Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΟΚ…ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ!! ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ !!

Αποτέλεσμα εικόνας για ΑΙΡΕΣΗ

ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΣΟΚ…ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΩΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΙ!! ΚΑΤΑΛΑΒΕΤΕ ΤΟ !!

Θέλουν να αντικαταστήσουν τον Θεό μας. Οι ίδιοι το ομολογούν και πολλοί δικοί μας τους ακολουθούν.

Διαδώστε τα παρακάτω κείμενα Α’ Βατικανής Συνόδου και τα κατά καιρούς λεχθέντα του «Πατριάρχη» ως ιστορικές αποδείξεις αθλιότητος που δεν έχουν ξαναακουστεί στους αιώνες.

Εκεί κατάντησαν οι αιρετικοί και μας θέλουν και εμάς κοντά τους! Προσέξτε τους ,έπεσαν στην πλάνη, παρασύρθηκαν στην αίρεση και κατέληξαν οπαδοί του αντι-Χρίστου.

Ήξερε ο Άγιος Πατροκοσμάς εκατό χρόνια πριν τη Βατικανή ,γιατί έλεγε πως: «ο ένας αντι-Χριστος είναι ο πάπας» και αλλού: «τον πάπα να καταράσθε γιατί αυτός θα είναι η αιτία».

Αυτός είναι ο «ΑΛΑΘΗΤΟΣ» πάπας:

«Αν ο πάπας απεφθέγγετο απόφαση ενάντια στην κρίση του Θεού, τότε η κρίση του Θεού πρέπει να διορθωθεί και να μεταβληθεί.»

«Δύναται να έχει αντιρρήσεις έναντι των Αποστόλων και των εντολών που οι Απόστολοι μετέδωσαν..»

«Μέσα στην Καινή Διαθήκη ,δύναται να μεταβάλλει τα ίδια τα μυστήρια ,που έχουν οριστεί ή θεσπιστεί από τον Ιησού Χριστό.»


η συνέχεια…. παρακάτω…. συγκρατηθείτε!!

Σημείωση: από την 1η Βατικανή Σύνοδο και μετά όχι μόνο δεν έχουν αφαιρεθεί ,αλλά έχουν προστεθεί σατανικές αποφάσεις!!

Σας παραθέτω στη συνέχεια , απόσπασμα κειμένου όπου φαίνεται τι έχει ισχυριστεί κατά καιρούς «ο πρώτος εκ των ίσων πατέρας μας, που είναι φίλος ,συνεργάτης και κολλητός του ενός εκ των δύο αντι-Χρίστων».

«Να τον χαίρονται και να τον καμαρώνουν όσοι τον μνημονεύουν για μακροημέρευση».

Αυτός είναι «ο μεγάλος ορθόδοξος ιεράρχης σας» …… ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΟΝ!!

που «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ» βλασφημεί κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος λέγοντας:

1. Ὅτι «ὅλες οἱ θρησκεῖες εἶναι ὁδοὶ σωτηρίας»3.

2. Ὅτι τὸ Κοράνιο (καὶ οἱ Γραφὲς τῶν ἄλλων θρησκειῶν) εἶναι «ἴσο μὲ τὴν Ἁγία Γραφὴ καὶ ἱερὸ ὅπως αὐτή4» καὶ ὅτι οἱ Μουσουλμάνοι μποροῦν νὰ πᾶνε στὸν παράδεισο χωρὶς νὰ πιστεύουν στὸν Χριστό5.

3. Ὅτι πολλὲς ἐντολὲς τοῦ Θεοῦ εἶναι προσωρινές6.

4. Ὅτι εἶναι «εὐλογημένη» ἡ Συναγωγὴ τῶν Ἑβραίων, ποὺ ἀπεκήρυξε ὁ ὑπ᾽ αὐτῶν σταυρωθεὶς Κύριος7.

5. Ὅτι ἡ βασικὴ ἀρχὴ τῆς Μασονίας, δηλαδὴ ἡ ἄποψη ὅτι: «ἕκαστος νὰ λατρεύῃ τὸν Ἕνα Θεὸν ὡς [=ὅπως] προτιμᾷ…». «Ὁ Θεὸς εὐαρεστεῖται εἰς τὴν εἰρηνικὴν συμβίωσιν τῶν ἀνθρώπων καὶ μάλιστα, αὐτῶν οἱ ὁποῖ­οι Τὸν λατρεύουν ἀνεξαρτήτως τῶν διαφορῶν, αἱ ὁποῖ­αι ὑπάρχουν εἰς τὴν πίστιν μεταξὺ τῶν τριῶν μεγάλων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν8»,εἶναι ἀποδεκτή.

6. Ὅτι οἱ Ἱ. Κανόνες εἶναι: «Τείχη τοῦ αἴσχους9».

7. Ὅτι ἡ Ρωμαϊκὴ «ἐκκλησία» εἶναι κανονική, τὰ μυστήριά της ἔγκυρα10 καὶ ὁ Πάπας κανονικὸς Ἐπίσκοπος. Ὅτι ὁ Πάπας γιὰ ἐσᾶς εἶναι: «προφητικὸς ἀρχηγὸς ὄχι μόνο τῶν χριστιανῶν, ἀλλὰ καὶ ὅλου τοῦ κόσμου» καὶ «πρότυπον» καὶ «ἀδαπάνητος θησαυρὸς καὶ ὁδοδείκτης11».

8. Ὅτι οἱ συλλειτουργίες καὶ συμπροσευχὲς μὲ τοὺς αἱρετικοὺς εἶναι «ἀγάπη». Κάτι ποὺ, ὄχι μόνο δὲν δίδαξε ἡ Ὀρθοδοξία, ἀλλὰ ἔπραξε τὸ ἀντίθετο μὲ στρατιὲς μαρτύρων.

9. Ὅτι οἱ καταδικασμένοι, ἀπὸ τὴν Δ΄ Οἰκουμενικὴ Σύνοδο, Μονοφυσίτες εἶναι «Ὀρθόδοξοι».

10. Ὅτι οἱ χειροτονίες τῶν Ἀγγλικανῶν εἶναι ἔγκυρες.12

11. Ὅτι ἡ Οὐνία εἶναι ἀποδεκτή.

12. Ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι μία, ἀνάμεσα στὶς 348 «ἐκκλησίες» – μέλη τοῦ Π.Σ.Ε – οἱ ὁποῖες διευθύνονται ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα.13

13. Ὅτι: «Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπασιν (τὸ Σχίσμα) προπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ εὑρίσκονται ἤδη εἰς χεῖρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ!!!14
«Και τώρα πλέον είναι ο αντίχριστος εν τω κόσμω δια των αιρέσεων και των ψευδοδιδασκαλιών,που προπαρασκευάζουν το έδαφος δια την προσωπικήν έλευσίν του».(Α’ Ιωανν.δ3)

«Έξω και μακράν από την πόλιν οι αδιάντροποι σαν τα σκυλιά και οι μάγοι και οι πόρνοι και οι φονείς και οι ειδωλολάτραι και καθένας ,που αγαπά και πράττει την πλάνην και το ψεύδος της αμαρτίας.» (Αποκ.κβ 15)

Για όλους εμάς και ιδιαίτερα για όσους υποσχέθηκαν στο Θεό να Τον υπηρετούν και φοβούνται,έχει πει ο Κύριος δια γραφίδος εκείνου που ηγάπα: «Δι’ αυτούς δε που εδειλίασαν εις τον κατά του θηρίου αγώνα και δια τους απίστους και δι’εκείνους που με τα βδελυρά και ακάθαρτα και παρά φύσιν αμαρτήματά τους έγιναν σιχαμένοι,και δια τους φονείς και τους πόρνους και τους μάγους και τους ειδωλολάτρας και δι’ όλους εν γένει,που ηγάπησαν το ψεύδος της αμαρτίας,έχει ετοιμασθεί το μέρος και ο τόπος των μέσα εις την λίμνην που βράζει και καίεται με φωτιά και με θειάφι»(Αποκ.κα΄8)

«Πλην ο έχετε κρατήσατε άχρις ου αν ήξω»(Αποκ.β’ 25)

«Και ο νικών και ο τηρών άχρι τέλους τα έργα μου,δώσω αυτώ εξουσίαν επί των εθνών»(Αποκ.β’26)

«Εάν τας εντολάς μου τηρήσητε,μενείτε εν τη αγάπη μου,καθώς εγώ τας εντολάς του πατρός μου τετήρηκα και μένω αυτού εν τη αγάπη»(Ιωαν.ιε΄10)

Για ποιες εντολές και μάλιστα πολλές λέει ο «πατριάρχης» πως είναι προσωρινές;;

Ούτε ντρέπονται αλλά ούτε και φοβούνται τον Θεό!!

Δεν έχουν καμμία σχέση με το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Σε άλλο «ευαγγέλιο» δικό τους πιστεύουν και γίνεται αντιληπτό από τα τέκνα του Θεού.

Θέλετε να μνημονεύετε να δέεσθε υπέρ αυτού ώστε να συνεχίζει το παν – αιρετικό έργο του;;

Τόσα χρόνια δεν καταλάβατε τίποτα; Αντιλαμβάνεσθε ποιόν ακολουθείτε;

«Ως νιφάδες χιονιού πέφτουν οι ψυχές των ανθρώπων στο άδη!!»

«Ουχ υμείς με εξελέξασθε, αλλ’ εγώ εξελεξάμην υμάς,και έφηκα υμάς ίνα υμείς υπάγειτε και καρπόν φέρητε, και ο καρπός υμών μένη…»(Ιωαν.ιε΄16)

Ρωτήστε, αδελφοί μου, με ποιόν τρόπο τον κάλεσε ο Κύριός μας στη θέση που βρίσκεται .Ποιός ήταν αυτός που τον ανέβασε σε αυτό το αξίωμα ;;……….Επιτέλους να το μάθετε!

*«Εγώ ειμί ο ΑΡΤΟΣ της ζωής.Ο ερχόμενος εις εμέ ου μη πεινάση, και ο πιστεύων εις εμέ ου μη διψήση πώποτε.» (Ιωαν.στ’35)

*«Εγώ ειμί το ΦΩΣ του κόσμου…» (Ιωαν.η’12)

*«Εγώ ειμί η ΑΜΠΕΛΟΣ η αληθινή…» (Ιωαν.ιε’1)

*«Εγώ ειμί η ΘΥΡΑ των προβάτων…» (Ιωαν.ι’7)

*«Εγώ ειμί ο ΠΟΙΜΗΝ ο καλός…»(Ιωαν.ι’11)

*«Εγώ ειμί η ΟΔΟΣ…»

*«Εγώ ειμί η ΑΛΗΘΕΙΑ…»

*«Εγώ ειμί η ΖΩΗ…»

*«Εγώ ειμί το Α και το Ω…»

*«Εγώ ειμί η ΘΥΡΑ .ΔΙ’ΕΜΟΥ ΕΑΝ ΤΙΣ ΕΙΣΕΛΘΗ ΣΩΘΗΣΕΤΑΙ,…» (Ιωαν.ι’9)

«ΤΙ ΠΛΕΟΝ ΘΕΛΕΙΣ;»

Άρα όταν ο παν-αιρεσιάρχης λέει ότι :

«Όλες οι θρησκείες είναι οδοί σωτηρίας»

Ασφαλώς αντιτάσσεται στον λόγο του Κυρίου που λέγει: «Εγώ ειμί η θύρα,δι’εμού εάν τις εισέλθει σωθήσεται».

Άρα δεν πιστεύει στον ίδιο Θεό με εμάς,έχει κάποιους άλλους Θεούς στο νου του και εσείς οι ορθόδοξοι χριστιανοί ιεράρχες ανέχεσθε τις βαριές αυτές βλασφημίες χωρίς αντιδράσεις; Πάτε να μας τρελάνετε;;

Δεν πιστεύουμε στην ίδια θρησκεία με αυτόν, δεν το καταλαβαίνετε; Θέλετε αδελφοί μου, ως Πατριάρχη στο θρόνο του Χρυσορήμονα Πατρός κάποιον που προδίδει ,βλασφημεί τον Κύριό μας και Θεό μας και ουδεμία σχέση έχει με την Ορθοδοξία; Οι κακοδοξίες-βλασφημίες που έχουν αναφερθεί από τον ίδιο κατά καιρούς ψηφίστηκαν και στην ψευδοσύνοδο της Κρήτης.Μάθετε ,λοιπόν τα αποτελέσματα αυτής της ψευδοσυνόδου για να καταλάβετε που σας οδηγούν οι ΨΕΥΔΕΠΙΣΚΟΠΟΙ και ΨΕΥΔΟΔΙΔΑΣΚΑΛΟΙ.

Διότι λέγει: «Εκείνος που επιμένει εις την αμαρτίαν ,κατάγεται από τον διάβολον και έχει σχέσιν και στενήν γνωριμίαν με τον διάβολον…» (Α’ Ιωαν. γ’8)

Τι αποδείξεις θέλετε ,αδελφοί μου, παραπάνω για να πεισθείτε πως είναι εχθροί του Χριστού μας; Μετά από 1983 χρόνια κάποιοι απατεώνες και κλέπτες θέλουν να περιπαίξουν με τον ΛΟΓΟΝ να αφαιρέσουν και να προσθέσουν καταργώντας τα ρήματα ζωής. Ας ξανακούσουν λοιπόν τι μας λέγει ο Ιησούς Χριστός δια του Αγίου Ιωάννου:

«Εγώ ο Ιωάννης διαβεβαιώ καθένα που ακούει τους προφητικούς λόγους του βιβλίου τούτου, ότι εάν κανείς τολμήσει να προσθέσει εις αυτά, θα προσθέσει ο Θεός επάνω του τας πληγάς που έχουν γραφεί εις το βιβλίον αυτό.»

«Και εάν κανείς τολμήσει να αφαιρέσει από τους Λόγους της προφητείας αυτής, θα αφαιρέσει ο Θεός την μερίδα του από το δένδρον της ζωής και από την πόλιν την Αγίαν. Κανείς ας μην αφαιρέσει τίποτε από αυτά που έχουν γραφεί εις το βιβλίον αυτό.»(Αποκ.ΚΒ’18-19)

Άγιε Αρχιεπίσκοπε, την 1η Δεκεμβρίου 2015,στο ιερό ησυχαστήριο «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος» στο Μήλεσι τελουμένου του μεγάλου πανηγυρικού εσπερινού του Οσίου Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου αναφέρατε επί λέξει ενώπιον του Αγίου: «Είναι για εμάς ΣΥΜΒΟΛΟ, είναι ο ΠΑΤΕΡΑΣ μας, είναι ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ μας, είναι ο ΑΓΙΟΣ της αρχιεπισκοπής μας…»

Σας παρακαλώ υπακούστε και ευαρεστείστε τον Πατέρα σας τον Άγιο Πορφύριο και κάνετε αυτό που σας έχει αναθέσει που δεν είναι τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από τον λόγο του ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ του Ιησού Χριστού του Σωτήρος μας που πιστεύουμε.

Εύχομαι ο Θείος ζήλος σας ,η αυταπάρνησή σας και η Θεία σοφία σας να είναι αντάξια του Αγίου Πορφυρίου μας και να καταγραφείτε στην ιστορία με χρυσά γράμματα όπως όλοι οι Άγιοι μας, ευαρεστώντας τον Θεό μας.

Θα αναπαύσετε έτσι και όλους εμάς τους Ορθοδόξους που έχουμε κατα-σκανδαλιστεί και έχουμε χάσει τον ύπνο μας από την αγωνία περιμένοντας σας τόσο καιρό να πάρετε ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΘΕΣΗ κατά της ΠΑΝ-αίρεσης του ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟΥ που μετά βεβαιότητος προετοιμάζει την έλευση της πανθρησκείας «με αρχηγό» τον αντι-Χριστο.

Κάθε καθυστέρηση συνεπάγεται πως δεν θα είσθε ανεύθυνοι «του αίματος τουτέστι της σφαγής των ψυχών των πλανομένων.» (Ιωαν.Χρυσόστομος)

ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ,αδελφοί μου τον «καρκίνο» που μεταδίδεται. Ας μετανοήσουμε ειλικρινά, ας δοξάζουμε και ας ευχαριστούμε διότι είμαστε ένα τίποτα που θέλουμε να σηκώσουμε «ανάστημα» αλλάζοντας και τη διδασκαλία ΑΥΤΟΥ που μας έπλασε.

ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ Ο,ΤΙ ΛΑΘΟΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΝΕΙ ΟΣΟ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙΡΟΣ και ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙΤΕ από αυτούς που ΣΥΝΕΙΔΗΤΑ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΑΜΕΤΑΝΟΗΤΟΙ και που μεθοδικά ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙ-ΧΡΙΣΤΟΥ.

Δεν έχετε κανένα κοινό με αυτούς και καμία δουλειά μαζί τους!!!

Με εν χριστώ αγάπη 

Γεώργιος Φλώρος 

ΣΥΝΑΞΗ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΚΡΗΤΩΝ