι και ο λόγος που ο Κύριος είπε: «Φεύξονται!», δηλαδή να φύγετε μακριά από την φωνή των απατεώνων, αλλοτρίων. Δεν μας είπε απλά «φύγετε» αλλά… «φύγετε μακριά»!

Ούτε αυτά γίνονται ξαφνικά και σε μικρό χρονικό διάστημα, ώστε να πούμε ότι γίνονται από αμέλεια ή από λάθος. Ο χρόνος που μεσολαβεί είναι μεγάλος. Λάβετε υπόψιν σας πως έχουν περάσει πάνω από 15 μήνες από τη Συναγωγή της ΛΗΣΤΡΙΚΗΣ ΨΕΥΔΟ-συνόδου Κρήτης, χωρίς να ενημερώσουν το λαό, περιμένοντας να δουν αν αντιδράσει!!!

(Γι ’αυτό τους αποκαλώ ΠΟΝΗΡΟΥΣ!) Οι δε συμβουλές και αντιδράσεις αυτών που γνωρίζουν… χιλιάδες! Και οι ψυχές στο μεταξύ που φεύγουν πλανεμένες,… χάνονται αιωνίως!

Με απίθανα επιχειρήματα επικαλούμενοι την «αγάπη» ΕΞΑΠΑΤΟΥΝ το ποίμνιο που πράγματι, έχει ανάγκη στήριξης και το οδηγούν στη σφαγή!


Αυτοί θα φέρουν τον ΑΝΤΙ-χριστο και όχι η πόρνη και ο κλέφτης. Η ιστορία θα επαναληφθεί με ακρίβεια αλλά με άλλα ονόματα.

Όλα συγχωρούνται..αλλά η βλασφημία του Αγίου Πνεύματος…ΠΟΤΕ!!!

Αντί να συνετιστούν, λοιπόν και να επανέλθουν πρόσθεσαν στη λίστα των βλασφημιών τους και το «αγιότατος και μακαριότατος»…ο πάπας!!!!

Μιλάω στον πληθυντικό «να συνετισθούν» διότι μπροστά στο Ιερό Θυσιαστήριο ,ενώπιον του Θεού ομολογούν πολλοί ότι «ΟΡΘΟΤΟΜΕΙΤΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ» όταν αναφέρονται οι βλασφημίες αυτές. Συμφωνούν επομένως, όσοι μνημονεύουν αυτόν… που ούτε να τον κατονομάσω δεν θέλω!

«Διότι εκείνον τον άνθρακα, Τον οποίον ο Ησαΐας λέγει, πως ουδέ τα Σεραφείμ δεν ετόλμησαν χωρίς λαβίδα να πιάσουν. Και το Σωτήριον του Θεού, ήγουν τον Χριστόν, βλέπεις συ ο ιερεύς πάντοτε και με τα χέρια σου τον πιάνεις. Τον οποίον Χριστόν ο Συμεών ο Θεοδόχος μίαν φοράν μόνον τον είδε και τον έπιασε. Πόσην λοιπόν αγιότητα πρέπει να έχει ο ιερεύς ,και παρρησίαν προς τον Κύριον, ως μεσίτης Θεού και ανθρώπων, εν τη ιερά και σεβασμία λειτουργία, ίνα μη αναξίως λειτουργών κατάραν αντί ευλογίας πάρη και σκότος κερδίσει αντί φωτός και κατάκρισιν και κόλασιν απέραντον, αντί ευλογίας και μακαριότητος;

Ένοχος έσται του Σώματος και Αίματος Του Κυρίου, «ος αν εσθίη τον άρτον,ή το ποτήριον του Κυρίου,πίνη αναξίως».

Διατί γίνεται ένοχος; Ότι το έχυσε κάτω, και λογίζεται το πράγμα, ωσάν να το έσφαξε μόνον, αλλά δεν είναι θυσία. Ωσάν και τότε, όπου Τον εκέντησαν εκείνοι, όχι δια να πίουν τον εκέντησαν αλλά δια να χύσουν το αίμα Του.

Ούτω και οποίος ιερουργεί, και μεταλαμβάνει αναξίως, τίποτε απ’εκείνο δεν μετέχει». (Ιερ.Χρυσ. λόγος 34ος )

Τους τυμπανιαίους βδελύσσεται και η γη… και δεν τους δέχεται, αρνούμενη να τους αποσυνθέσει!! Τώρα έκραξε εκτός των λίθων και το χώμα της γης. Έτσι «ώστε να μη χωρή δικαιολογία για την τυχόν αποπλάνησίν σας!»(Μαρκ.ΙΓ’23)

Την ψυχή του ανθρώπου που έπλασε ο δημιουργός με άπειρη αγάπη για να μείνει αιωνίως πλησίον Του, αφού αποκτήσει το καθ’ομοίωση του Πατρός, ασκούμενη τον καλόν αγώνα της κάθαρσης,ΕΣΕΙΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ των ψυχών,ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ ,ΑΝΤΙ-χριστοι,την παραπλανάτε με δόλια τεχνάσματα,της αλλάζετε πορεία οδηγώντας την στον όλεθρο!!

Δεν περιορίζεσθε μόνο στη δική σας ψυχή αλλά σας απασχολεί…η ψυχή των άλλων…ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑΖΕΤΕ!!

Απ’ό,τι έχει πει ο Χριστός μας και έχουν ΕΜΠΡΑΚΤΑ διδάξει οι ΑΓΙΟΙ ,ΕΣΕΙΣ αρέσκεστε να κάνετε τα ΑΝΤΙΘΕΤΑ!

Ο ποιητής του σύμπαντος κόσμου είπε: «Όστις…θέλει!» αφήνοντας ελεύθερη την ψυχή να διαλέξει, γιατί τη θέλει ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ μαζί ΤΟΥ!!

Γι’αυτό και ρώτησε τους μαθητές Του: «Μήπως θέλετε και εσείς να φύγετε;»

Ενώ ΕΣΕΙΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΤΕ την ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗ, την χειρότερη όλων των εξαρτήσεων, αποσκοπώντας στην ΛΑΤΡΕΙΑ του ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΑΣ (προσωπολατρία) και όχι στην ΧΡΙΣΤΟ-ΛΑΤΡΕΙΑ!

Σας έχει πει: «Το ίδιον και εκείνος που δεν αγαπά τον αδελφό του Χριστιανόν, ΔΕΝ είναι παιδί ΘΕΟΥ!»(Α’Ιωαν.Γ’10) και ΕΣΕΙΣ αποδεικνύετε το χειρότερον, όχι μόνον ΔΕΝ αγαπάτε αλλά…. ΚΑΤΑΔΙΩΚΕΤΕ κιόλας τον αδελφό σας, τον ΟΡΘΟΔΟΞΟ Χριστιανό!

Σε εσάς απευθύνθηκε: «Σας διαβεβαιώ όμως εν πάση αληθεία, ότι είσθε εκμεταλλευταί του ποιμνίου και κλέπται των προβάτων. Εκείνος που δεν εμβαίνει από την πόρταν εις την μάνδραν, εις την οποία φυλάττονται τα πρόβατα, αλλ’ανεβαίνει από άλλο μέρος δια να πηδήση μέσα κρυφίως, εκείνος είναι κλέπτης και ληστής.» (Ιωαν.Ι’1)

«Ο κλέπτης δεν έρχεται παρά δια να κλέψη και δια να σφάξη και δια να παραδώση εις την πλήρη καταστροφήν τα πρόβατα.» (Ιωαν.Ι’10)

Και ΣΑΣ ΤΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕ λέγοντάς:

«Τέτοιοι μισθωτοί είσθε και σεις οι σημερινοί λειτουργοί του ιερού και οι νομοδιδάσκαλοι,που μόνον δια τα πρόσκαιρα οφέλη έχετε προσκολληθή εις το ποίμνιον του Θεού,το οποίον επιβουλεύεται ως άλλος λύκος ο διάβολος, καθώς και όλοι όσοι γίνονται όργανά του.»(Ιωαν.Ι’12)

Και δεν απευθύνεται στους Άγιους Ιερείς που υπάρχουν ανάμεσά μας !!

Να γιατί προετοιμάζετε τον ΕΡΧΟΜΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙ-χρίστου, διότι ο νους σας ΣΚΟΤΙΣΤΗΚΕ, η καρδιά σας ΠΩΡΩΘΗΚΕ και …τα μάτιά σας ΤΥΦΛΩΘΗΚΑΝ!!!
Φέρτε πίσω ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ των ψυχών, τους αδελφούς σας και σώστε τις ψυχές τους, τώρα που….. υποτίθεται πως μετανοήσατε!

Οι άνθρωποι αυτοί χάθηκαν δια παντός, στους αιώνας των αιώνων, διότι τους έπρεπε βοήθεια και ΕΣΕΙΣ ως ΤΥΦΛΟΙ και ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΕΝΟΙ τους οδηγήσατε –ΕΝ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ-στον αιώνιο θάνατο!

Γι’αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει γι’ αυτούς που αμαρτάνουν επιφέροντας πνευματικό-ψυχικό θάνατο σε ανθρώπους … «να μην προσευχόμεθα, επιδιώκοντας τη σωτηρία της ψυχής των, διότι αγνοούμε τις τόσες ψυχές των απολεσθέντων που πλανήθηκαν εξαιτίας των και χάθηκαν ως αιρετικοί… στους αιώνας των αιώνων.

Τι Θεός θα ήταν άλλωστε και τι Πατέρας, όταν από τη μία ενδιαφερόταν για τη σωτηρία των ψυχών των παιδιών Του ,κρεμασμένος μέχρι Σταυρού και από την άλλη να έδινε ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ και ΧΑΡΗ στους αιρετικούς ….να δολοφονούν τις ψυχές των τέκνων Του, που αγωνίζονται με ακρίβεια ως έχουν εντολή!

Τα θέματα είναι ΞΕΚΑΘΑΡΑ και οι δρόμοι …ΔΥΟ!

Γι ’αυτό είπε: «Εκείνος που δεν είναι εξ’ όλης του της ψυχής μαζί μου είναι εναντίον μου. Και εκείνος ,που δεν μαζεύει με εμέ τα πνευματικά πρόβατά μου, ούτος σαν άλλος λύκος τα σκορπίζει». (ΛΟΥΚ.ΙΑ’ 23),πράγμα που επαληθεύεται απόλυτα στις μέρες μας!

Και πάλι είπε: «Θα μείνετε δε εις την αγάπη που σας έχω, εάν φυλάξετε τας εντολάς μου…»(Ιωαν.ΙΕ΄10)

Πώς να σιωπάς και να αδιαφορείς όταν βλέπεις ότι με ΔΟΛΟ φονεύουν τις ψυχές των αδελφών μας;

Να γιατί, στα περί βίου… το στόμα κλειστό, ενώ στα περί ΠΙΣΤΕΩΣ «πρέπει να κραυγάζει από τις ταράτσες»!(Ματθ.Ι’27)

Αυτός είναι και ο λόγος που οι κανόνες (πηδάλιο) της Εκκλησίας μας είναι αυστηροί και αμετακίνητοι θέλοντας να προστατεύσουν τις ψυχές από πλάνη, σχίσμα και αίρεση που μετά βεβαιότητας θα οδηγηθούν στην απώλεια!

Να γιατί οι ΑΝΤΙ-χριστοι (οι εναντίον Του) δεν θέλουν τους κανόνες, διότι εμποδίζουν τα δολοφονικά σχέδιά τους και τους ονομάζουν τείχη του αίσχους!

Όταν ο Κύριός μας λέει: «ερευνάτε τις γραφές» και όχι διαβάστε ή μελετήστε… κατανοούμε γιατί το λέει;

Κατά την έρευνα όλος ο νους και η διάνοια είναι επικεντρωμένοι και δοσμένοι στο θέμα. Βλέποντας ο Κύριος το ενδιαφέρον και τον ζήλο, ενισχύει την κατανόηση του νου δίνοντας «γλυκίσματα». Όταν όμως η ψυχή διαβάζει με τους οφθαλμούς του σώματος και μόνον ,ο δε νους και η διάνοια «τυρβάζουν περί πολλών» πως είναι δυνατόν να βοηθηθεί και να κατανοήσει όταν «δεν επιλέγει την εκλεκτή μερίδα»;

Μοιάζει αυτό με τον άνθρωπο που συναντά τον βασιλιά για κάποιο θέμα και μπροστά του αδιαφορεί μη δίνοντας τη δέουσα προσοχή. Είναι δυνατόν αυτός να τύχει της εύνοιάς του;

Πόσο μάλλον όταν έμπροσθεν έχουμε τον Θείο Λόγο που είναι ο ίδιος ο Θεός! Αντί όμως να προσφέρουμε με την εγρήγορσή μας όλον τον νου μας, εμείς σκεφτόμαστε ότι… αρκετά διαβάσαμε, κάναμε και σήμερα το χρέος μας απέναντι στο Θεό.

Έχει ειπωθεί πως το Ευαγγέλιο ΔΕΝ ΘΑ ΚΑΤΑΝΟΗΘΕΙ από όλους ,γιατί και πολλοί που το ερευνούν τυγχάνουν κακής προαίρεσης. Πόσο μάλλον όταν δεν έχει ερευνηθεί ΟΥΤΕ ΜΙΑ ΦΟΡΑ από κάποιους που θέλουν να ονομάζονται Χριστιανοί !

Αυτοί κινδυνεύουν να αλυσοδεθούν εκ των οργάνων του διαβόλου (αιρετικών) και συρόμενοι από την μύτη να περιπαίζονται ενώπιον του ΠΑΤΡΟΣ τους!

Μετά από 1984 χρόνια και ενώ θα έπρεπε να επικοινωνούμε με τα μάτια , «διαφωνούμε» στο αν η Εκκλησία είναι ΜΙΑ ή 348!!!

«Διαφωνούμε» στο ότι οι αιρετικοί είναι πρόδρομοι του ΑΝΤΙ-χρίστου, μολονότι έχει βεβαιωθεί από τον ίδιο τον Θεό και τους Αγίους Του.

Ο διάβολος ,φυσικά κάνει τη δουλειά του, αλλά και εμείς αυτό που μας παραγγέλλει ο Πατέρας μας και … «όστις θέλει».

Ο Άγιος Συμεών μας λέει:

«Να ικετεύεις το Θεό με ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ και ΔΑΚΡΥΑ να σου στείλει ΟΔΗΓΟ ΑΠΑΘΗ και ΑΓΙΟ!! Αλλά και εσύ ο ίδιος να μελετάς τις θείες γραφές και μάλιστα τα πρακτικά συγγράμματα των Αγίων Πατέρων, για να αντιπαραβάλλεις σε αυτά τη διδασκαλία και τις πράξεις του δασκάλου και γέροντά σου, βλέποντάς τες όπως σε καθρέφτη και εξετάζοντάς τες. Και όσα είναι σύμφωνα με τις γραφές να τα ΕΓΚΟΛΠΩΝΕΣΑΙ και να τα ΚΡΑΤΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΥ ΣΟΥ, τα ΝΩΘΑ όμως και ΞΕΝΑ να τα ΔΙΑΚΡΙΝΕΙΣ και να τα ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙΣ, για να μην ΠΛΑΝΗΘΕΙΣ. Γιατί να ξέρεις, ΠΟΛΛΟΙ ΠΛΑΝΟΙ και ΨΕΥΔΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ». (Φιλοκ.Δ’ Άγιος Συμεών νέος θεολόγος,κεφ.33-σελ.18)

Μιλούσε ο Άγιος για τότε, το 1000μ.Χ.

Φανταστείτε τώρα τι θα μας έλεγε….!

Πως όμως να αντιπαραβάλλεις και μάλιστα ως σε καθρέφτη ,όταν η ψυχή έχει άγνοια –είναι ΑΚΑΤΗΧΗΤΗ;

Όταν υπάρχει άγνοια του Θείου Λόγου, επόμενο είναι ο τορνευτός και ξύλινος λόγος των απατεώνων –ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ, να εισακουστεί και αλλοίμονο στην ψυχή που… τυφλά ακολουθεί…. τον τυφλό!

Αδελφοί μου, τώρα σας παραμυθιάζουν ότι αιρετικοί είναι μόνο οι ιεχωβάδες. Εσείς μην τους πιστεύετε, γιατί γνωρίζετε πολύ καλά από πού «φύτρωσαν» οι ιεχωβάδες και πως πηγή όλων των αιρέσεων είναι ο παπισμός ο οποίος στοχεύει στον ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ γι’αυτό ονομάζεται ΠΑΝ-αίρεση. Τέλος, θέλει να φέρει την ΠΑΝ-θρησκεία,τον ερχομό του ΑΝΤΙ-χριστου!

Το διαφήμιζαν κιόλας…(βλ.: ακόλουθη φωτογραφία):


Γι’ αυτό μας είπε: «Ιδού προείρηκα υμίν άπαντα», καθιστώντας μας υπεύθυνους για την τυχόν άγνοιά μας και στη συνέχεια «Ώστε να μην υπάρχει καμία δικαιολογία για την τυχόν αποπλάνησή σας! Επομένως, τον ακατήχητο-κενό χώρο του πνεύματος το καταλαμβάνουν η πλάνη και η αίρεση.

Δύο είναι οι δρόμοι, τρίτος Δεν υπάρχει!!

Ή με τον Θεό βιώνοντας την ΑΛΗΘΕΙΑ, ή με τον διάβολο και τα όργανά του αργο-πεθαίνοντας στο σκότος και στην πλάνη και που για αυτούς «Έχει ετοιμασθεί το μέρος και ο τόπος των μέσα εις την λίμνην, που βράζει και καίεται με φωτιά και με θειάφι. Και ο αιώνιος αυτός χωρισμός από εμέ και η ατελεύτητος αυτή τιμωρία και βάσανος είναι ο δεύτερος θάνατος».(Αποκ.ΚΑ’8)

Αδελφοί μου, υπάρχουν ψυχές αγαθές, αγνές, ανιδιοτελείς που θα αφυπνισθούν και θα προβληματιστούν. Υπάρχουν όμως και ψυχές κακής διάθεσης και προαίρεσης που περισσότερο θα σκανδαλιστούν.

Μα κι αν κανείς δεν ακούσει ΕΣΥ ΑΔΕΛΦΕ που προσεύχεσαι με πόνο και δάκρυα ,τα μεσάνυκτα, για την Ελλάδα μας και για όλον τον κόσμο τον μισθό σου τον πήρες!

Δεν θα είναι όμως λίγοι αυτοί που θα κατανοήσουν, όπως δεν θα είναι λίγοι και αυτοί που θα ντραπούν. Ας γυρίσουν στην αγκαλιά του γλυκύτατου Ιησού και ας μη αποκάμουν.

Διότι «και περί πολλών εκχυνόμενον»! Πόσων….;; Άγνωστο σε εμάς!

Ζούμε μοναδικές-ιστορικές στιγμές (γι’ αυτούς που τις αντιλαμβάνονται και συμμετέχουν) και ας λένε κάποιοι ότι……«δεν έχει αλλάξει τίποτα»!!!

Ζούμε περίοδο που ο ΑΝΤΙ-χριστος πλανά ακόμα και τους εκλεκτούς!!

Τελούνται ΔΙΩΓΜΟΙ ΕΥΛΑΒΕΣΤΑΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΡΑΣΟΦΟΡΩΝ που ψάχνουν που την κεφαλήν κλίνη (έχουν όμως χαρά, γιατί έτσι λένε οι …μακαρισμοί για αυτούς που διώκονται για την Πίστη τους)!

Μετά από 1984 χρόνια επιχειρείται η μεγαλύτερη επίθεση του ΑΝΤΙ-χρίστου (δεν τους βγαίνει για περαιτέρω καθυστέρηση ο χρόνος), όχι για μια δογματική διαφορά αλλά για την ΚΑΤΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ του ΧΡΙΣΤΟΥ!

Επειδή όμως ο διάβολος γνωρίζει ότι: «και πύλαι άδου ου κατισχύσουσιν αυτής» σκοπό έχει να χαθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ψυχές και μάλιστα των εκλεκτών.

Όλοι αυτοί οι λόγοι δεν έχουν σκοπό να αλλάξουν το σχέδιο του Θεού. Μη γένοιτο! Ούτε να αποθαρρύνουν. Το αντίθετο μάλιστα, σκοπό έχουν να εντείνουν την εγρήγορση και να επαναφέρουν όσους τείνουν να εκτεθούν ανεπανόρθωτα!

Η ΟΡΘΗ ΠΙΣΤΗ συνοδεύεται πάντα από «φόβο Θεού» (και μην παρερμηνεύσετε τη λέξη «φόβο»), μήπως και παρεκκλίνεις των εντολών, μήπως και δυσαρεστήσεις τον Κύριόν σου και Θεόν σου, τον αγαπημένο σου Πατέρα.

Αυτό σε κρατάει σε εγρήγορση, προ-φυλάσσοντάς σε από «πτώση»!

Είθε ο Θεός να φωτίζει τον νου μας αλλά και εμείς να το αναζητάμε με όλην την δύναμη και ο νοών νοείτο.

Αδελφοί μου, ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ!...ΝΑ ΠΗΓΑΙΝΟΥΜΕ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΑΝΕΜΟ…ΤΩΝ ΠΑΘΩΝ ,ΤΩΝ ΑΙΡΕΣΕΩΝ και ΤΗΣ Ν.Τ.Π.

Με εν Χριστώ αγάπη και ενδιαφέρον

Γεώργιος Φλώρος

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ